SEA Scholarship

Sharing Experiences Altogether

SEA Update

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน SEA 2019

ตามที่ SEA ได้จัดให้มีการสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 บัดนี้  คณะกรรมการ SEA ได้พิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนตามหลักเกณฑ์การให้ทุนของโครงการ และสามารถประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุน SEA 2019 ดังต่อไปนี้ ทุนอันดับ 1          ทุน SEA Full Grant  ทุนเต็มจำนวน มูลค่า 500,000 บาท จำนวน 1 ทุน นางสาว มารีน กรีทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   ทุนอันดับ 2         ทุน SEA Half Grant  ทุนครึ่งจำนวน จำนวน 1 ทุน   นางสาว ธนารีย์  ชัยเกษม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชินีบน   SEA ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนปี 2562/2563 ทุกท่านมา ณ ที่นี้ ขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนยืนยันการรับทุนกลับมาที่ SEA Hotline หมายเลข 089-895-5759 (คุณ ธนเดช โฉมฉาย)  และปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัวลงทะเบียนเพื่อตอบรับทุน ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 นี้ ทั้งนี้  หาก SEA ไม่ได้รับการยืนยันการตอบรับทุนภายในกำหนดการดังกล่าว SEA จะถือว่า นักเรียนขอสละสิทธิ์การรับทุน และทาง SEA จะพิจารณาให้นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในลำดับถัดไป ได้รับทุนแทนที่นักเรียนที่สละสิทธิ์ทันที และ SEA จะเป็นฝายประสานงานไปยังนักเรียนที่มีลำดับสูงสุดถัดมาต่อไป นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาอันดับที่ 3-5  (สำรองลำดับ 2) 3.  นางสาว นภกมล ชู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 4.  นางสาว จิรัชญา อังกูรดีพานิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 5.  นาย เหนือ  สันติวานิชกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี   นักเรียนกลุ่ม 1 กลุ่มสอบสัมภาษณ์ (คลิกเพื่อดูรายชื่อ) สำหรับนักเรียนกลุ่ม 1 ทาง SEA ถือว่า นักเรียนในกลุ่มนี้ยังคงเป็นนักเรียนที่มีสิทธิจะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับ SEA  และ   SEA  ขอมอบทุนนักเรียนดีเด่น มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 3 ทุนให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียน 3 อันดับแรก ที่นอกเหนือจากทุนอันดับ 1 และ 2  โดยนักเรียนจะได้รับสิทธิในการเลือกประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการโดยอิสระ และสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นักเรียนกลุ่ม 2 กลุ่มสอบผ่านเกณฑ์ คือนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาจากทางโครงการให้ถือว่า เป็นนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และมีสิทธิเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง กล่าวคือเป็นกลุ่มนักเรียนที่สามารถทำคะแนนจากชุดข้อสอบ SEA และนักเรียนได้รับคะแนนในระดับที่ดีเพียงพอต่อการที่จะเข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ ทาง SEA ได้คำนึงถึงผลคะแนนประกอบกับคุณสมบัติในเชิงวิชาการที่ดีเพียงพอต่อการเข้าร่วมโครงการของนักเรียนในกลุ่มนี้เป็นหลัก โดยภายหลังจากที่ SEA ประกาศรายชื่อนักเรียนในกลุ่มนี้แล้ว และถ้านักเรียนตัดสินใจที่จะตอบรับเข้าร่วมโครงการกับ SEA นักเรียนสามารถยืนยันกับทางโครงการด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับ SEA ได้นับตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 กันยายนเป็นต้นไป อย่างไรก็ดี ทางโครงการได้แยกกลุ่มนักเรียนในกลุ่มนี้ออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ กลุ่ม 2A (All Countries) (คลิกเพื่อดูรายชื่อ) คือนักเรียนกลุ่มที่สามารถเลือกประเทศในการเข้าร่วมโครงการได้ทุกประเทศ กลุ่ม 2B (Non-USA) (คลิกเพื่อดูรายชื่อ) คือนักเรียนกลุ่มที่สามารถเลือกประเทศในการเข้าร่วมโครงการได้ทุกประเทศยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา การที่ทาง SEA จัดแบ่งนักเรียนกลุ่ม 2 ออกเป็น 2 กลุ่ม เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเป็นประเทศที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงวิชาการไว้อย่างชัดเจน