SEA 2024 ระเบียบการ รอบ 2


ระเบียบการสมัครสอบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2024 รอบ 2 ฉบับย่อ

 

ทุนสมทบเต็มจำนวน จำนวนกว่า 50 ทุน 9 ประเทศ

นักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในประเทศต่างๆ ด้วยทุนสมทบเต็มจำนวนของตนเอง  ซึ่งนักเรียนสามารถพิจารณาเข้าร่วมโครงการด้วยการคัดเลือกประเทศได้โดยอิสระ ตามจำนวนทุนของแต่ละประเทศ และตามลำดับการลงทะเบียนก่อนหลังจากทางฝ่ายนักเรียน

ทุน SEA Early Bird 20,000 บาท

SEA มีความยินดีขอเสนอ SEA Promotion สุดพิเศษ ทุน SEA Early Bird เป็นส่วนลด จำนวน 20,000 บาท ให้กับนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการและตัดสินใจลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นี้  ซึ่งทุนส่วนลดนี้ จะหักลบกับการชำระเงินค่าโครงการในงวดสุดท้ายต่อไป  โดยสิทธิพิเศษนี้ ทางโครงการยินดีเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สอบผ่านในรอบแรกที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการลงทะเบียนเข้ามาภายในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นกัน

ประเทศที่โครงการเปิดรับสมัคร
สหรัฐอเมริกา  เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส ฟินแลนด์ อัฟริกาใต้ และ ญี่ปุ่น (เฉพาะนักเรียนหญิง)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 14 – 17 ปี
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศไทย และได้รับสิทธิครอบครองบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางประเทศไทยอย่างถูกต้อง
 • เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 โดยศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในขณะที่สมัครและระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
 • มีผลการเรียนในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุดอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average) 2.80 ขึ้นไป
 • ไม่เคยได้รับผลการเรียนในระดับคะแนน 0 (F) หรือ 1 (D) ในช่วง 2 ปีหรือ 3 ปีการศึกษาหลังสุด
 • เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี บุคลิกภาพดี สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ดี
 • เป็นนักเรียนที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่อ
 • สามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้
 • ได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้ปกครองในการให้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 

ค่าโครงการทุนสมทบของแต่ละประเทศ 

ในการดำเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน แม้ว่าทางโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลในประเทศต่าง ๆ รวมถึงการจัดให้มีครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ความดูแลของตนตลอดระยะเวลาโครงการ  อย่างไรก็ดี  กระบวนการดำเนินการโครงการย่อมจะได้รับความสนับสนุนจากปัจจัยซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการโครงการมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ    ซึ่งโดยหลักเกณฑ์แล้ว ค่าโครงการเหล่านี้ ทางองค์กรได้นำไปจัดสรรและกระจายเพื่อการพัฒนาจัดการโครงการตามกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านบุคลากร การอบรม การจัดการบริหารองค์กรผู้จัดการทุนโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร สื่อโครงการ การจัดการะบบข้อมูล ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ SEA และองค์กรเครือข่ายต่างประเทศทั่วโลกต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลก และความสำคัญการศึกษาอย่างที่สุด ดังนั้น โครงการจึงพยายามอย่างยิ่งในการลดค่าใช้จ่ายและพิจารณาค่าโครงการของแต่ละประเทศตามจำนวนนักเรียนที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

ประเทศ จำนวนทุน ค่าโครงการ
ประเทศสหรัฐอเมริกา Visa J1 (GPA 2.80 ขึ้นไป / ไม่เคยได้รับเกรด 0-1) 20 500,000 บาท
ประเทศเยอรมนี (ปฐมนิเทศต้อนรับและการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน 12 วัน) 10 500,000 บาท
ประเทศฝรั่งเศส (ปฐมนิเทศที่กรุงปารีส 7 วัน) 5 500,000 บาท
ประเทศสเปน 2 500,000 บาท
ประเทศฟินแลนด์ 2 480,000 บาท
ประเทศโปรตุเกส 2 480,000 บาท
ประเทศอิตาลี (ปฐมนิเทศต้อนรับที่เมืองมิลาน 2 วัน) 5 400,000 บาท
ประเทศอัฟริกาใต้  5 450,000 บาท
ประเทศญี่ปุ่น (ปฐมนิเทศที่กรุงโตเกียว 4 วัน/รับสมัครเฉพาะนักเรียนหญิง) 2 450,000 บาท

 

จำนวนทุนที่เปิดรับสมัครของแต่ละประเทศ

องค์กรผู้สนับสนุนการให้ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในแต่ละประเทศ ได้กำหนดจำนวนนักเรียนที่ทางองค์กรจะสามารถตอบรับนักเรียนจากประเทศต่างๆได้  ทั้งนี้ แต่ละองค์กรจะคำนึงถึงความสมดุลของทั้งจำนวนครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวนโรงเรียนในเครือข่าย และนโยบายจากภาครัฐบาลของแต่ละประเทศเป็นสำคัญ โดยแต่ละประเทศ จะกำหนดตามความสมดุลของทั้งจำนวนนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ กับจำนวนผู้รับนักเรียน (ครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน) ให้เท่าเทียมกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้  และยังต้องคำนึงถึงคุณภาพของโครงการและความสะดวกต่อการจัดการในด้านต่างๆ อีกด้วย   ดังนั้น  จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แต่ละประเทศมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการตามเหตุผลข้างต้น

ค่าโครงการ Full Package ตามที่ระบุนี้รวมถึง

 1. การได้รับผลิตภัณฑ์และสิ่งของที่ระลึกต่าง ๆ จาก SEA
 2. การให้คำแนะนำ ให้ข้อมูล คำปรึกษา การช่วยเหลือ ดูแล ในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
 3. การจัดการด้านเอกสาร การจัดส่งชุด Application Form ระหว่างประเทศ
 4. การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องให้กับนักเรียน
 5. การจัดหาโรงเรียนรัฐบาลให้นักเรียนได้เข้าเรียนอย่างถูกต้องตามระเบียบวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน
 6. การจัดปฐมนิเทศต่างๆ การปฐมนิเทศทุนโครงการ กิจกรรม SEA Learning Camp และการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง
 7. การให้ความช่วยเหลือและบริการในการสมัครและประสานงานให้นักเรียนได้รับวีซ่านักเรียนเพื่อการเดินทาง
 8. การจัดการสมัครวีซ่า และชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนและเปลี่ยน
 9. ความคุ้มครองประกันภัยนักเรียน (ครอบคลุมเต็มรูปแบบ Student Insurance Full Coverage สุขภาพ/ร่างกาย/อุบัติเหตุ)
 10. การบริการจัดส่งนักเรียนและช่วยเหลือ Check in ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
 11. ตั๋วเครื่องบิน ขาไปและขากลับ นักเรียนเดินทางตามกำหนดการของทางโครงการ
การชำระเงินค่าโครงการ

SEA ได้จัดสรรการชำระเงินค่าโครงการโดยแบ่งออกเป็น 4 งวดตามความเหมาะสมดังนี้

งวด กำหนดการ การดำเนินการ จำนวนเงิน (บาท)
1 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2566 การลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการ 30,000
2 1 ธันวาคม 2566 การจัดส่งชุดเอกสารต่างประเทศ 120,000
3 5 มกราคม 2567 การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน   150,000
4 1 มีนาคม 2567 ค่าโครงการในส่วนที่เหลือของประเทศนั้นๆ (แล้วแต่กรณี)