SEA Scholarship

Sharing Experiences Altogether

SEA Update

SEA 2019 ภาคสมทบ

SEA กำลังเปิดรับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 ภาคสมทบ  ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คุณสมบัติของผู้สมัคร อายุระหว่าง 14-17 ปี กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 มีผลการเรียนดี มีค่าเฉลี่ย GPA 2.80 ขึ้นไป และไม่เคยได้รับเกรด 0-1-2 ในช่วง 3 ปีหลังสุด บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ปฏิบัติตามระเบียบโครงการ ทักษะการสื่อสารดี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคเรื้อรัง สถานภาพทางเศรษฐกิจที่มั่นคง นักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมโครงการอย่างจริงจัง ผู้ปกครองให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้การดำเนินการสมัครสอบเข้าร่วมโครงการในภาคสมทบนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว SEA ขอแนะนำว่านักเรียนที่สมัครในภาคสมทบนี้ควรผ่านการปรึกษา พูดคุย และตัดสินใจร่วมกับกับผู้ปกครองแล้วว่า ทางฝ่ายนักเรียนมีความต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019  ภาคสมทบนี้อย่างจริงจัง สำหรับขั้นตอนของการสมัคร นักเรียนสามารถทำได้โดย Download ใบสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 ภาคสมทบ (ด้านล่าง) และชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 200 บาท เข้ามาบัญชีของ SEA ตามที่ระบุในใบสมัครและจัดส่งเอกสารทั้ง 2 รายการนี้มายัง SEA หลังจากนั้น  ทางโครงการจะติดต่อกลับไปยังนักเรียน  เพื่อการนัดหมายสอบสัมภาษณ์รายบุคคลต่อไป หลังจากที่นักเรียนสอบสัมภาษณ์กับทางโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโครงการจะประกาศผลสอบทางจดหมายส่งทาง EMS ให้กับนักเรียนภายในระยะเวลา 5 วันทำการเพื่อให้นักเรียนดำเนินการลงทะเบียน จัดทำชุดเอกสารเพื่อจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และตามขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการอื่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง การเปิดรับสมัครในภาคสมทบนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 62   ในส่วนของโควต้าทุนสมทบในแต่ละประเทศ ทางโครงการขอแนะนำให้นักเรียนติดต่อสอบถามทาง SEA Hotline หมายเลข 089-895-5759 เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่อัพเดทของยอดการสมัครในแต่ละประเทศต่อไป SEA ขอขอบคุณนักเรียนและท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเป็นครอบครัว SEA และโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการกับท่านต่อไปในอนาคต SEA Team

SEA 2019 Orientation

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ทาง SEA ได้จัดการปฐมนิเทศทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 อย่างเป็นทางการ ทางโครงการขอขอบพระคุณวิทยากรรับเชิญทุกท่าน และโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ที่ให้ความร่วมมือกับทาง SEA จนทำให้การปฐมนิเทศในวันนั้นผ่านไปอย่างสำเร็จลุล่วง SEA ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและท่านผู้ปกครองทุกท่านมาในโอกาสนี้อีกครั้ง ขอขอบพระคุณ SEA Team    

