Student Exchange Program

Sharing Experiences Altogether

SEA Update

SEA 2022 รอบ 2

ดังที่ SEA ได้จัดให้มีการสมัครสอบคัดเลือกโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2022 พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 และภายหลังจากนั้น ทาง SEA ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกและสามารถเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตอนเอง พร้อมทั้งมอบทุน Early Bird ให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และกำหนดการของโครงการอย่างเรียบร้อยแล้วนั้น อย่างไรก็ดี ทาง SEA ต้องการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมการสอบคัดเลือก และมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมกับโครงการในปีการศึกษา 2565-2566 ได้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ   ดังนั้น  ทาง SEA จึงยินดีเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สนใจ สามารถสมัครสอบเข้าร่วมโครงการในรอบ 2 นี้ด้วยทุนสมทบของตนเอง ซึ่งหมายถึงการที่ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยใช้สิทธิสมทบทุนค่าโครงการเต็มจำนวน   ทางโครงการจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 คุณสมบัติของผู้สมัคร สัญชาติไทย และได้รับสิทธิในการครอบครองหนังสือเดินทางไทย เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ อายุระหว่าง 15-18 ปีครึ่งในวันเดินทาง (เดือนสิงหาคม 2565) มีผลการเรียนในระดับ 2.80 ขึ้นไป และไม่เคยได้รับเกรด 0 หรือ 1 ในช่วง 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี เข้าสังคมได้ มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในเกณฑ์ปานกลางขึ้นไป มีสถานภาพทางเศรษฐกิจมั่นคง มีความเข้าใจในแนวทางของโครงการและสามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ มีความปประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2022 อย่างจริงจัง ขั้นตอนการสมัครรอบ 2 ผู้สมัคร Download ใบสมัคร (ด้านล่าง) และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน (สมัครฟรี) ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมาที่อีเมล์ info@seathailand.org ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผู้สมัครติดต่อ SEA เพื่อการยืนยันการส่งใบสมัครและนัดหมายกำหนดการสัมภาษณ์ Zoom SEA สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร (ผ่าน Zoom เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตามกำหนดการนัดหมาย SEA ประกาศผลสอบทางอีเมล์ภายใน 3 วันทำการ เอกสารในการสมัครเข้าร่วมโครงการ ใบสมัคร SEA 2022 รอบ 2 ที่กรอกข้อมูลมาแล้วอย่างถูกต้อง (สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) สำเนาเอกสารรายงานผลการเรียน (ทรานสคริปท์) แสดงผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ชุด รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดลงในใบสมัคร) การสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่าน Zoom Meeting Program ทางโครงการ SEA เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณสมบัติด้านบุคลิกภาพ ทักษะในการสื่อสาร ประกอบกับความสามารถในเชิงวิชาการของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นสำคัญ ตามแนวทางของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโดยทั่วไป นักเรียนที่จะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ดีได้ย่อมต้องมีความสามารถในการสื่อสารและบุคลิกภาพที่ดีในระดับหนึ่ง (ปานกลางขึ้นไป) สำหรับการสัมภาษณ์กับโครงการ SEA ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ทั้ง 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผ่านทาง Zoom Meeting Program ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตอบรับนักเรียนที่มีความเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของ SEA นั้น ทางโครงการพิจารณาจากองค์ประกอบเช่น กริยา มารยาท การตอบคำถามด้วยความเข้าใจ ความชัดเจนและสมเหตุสมผลและ ความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที ในส่วนของโควต้าทุนสมทบในแต่ละประเทศ ทางโครงการขอแนะนำให้นักเรียนติดต่อสอบถามทาง SEA Hotline หมายเลข 089-895-5759 เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่อัพเดทของยอดการสมัครในแต่ละประเทศต่อไป ประเทศ จำนวนทุน ค่าโครงการ ประเทศสหรัฐอเมริกา 20 420,000 บาท ประเทศเยอรมนี (ปฐมนิเทศต้อนรับและการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน 12 วัน) 10 460,000 บาท ประเทศฝรั่งเศส (ปฐมนิเทศที่กรุงปารีส 6 วัน) 5 440,000 บาท ประเทศฟินแลนด์ 2 440,000 บาท ประเทศอิตาลี (ปฐมนิเทศต้อนรับที่เมืองมิลาน 2 วัน) 5 360,000 บาท ประเทศโปรตุเกส 2 450,000 บาท ประเทศสเปน 2 450,000 บาท ค่าโครงการภาคทั่วไปดังที่ระบุด้านบนนี้ได้รวมถึง ค่าวีซ่า ค่าประกันภัย ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ และเป็นจำนวนเท่ากันกับค่าโครงการในรอบแรกที่ผ่านมา SEA ขอขอบคุณนักเรียนและท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเป็นครอบครัว SEA และโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการกับท่านต่อไปในอนาคต SEA Team