ด้วยนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการในประเทศนี้ต้องไม่เคยได้รับเกรด 0 และ 1 และ 2 (ไม่เกิน 2 ครั้ง)  จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการที่ USA ได้ ดังนั้น ทางโครงการจึงพิจารณาให้มีการจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนให้เป็นไปตามความเหมาะสมดังกล่าว และเพื่อความชัดเจน SEA ได้กำหนดหลักเกณฑ์ของนักเรียนที่ต้องการลงทะเบียนประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเภท Visa J1 ดังนี้ เป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในกลุ่ม 2A เป็นนักเรียนที่ไม่เคยได้รับเกรด 0 และ 1 และ 2 (หรือเฉพาะเกรด 2 ไม่เกิน 2 วิชามาก่อน) ในช่วง 3 ปีหลังสุด เป็นนักเรียนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 18 ปีครึ่ง ในเดือนสิงหาคม 2562 (ทุกประเทศ) การลงทะเบียน   SEA ได้เปิดกว้างด้วยการให้สิทธิสำหรับนักเรียนกลุ่ม 2 ในการตัดสินใจคัดเลือกประเทศที่นักเรียนต้องการเข้าร่วมโครงการอย่างอิสระ ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ นักเรียนอาจจะแจ้งข้อมูลประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแตกต่างไปจากช่วงที่นักเรียนลงทะเบียนจริง ทาง SEA เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลนั้นได้ ตราบใดที่นักเรียนได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่ม 2 นี้ นักเรียนมีสิทธิอย่างถูกต้องในการยืนยันเข้าร่วมโครงการด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับ SEA ต่อไป ทางโครงการขอแจ้งให้ทราบว่า นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการที่ประเทศ ฝรั่งเศส เยอรมนี จีน และญี่ปุ่น จะต้องเป็นนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาของประเทศเหล่านี้ด้วย นักเรียนจึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ แต่ในส่วนของประเทศอื่นๆ อย่างเช่น บราซิล อิตาลี โปรตุเกส ฟินแลนด์ หรืออัฟริกาใต้  นักเรียนสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาของประเทศเหล่านี้ SEA ได้กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม ศกนี้เป็นวันสุดท้ายในการพิจารณาตอบรับการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนทุกท่านที่สมัครสอบชิงทุนกับโครงการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     ทุนบุตรข้าราชการ SEA ยินดีที่จะมอบ ทุนบุตรข้าราชการ จำนวน 6 ทุนๆ ละ 30,000 บาท สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และมีผู้ปกครองเป็นข้าราชการ โดยทาง SEA จะมอบทุนดังกล่าวนี้เป็นยอดหักลบออกจากค่าโครงการในงวดสุดท้ายต่อไป ซึ่งจากข้อมูลล่าสุด SEA ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน ดังนี้ 1.  นางสาว ปณิชา  เมฆสิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 2. นางสาว ญาณภัทร แสนประสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเลยพิทยาคม 3. นางสาว จุฑาทิพย์  จารุพิจารณา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 4. นางสาว ศิริพร  ขอมอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุง   การปฐมนิเทศทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 สุดท้ายนี้ ทาง SEA จะจัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมาแล้ว รวมถึงนักเรียนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งพิธีการมอบทุนให้กับนักเรียนที่ได้รับทุน SEA 2019 อย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคมศกนี้ ณ โรงแรม Miracle Grand ถนนวิภาวดีรังสิต (แผนที่) ผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมการปฐมนิเทศสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับฯ ได้ตามลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้ SEA ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ให้ความไว้วางใจในการสมัครสอบชิงทุน SEA 2019 ร่วมกับทางโครงการ โดยทางโครงการขอให้คำมั่นว่า จะดำเนินการพิจารณามอบทุนให้กับนักเรียนผู้มีคุณสมบัติอย่างเหมาะสม ตามขั้นตอนต่างๆด้วยความโปร่งใส และจะพยายามให้การบริการด้วยความอบอุ่นและจริงใจต่อไป SEA Team ดาวน์โหลดเอกสาร ใบลงทะเบียน SEA 2019 ระเบียบการสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 กำหนดการและใบตอบรับเข้าร่วมการปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019  