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน SEA 2019

ตามที่ SEA ได้จัดให้มีการสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 บัดนี้  คณะกรรมการ SEA ได้พิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนตามหลักเกณฑ์การให้ทุนของโครงการ และสามารถประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุน SEA 2019 ดังต่อไปนี้ ทุนอันดับ 1          ทุน SEA Full Grant  ทุนเต็มจำนวน มูลค่า 500,000 บาท จำนวน 1 ทุน นางสาว มารีน กรีทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   ทุนอันดับ 2         ทุน SEA Half Grant  ทุนครึ่งจำนวน จำนวน 1 ทุน   นางสาว ธนารีย์  ชัยเกษม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชินีบน   SEA ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนปี 2562/2563 ทุกท่านมา ณ ที่นี้ ขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนยืนยันการรับทุนกลับมาที่ SEA Hotline หมายเลข 089-895-5759 (คุณ ธนเดช โฉมฉาย)  และปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัวลงทะเบียนเพื่อตอบรับทุน ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 นี้ ทั้งนี้  หาก SEA ไม่ได้รับการยืนยันการตอบรับทุนภายในกำหนดการดังกล่าว SEA จะถือว่า นักเรียนขอสละสิทธิ์การรับทุน และทาง SEA จะพิจารณาให้นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในลำดับถัดไป ได้รับทุนแทนที่นักเรียนที่สละสิทธิ์ทันที และ SEA จะเป็นฝายประสานงานไปยังนักเรียนที่มีลำดับสูงสุดถัดมาต่อไป นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาอันดับที่ 3-5  (สำรองลำดับ 2) 3.  นางสาว นภกมล ชู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 4.  นางสาว จิรัชญา อังกูรดีพานิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 5.  นาย เหนือ  สันติวานิชกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี   นักเรียนกลุ่ม 1 กลุ่มสอบสัมภาษณ์ (คลิกเพื่อดูรายชื่อ) สำหรับนักเรียนกลุ่ม 1 ทาง SEA ถือว่า นักเรียนในกลุ่มนี้ยังคงเป็นนักเรียนที่มีสิทธิจะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับ SEA  และ   SEA  ขอมอบทุนนักเรียนดีเด่น มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 3 ทุนให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียน 3 อันดับแรก ที่นอกเหนือจากทุนอันดับ 1 และ 2  โดยนักเรียนจะได้รับสิทธิในการเลือกประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการโดยอิสระ และสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นักเรียนกลุ่ม 2 กลุ่มสอบผ่านเกณฑ์ คือนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาจากทางโครงการให้ถือว่า เป็นนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และมีสิทธิเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง กล่าวคือเป็นกลุ่มนักเรียนที่สามารถทำคะแนนจากชุดข้อสอบ SEA และนักเรียนได้รับคะแนนในระดับที่ดีเพียงพอต่อการที่จะเข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ ทาง SEA ได้คำนึงถึงผลคะแนนประกอบกับคุณสมบัติในเชิงวิชาการที่ดีเพียงพอต่อการเข้าร่วมโครงการของนักเรียนในกลุ่มนี้เป็นหลัก โดยภายหลังจากที่ SEA ประกาศรายชื่อนักเรียนในกลุ่มนี้แล้ว และถ้านักเรียนตัดสินใจที่จะตอบรับเข้าร่วมโครงการกับ SEA นักเรียนสามารถยืนยันกับทางโครงการด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับ SEA ได้นับตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 กันยายนเป็นต้นไป อย่างไรก็ดี ทางโครงการได้แยกกลุ่มนักเรียนในกลุ่มนี้ออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ กลุ่ม 2A (All Countries) (คลิกเพื่อดูรายชื่อ) คือนักเรียนกลุ่มที่สามารถเลือกประเทศในการเข้าร่วมโครงการได้ทุกประเทศ กลุ่ม 2B (Non-USA) (คลิกเพื่อดูรายชื่อ) คือนักเรียนกลุ่มที่สามารถเลือกประเทศในการเข้าร่วมโครงการได้ทุกประเทศยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา การที่ทาง SEA จัดแบ่งนักเรียนกลุ่ม 2 ออกเป็น 2 กลุ่ม เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเป็นประเทศที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงวิชาการไว้อย่างชัดเจน ด้วยนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการในประเทศนี้ต้องไม่เคยได้รับเกรด 