การจัดการสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA

SEA ได้จัดให้มีการสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยทางโครงการได้เปิดรับสมัครนักเรียนจากทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่โครงการกำหนด ได้มีโอกาสในการสมัครสอบชิงทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศต่างๆตามที่โครงการนำเสนอ

SEA ได้จัดให้มีการสอบชิงทุนและทางโครงการได้แบ่งประเภททุนไว้ดังต่อไปนี้
  • ทุนสมทบเต็มจำนวน  จำนวนกว่า 60 ทุน 9 ประเทศ
  • ทุน SEA Early Bird  มูลค่าทุนละ 20,000 บาท

นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้จัดให้มีทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนภาคสมทบสำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติดีเพียงพอที่จะเข้าร่วมโครงการได้ด้วยทุนสมทบของตนเอง อีกกว่า 50 ทุน โดยนักเรียนสามารถคัดเลือกประเทศที่ตนเองต้องการเข้าร่วมโครงการได้อย่างอิสระ ตามแนวทางของโครงการ

สำหรับขั้นตอนและช่วงเวลาปฏิทินของการสมัครสอบชิงทุน SEA ในแต่ละปีจะเป็นดังนี้

การดำเนินการ

ช่วงระยะเวลา

การเปิดรับสมัครสอบชิงทุน

เมษายน – สิงหาคม

การจัดสอบชิงทุนทั่วประเทศ

สิงหาคม

การประกาศผลการสอบชิงทุน

กันยายน

การเปิดรับสมัครภาคสมทบ

ตุลาคม – กุมภาพันธ์

การจัดการด้านเอกสาร Application

ตุลาคม – มีนาคม

การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์

มกราคม – สิงหาคม

การจัดทำวีซ่านักเรียน

กรกฎาคม – สิงหาคม

นักเรียนเดินทางเข้าร่วมโครงการ

แล้วแต่กำหนดการของแต่ละประเทศ

 

สำหรับการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนผู้ที่เหมาะสมจะได้รับทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก SEA ทางโครงการจะพิจารณาจากองค์ประกอบและความเหมาะสมจากหลายๆประการประกอบกัน ซึ่งโดยหลักการแล้วทางโครงการจะพิจารณาจากทั้งเชิงวิชาการ บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการสื่อสาร สภาพจิตใจ สภาพพื้นฐานครอบครัว ความรักความเป็นไทย ทัศนคติ และความเหมาะสมในด้านอื่นๆประกอบกัน