ขั้นตอนการลงทะเบียน SEA 2019

SEA ขอแจ้งคุณสมบัติและขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 ดังนี้ คุณสมบัติหลักของนักเรียนที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ เป็นนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่ม 1 และ 2 (2A และ 2B) เป็นนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีบริบูรณ์ถึง 18 ปีครึ่ง เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 สัญชาติไทย และสามารถครอบครองหนังสือเดินทางประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศไทย และได้รับสิทธิครอบครองบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง  ประเทศไทยอย่างถูกต้อง เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 โดยศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในขณะที่สมัครและระหว่างการเข้าร่วมโครงการ เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง ไม่เคยได้รับเกรด 0 หรือ 1 หรือ 2 (ไม่เกินกว่า 2 ครั้ง ในช่วง 2 หรือ 3 ปีการศึกษาหลังสุด) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม Grade Point Average เกินกว่า 2.80 ขึ้นไป เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี บุคลิกภาพดี สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ดี เป็นนักเรียนที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่อ สามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ ได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้ปกครองในการให้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน   ขั้นตอนการลงทะเบียน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลงทะเบียน SEA 2019 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รวบรวมใบแสดงผลการเรียน 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง (เฉพาะนักเรียนที่เลือกประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องไม่เคยได้รับเกรด 0 และ 1 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีการศึกษาหลังสุดนี้ นอกจากนี้ จะต้องเป็นนักเรียนที่ไม่เคยได้รับเกรด 2 หรือ C เกินกว่า 2 ครั้งอีกเช่นกัน ซึ่งค่า GPA ในแต่ละปีต้องมากกว่า 2.80 ขึ้นไป ส่วนประเทศอื่นๆ จะใช้หลักเกณฑ์ใกล้เคียงกัน) ชำระเงินยืนยันการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการจำนวน 50,000 บาท เข้ามาทางบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ด้านล่างใบลงทะเบียน ส่งเอกสารทั้ง 3 รายการ (ใบลงทะเบียน/สำเนาการชำระเงิน/ใบแสดงผลการเรียน) เข้ามาพร้อมกับทั้งทาง Fax/Email และโทรศัพท์เพื่อยืนยันการลงทะเบียนต่อไป     เอกสารใบลงทะเบียนถือเป็นเอกสารที่มีความสำคัญต่อโครงการมาก ดังนั้น ทางโครงการขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ชัดเจนและถูกต้อง และจัดส่งใบลงทะเบียนและเอกสารประกอบอื่นๆ มาทาง fax หรือ email เท่านั้น  สำหรับนักเรียนที่จะส่งเอกสารมาทาง email ทางโครงการขอให้นักเรียนสแกนเอกสารและงดการถ่ายรูป เพื่อที่ทางโครงการจะได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (ปิดรับการลงทะเบียน 31 ตุลาคม 2561) หลังจากที่ SEA ได้พิจารณาแบ่งกลุ่มนักเรียนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนตามคุณสมบัติโดยการประกาศรายชื่อนักเรียนทั้งกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 แล้วนั้น หากนักเรียนมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง  นักเรียนและผู้ปกครองสามารถยืนยันการเข้าร่วมโครงการได้โดยการใช้สิทธิลงทะเบียนตามที่ระบุ  โดยการคัดเลือกและตรวจสอบยอดคงเหลือของประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ และกรอกข้อมูลลงในใบลงทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน  50,000 บาท  ทั้งนี้ หลังจากที่ SEA ได้รับการยืนยันทั้งทางเอกสารและค่าลงทะเบียนแล้ว    SEA จะออกเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเพื่อการเข้าร่วมโครงการและจัดส่งชุดเอกสารใบสมัครต่างประเทศ Application Form ให้นักเรียนดำเนินการจัดทำตามลำดับ  ทั้งนี้ SEA ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบรับการเข้าร่วมโครงการในแต่ละประเทศของนักเรียนโดยยึดถือลำดับการลงทะเบียนเป็นสำคัญ   ประเทศ จำนวนทุน ประเทศสหรัฐอเมริกา Visa J1 (GPA 3.00 ขึ้นไป/ไม่เคยได้รับเกรด 0-1-2) 30 ทุน ประเทศบราซิล 2 ทุน ประเทศเยอรมนี  (ปฐมนิเทศต้อนรับและการสอนภาษาเยอรมัน 12 วัน) 10 ทุน ประเทศฝรั่งเศส  (ปฐมนิเทศที่กรุงปารีส 7 วัน) 5 ทุน ประเทศสวีเดน 2 ทุน ประเทศฟินแลนด์ 2 ทุน ประเทศอิตาลี (ปฐมนิเทศที่เมืองมิลาน 2 วัน) 5 ทุน ประเทศสเปน 5 ทุน ประเทศโปรตุเกส 2 ทุน ประเทศญี่ปุ่น  (ปฐมนิเทศที่กรุงโตเกียว 4 วัน/รับสมัครเฉพาะนักเรียนหญิง) 2 ทุน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (หอพักโรงเรียนที่กรุงปักกิ่ง) 2 ทุน ประเทศอัฟริกาใต้ 5 ทุน   ตารางแสดงกำหนดการดำเนินการสอบชิงทุน SEA 2019 วันนี้ – 10 สิงหาคม เปิดรับสมัครสอบชิงทุน วันพุธที่ 15 สิงหาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบชิงทุนและสนามสอบ   www.seathailand.org วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม วันสอบชิงทุนพร้อมกันทั่วประเทศ (10.00 – 12.00น.)  ณ  ศูนย์สอบทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 1 กันยายน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อการสัมภาษณ์ชิงทุน และรายชื่อผู้สอบผ่านทุนสมทบ วันเสาร์ที่ 1 กันยายน ผู้สอบผ่านภาคสมทบสามารถเริ่มต้นการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบ วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน การสอบสัมภาษณ์ชิงทุน (สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 16 ท่าน) ที่กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน SEA 2019   www.seathailand.org วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 (การมอบทุน SEA อย่างเป็นทางการ) วันพุธที่ 31 ตุลาคม ปิดรับการลงทะเบียน    