0 และ 1 และ 2 (ไม่เกิน 2 ครั้ง)  จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการที่ USA ได้ ดังนั้น ทางโครงการจึงพิจารณาให้มีการจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนให้เป็นไปตามความเหมาะสมดังกล่าว และเพื่อความชัดเจน SEA ได้กำหนดหลักเกณฑ์ของนักเรียนที่ต้องการลงทะเบียนประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเภท Visa J1 ดังนี้ เป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในกลุ่ม 2A เป็นนักเรียนที่ไม่เคยได้รับเกรด 0 และ 1 และ 2 (หรือเฉพาะเกรด 2 ไม่เกิน 2 วิชามาก่อน) ในช่วง 3 ปีหลังสุด เป็นนักเรียนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 18 ปีครึ่ง ในเดือนสิงหาคม 2562 (ทุกประเทศ) การลงทะเบียน   SEA ได้เปิดกว้างด้วยการให้สิทธิสำหรับนักเรียนกลุ่ม 2 ในการตัดสินใจคัดเลือกประเทศที่นักเรียนต้องการเข้าร่วมโครงการอย่างอิสระ ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ นักเรียนอาจจะแจ้งข้อมูลประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแตกต่างไปจากช่วงที่นักเรียนลงทะเบียนจริง ทาง SEA เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลนั้นได้ ตราบใดที่นักเรียนได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่ม 2 นี้ นักเรียนมีสิทธิอย่างถูกต้องในการยืนยันเข้าร่วมโครงการด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับ SEA ต่อไป ทางโครงการขอแจ้งให้ทราบว่า นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการที่ประเทศ ฝรั่งเศส เยอรมนี จีน และญี่ปุ่น จะต้องเป็นนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาของประเทศเหล่านี้ด้วย นักเรียนจึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ แต่ในส่วนของประเทศอื่นๆ อย่างเช่น บราซิล อิตาลี โปรตุเกส ฟินแลนด์ หรืออัฟริกาใต้  นักเรียนสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาของประเทศเหล่านี้ SEA ได้กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม ศกนี้เป็นวันสุดท้ายในการพิจารณาตอบรับการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนทุกท่านที่สมัครสอบชิงทุนกับโครงการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     ทุนบุตรข้าราชการ SEA ยินดีที่จะมอบ ทุนบุตรข้าราชการ จำนวน 6 ทุนๆ ละ 30,000 บาท สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และมีผู้ปกครองเป็นข้าราชการ โดยทาง SEA จะมอบทุนดังกล่าวนี้เป็นยอดหักลบออกจากค่าโครงการในงวดสุดท้ายต่อไป ซึ่งจากข้อมูลล่าสุด SEA ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน ดังนี้ 1.  นางสาว ปณิชา  เมฆสิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 2. นางสาว ญาณภัทร แสนประสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเลยพิทยาคม 3. นางสาว จุฑาทิพย์  จารุพิจารณา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 4. นางสาว ศิริพร  ขอมอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุง   การปฐมนิเทศทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 สุดท้ายนี้ ทาง SEA จะจัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมาแล้ว รวมถึงนักเรียนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งพิธีการมอบทุนให้กับนักเรียนที่ได้รับทุน SEA 2019 อย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคมศกนี้ ณ โรงแรม Miracle Grand ถนนวิภาวดีรังสิต (แผนที่) ผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมการปฐมนิเทศสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับฯ ได้ตามลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้ SEA ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ให้ความไว้วางใจในการสมัครสอบชิงทุน SEA 2019 ร่วมกับทางโครงการ โดยทางโครงการขอให้คำมั่นว่า จะดำเนินการพิจารณามอบทุนให้กับนักเรียนผู้มีคุณสมบัติอย่างเหมาะสม ตามขั้นตอนต่างๆด้วยความโปร่งใส และจะพยายามให้การบริการด้วยความอบอุ่นและจริงใจต่อไป SEA Team ดาวน์โหลดเอกสาร ใบลงทะเบียน SEA 2019 ระเบียบการสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 กำหนดการและใบตอบรับเข้าร่วมการปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019  

