ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถสมัคร online ได้ ขอให้ปฏิบัติตามที่ระบุด้านล่าง

ขั้นตอนการสมัครสอบชิงทุน SEA

1. นักเรียนดาวน์โหลดใบสมัครสอบชิงทุน
2. กรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ถูกต้อง
3. ชำระเงินค่าสมัครที่บัญชีธนาคารตามที่ระบุในใบสมัคร
4. จัดส่งใบสมัครและสำเนาการชำระเงินมาที่ SEA หรืออาจารย์อาสาของ SEA
5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบนหน้าเว็บไซต์ในวันประกาศรายชื่อ
6. รายงานตัวและเข้าสอบตามกำหนดการ
7. SEA ประกาศผลสอบ และแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มคือ
กลุ่มเข้ารอบสัมภาษณ์ และ กลุ่มสอบผ่านเกณฑ์และสามารถเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบ
8. ผู้เข้ารอบสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์ตามกำหนด
9. SEA ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
10. SEA จัดการปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนและส่งมอบเอกสารสำคัญให้นักเรียน
11. นักเรียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
12. นักเรียนจัดทำชุดเอกสารใบสมัคร Application Form

ขั้นตอนการสมัครภาคสมทบ

1. นักเรียนดาวน์โหลดใบสมัครภาคสมทบ
2. กรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ถูกต้อง
3. ชำระเงินค่าสมัครที่บัญชีธนาคารตามที่ระบุในใบสมัคร
4. จัดส่งใบสมัครและสำเนาการชำระเงินมาที่ SEA หรืออาจารย์อาสาของ SEA
5. SEA ติดต่อนักเรียนเพื่อนัดหมายกำหนดการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
6. SEA ประกาศผลสอบทางจดหมาย EMS ภายใน 5 วันทำการ
7. นักเรียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
8. นักเรียนจัดทำชุดเอกสารใบสมัคร Application Form