SEA 2019 USA Special

SEA ขอมอบ ทุนพิเศษมูลค่า 30,000 บาท ให้กับนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 20 ท่านแรก ภายในวันที่ 31 ตุลาคม โดยทุน USA Special นี้จะถือเสมือนเป็นส่วนลดค่าโครงการโดย หักออกจากค่าโครงการเต็มจำนวน 420,000 บาท ซึ่งส่งผลให้ค่าโครงการรวมของสหรัฐอเมริกาสำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน USA Special นี้คงเหลือที่จำนวน 390,000 บาทเท่านั้น โดยตามขั้นตอนการดำเนินการ ในวันที่ 1 กันยายนที่จะถึงนี้  ทาง SEA จะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านเกณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 (2A และ 2B) และหลังจากนั้นหากว่านักเรียนกลุ่ม 2A ท่านใดได้ตัดสินใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1 กันยายนจนถึงวันที่ 31 ตุลาคมศกนี้ ทาง SEA ขอมอบทุน USA Special ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นส่วนลดค่าโครงการ โดยทางโครงการจะนำไปหักลบกับค่าโครงการงวดสุดท้ายของนักเรียนต่อไป อย่างไรก็ดี ทางโครงการขอสงวนสิทธิการมอบทุน USA Special ดังกล่าวนี้ ให้กับนักเรียนที่มีสิทธิได้รับทุนบุตรข้าราชการมูลค่า 30,000 บาทอีกคำรบหนึ่ง โดยนักเรียนจะได้รับรับทุนมูลค่า 30,000 บาทนี้ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น ขอขอบพระคุณ SEA Team

SEA 2018 Departures

หลังจากที่นักเรียน SEA 2018 ได้รับวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนกันแล้วเสร็จทั้งหมดแล้ว สำหรับขั้นตอนต่อไปคือช่วงเวลาที่นักเรียนทุกคนต่างรอคอย  นั่นก็คือช่วงเวลาของการเดินทางเข้าร่วมโครงการไปยังประเทศปลายทางที่ทุกคนต่างมุ่งหวัง สำหรับประเทศที่นักเรียน SEA 2018 กำลังเดินทางเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ USA, Germany, France, Italy, Finland, South Africa และ Japan SEA ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัย ได้พบเจอกับครอบครัวอุปถัมภ์ ผู้ประสานงาน เพื่อนใหม่ โรงเรียน และโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายของนักเรียนตามแนวทางของโครงการ และขอให้นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการที่ดี ได้มีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งแตกต่าง ได้รับคุณประโยชน์ที่ดีและนำไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมไทยที่ดีต่อไปในอนาคต ขอขอบพระคุณ SEA Team

Once in a Lifetime with SEA

SEA Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากล ด้วยความชำนาญ และความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการ พัฒนาตนเองความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น