ขั้นตอนการลงทะเบียน SEA 2019

SEA ขอแจ้งคุณสมบัติและขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 ดังนี้ คุณสมบัติหลักของนักเรียนที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ เป็นนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่ม 1 และ 2 (2A และ 2B) เป็นนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีบริบูรณ์ถึง 18 ปีครึ่ง เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 สัญชาติไทย และสามารถครอบครองหนังสือเดินทางประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศไทย และได้รับสิทธิครอบครองบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง  ประเทศไทยอย่างถูกต้อง เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 โดยศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในขณะที่สมัครและระหว่างการเข้าร่วมโครงการ เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง ไม่เคยได้รับเกรด 0 หรือ 1 หรือ 2 (ไม่เกินกว่า 2 ครั้ง ในช่วง 2 หรือ 3 ปีการศึกษาหลังสุด) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม Grade Point Average เกินกว่า 2.80 ขึ้นไป เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี บุคลิกภาพดี สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ดี เป็นนักเรียนที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่อ สามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ ได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้ปกครองในการให้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน   ขั้นตอนการลงทะเบียน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลงทะเบียน SEA 2019 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รวบรวมใบแสดงผลการเรียน 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง (เฉพาะนักเรียนที่เลือกประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องไม่เคยได้รับเกรด 0 และ 1 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีการศึกษาหลังสุดนี้ นอกจากนี้ จะต้องเป็นนักเรียนที่ไม่เคยได้รับเกรด 2 หรือ C เกินกว่า 2 ครั้งอีกเช่นกัน ซึ่งค่า GPA ในแต่ละปีต้องมากกว่า 2.80 ขึ้นไป ส่วนประเทศอื่นๆ จะใช้หลักเกณฑ์ใกล้เคียงกัน) ชำระเงินยืนยันการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการจำนวน 50,000 บาท เข้ามาทางบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ด้านล่างใบลงทะเบียน ส่งเอกสารทั้ง 3 รายการ (ใบลงทะเบียน/สำเนาการชำระเงิน/ใบแสดงผลการเรียน) เข้ามาพร้อมกับทั้งทาง Fax/Email และโทรศัพท์เพื่อยืนยันการลงทะเบียนต่อไป     เอกสารใบลงทะเบียนถือเป็นเอกสารที่มีความสำคัญต่อโครงการมาก ดังนั้น ทางโครงการขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ชัดเจนและถูกต้อง และจัดส่งใบลงทะเบียนและเอกสารประกอบอื่นๆ มาทาง fax หรือ email เท่านั้น  สำหรับนักเรียนที่จะส่งเอกสารมาทาง email ทางโครงการขอให้นักเรียนสแกนเอกสารและงดการถ่ายรูป เพื่อที่ทางโครงการจะได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (ปิดรับการลงทะเบียน 31 ตุลาคม 2561) หลังจากที่ SEA ได้พิจารณาแบ่งกลุ่มนักเรียนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนตามคุณสมบัติโดยการประกาศรายชื่อนักเรียนทั้งกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 แล้วนั้น หากนักเรียนมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง  นักเรียนและผู้ปกครองสามารถยืนยันการเข้าร่วมโครงการได้โดยการใช้สิทธิลงทะเบียนตามที่ระบุ  โดยการคัดเลือกและตรวจสอบยอดคงเหลือของประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ และกรอกข้อมูลลงในใบลงทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน  50,000 บาท  ทั้งนี้ หลังจากที่ SEA ได้รับการยืนยันทั้งทางเอกสารและค่าลงทะเบียนแล้ว    SEA จะออกเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเพื่อการเข้าร่วมโครงการและจัดส่งชุดเอกสารใบสมัครต่างประเทศ Application Form ให้นักเรียนดำเนินการจัดทำตามลำดับ  ทั้งนี้ SEA ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบรับการเข้าร่วมโครงการในแต่ละประเทศของนักเรียนโดยยึดถือลำดับการลงทะเบียนเป็นสำคัญ   ประเทศ จำนวนทุน ประเทศสหรัฐอเมริกา Visa J1 (GPA 3.00 ขึ้นไป/ไม่เคยได้รับเกรด 0-1-2) 30 ทุน ประเทศบราซิล 2 ทุน ประเทศเยอรมนี  (ปฐมนิเทศต้อนรับและการสอนภาษาเยอรมัน 12 วัน) 10 ทุน ประเทศฝรั่งเศส  (ปฐมนิเทศที่กรุงปารีส 7 วัน) 5 ทุน ประเทศสวีเดน 2 ทุน ประเทศฟินแลนด์ 2 ทุน ประเทศอิตาลี (ปฐมนิเทศที่เมืองมิลาน 2 วัน) 5 ทุน ประเทศสเปน 5 ทุน ประเทศโปรตุเกส 2 ทุน ประเทศญี่ปุ่น  (ปฐมนิเทศที่กรุงโตเกียว 4 วัน/รับสมัครเฉพาะนักเรียนหญิง) 2 ทุน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (หอพักโรงเรียนที่กรุงปักกิ่ง) 2 ทุน ประเทศอัฟริกาใต้ 5 ทุน   ตารางแสดงกำหนดการดำเนินการสอบชิงทุน SEA 2019 วันนี้ – 10 สิงหาคม เปิดรับสมัครสอบชิงทุน วันพุธที่ 15 สิงหาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบชิงทุนและสนามสอบ   www.seathailand.org วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม วันสอบชิงทุนพร้อมกันทั่วประเทศ (10.00 – 12.00น.)  ณ  ศูนย์สอบทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 1 กันยายน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อการสัมภาษณ์ชิงทุน และรายชื่อผู้สอบผ่านทุนสมทบ วันเสาร์ที่ 1 กันยายน ผู้สอบผ่านภาคสมทบสามารถเริ่มต้นการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบ วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน การสอบสัมภาษณ์ชิงทุน (สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 16 ท่าน) ที่กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน SEA 2019   www.seathailand.org วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 (การมอบทุน SEA อย่างเป็นทางการ) วันพุธที่ 31 ตุลาคม ปิดรับการลงทะเบียน    

Once in a Lifetime with SEA

SEA Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากล ด้วยความชำนาญ และความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการ พัฒนาตนเองความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น