SEA 2023 Arrivals


SEA ได้ดำเนินการจัดการด้านวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนให้กับนักเรียน SEA 2023 ทุกคนตั้งแต่เดือนกรกฏาคม-สิงหาคม อย่างเรียบร้อย และนักเรียนทุกคนได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี และญี่ปุ่น ตามกำหนดการตามลำดับ

SEA ขออวยพรให้นักเรียนทุกท่าน ได้รับประสบการณ์ที่ดี ท้าทาย พักอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ พบเพื่อนใหม่ การเรียนแบบใหม่ที่โรงเรียนต่างประเทศ ปรับตัวให้เข้ากับการดำรงชีวิตแบบใหม่อย่างราบรื่น และท้ายสุดประสบความสำเร็จกับการเข้าร่วมโครงการต่อไป

ขอขอบพระคุณ

SEA Team