ประกาศผลสอบ SEA 2022

SEA ขอขอบพระคุณท่านผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกท่านที่ได้สมัครสอบคัดเลือกกับ SEA  ทางโครงการขอชี้แจงรายละเอียดกำหนดการและขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกับ SEA ได้รับทราบและทำความเข้าใจดังต่อไปนี้ 2 ก.ย. 64 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกประเทศด้วยทุนสมทบของตนเอง SEA ขอสงวนสิทธิในการไม่แจ้งผลคะแนนภายหลังการสอบในทุกกรณี  เนื่องจากการสอบนี้ถือเป็นการสอบคัดเลือกภายในของทางโครงการ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติขั้นพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อใช้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของ SEA เท่านั้น 2 ก.ย. 64 นักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์สามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยทุนสมทบของตนเองและเริ่มต้นลงทะเบียนโดยอิสระ 30 ก.ย. 64 ปิดรับทุน Early Bird 31 ต.ค. 64 ปิดรับการลงทะเบียน 31 ต.ค. 64 การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2022   หลังจากที่ทาง SEA ได้จัดการสอบคัดเลือกทางระบบออนไลน์ตามกำหนดการเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ดังที่ผ่านมานั้น  ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินผลจากคะแนนชุดข้อสอบของนักเรียนที่เข้าสอบแต่ละราย และนำมาพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติด้านวิชาการของนักเรียนประกอบกัน  สุดท้าย จึงสามารถประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ดังนี้  (รายชื่อเรียงตามตัวอักษร)     นักเรียนที่มีรายชื่อดังที่ระบุ หมายถึง นักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และมีสิทธิเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง กล่าวคือเป็นกลุ่มนักเรียนที่สามารถทำคะแนนจากชุดข้อสอบ SEA ในระดับที่ดีเพียงพอต่อการที่จะเข้าร่วมโครงการได้   ทั้งนี้ ทาง SEA ได้คำนึงถึงผลคะแนนประกอบกับคุณสมบัติในเชิงวิชาการที่ดีเพียงพอต่อการเข้าร่วมโครงการของนักเรียนเป็นหลัก โดยภายหลังจากที่ SEA ประกาศรายชื่อนักเรียนแล้ว และถ้านักเรียนตัดสินใจที่จะตอบรับเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่่ยนกับ SEA  นักเรียนสามารถยืนยันกับทางโครงการด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับ SEA ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายนเป็นต้นไป SEA ได้กำหนดหลักเกณฑ์ของนักเรียนที่ต้องการลงทะเบียนเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภท Visa J1 ดังนี้ เป็นนักเรียนที่ไม่เคยได้รับเกรด 0, 1 และ 2 (หรือเฉพาะเกรด 2 ไม่เกิน 3 ครั้ง) ในช่วง 3 ปีหลังสุด เป็นนักเรียนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 18 ปีครึ่ง ในเดือนสิงหาคม 2565 (ทุกประเทศ) นักเรียนสามารถส่งใบแจ้งผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปีให้ทาง SEA พิจารณาก่อนการลงทะเบียน สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการที่ประเทศ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น จะต้องเป็นนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาของแต่ละประเทศนั้นๆ เกินกว่า 1 ปีการศึกษาก่อนการเดินทาง นักเรียนจึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ แต่ในส่วนของประเทศอื่นๆ อย่างเช่น  เยอรมนี อิตาลี โปรตุเกส ฟินแลนด์ หรืออัฟริกาใต้  นักเรียนสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาของประเทศเหล่านี้แต่อย่างใด การลงทะเบียน SEA ได้เปิดกว้างด้วยการให้สิทธิในการตัดสินใจคัดเลือกประเทศที่นักเรียนต้องการเข้าร่วมโครงการอย่างอิสระ ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ นักเรียนอาจจะแจ้งข้อมูลประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแตกต่างไปจากช่วงที่นักเรียนลงทะเบียนจริง ทาง SEA เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลนั้นได้  เพื่อให้นักเรียนมีสิทธิในการยืนยันเข้าร่วมโครงการด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับ SEA ต่อไป   ขั้นตอนการลงทะเบียน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลงทะเบียน SEA 2022 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รวบรวมใบแสดงผลการเรียน 2-4 ปีการศึกษาย้อนหลัง (เฉพาะนักเรียนที่เลือกประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องไม่เคยได้รับเกรด 0 และ 1 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีการศึกษาหลังสุดนี้ นอกจากนี้ จะต้องเป็นนักเรียนที่ไม่เคยได้รับเกรด 2 หรือ C เกินกว่า 3 ครั้งอีกเช่นกัน ซึ่งค่า GPA ในแต่ละปีต้องมากกว่า 2.80 ขึ้นไป ส่วนประเทศอื่นๆ จะใช้หลักเกณฑ์ใกล้เคียงกัน) ชำระเงินยืนยันการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการจำนวน 30,000 บาท ผ่านทางบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ด้านล่างใบลงทะเบียน (SEA ขอสงวนสิทธิการคืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี) ส่งเอกสารทั้ง 3 รายการ (ใบลงทะเบียน/สำเนาการชำระเงิน/ใบแสดงผลการเรียน) พร้อมกัน  ทาง Email: info@seathailand.org     เอกสารใบลงทะเบียนถือเป็นเอกสารที่มีความสำคัญต่อโครงการมาก ดังนั้น ทางโครงการขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ชัดเจนและถูกต้อง และจัดส่งใบลงทะเบียนและเอกสารประกอบอื่นๆ มาทาง email เท่านั้น  สำหรับนักเรียนที่จะส่งเอกสารมาทาง email ทางโครงการขอให้นักเรียนสแกนเอกสารและงดการถ่ายรูป เพื่อที่ทางโครงการจะได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-8915759 และ 089-8955759 ทางโครงการให้สิทธิในการจัดส่งใบแสดงผลการเรียนภายหลังการลงทะเบียนได้ไม่เกิน 7 วันภายหลังการลงทะเบียน และทางโครงการขอให้ผู้ลงทะเบียนเข้าใจด้วยว่า ผลการเรียนของแต่ละวิชาถือเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการพิจารณาตอบรับการลงทะเบียนและคุณสมบัติในเชิงวิชาการ ทุน SEA Early Bird SEA มีความยินดีที่จะมอบทุน SEA Early Bird จำนวน 20,000 บาท ให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 2 กันยายน ถึงวันที่ 30 กันยายน โดยทุนจำนวนดังกล่าวนี้ จะถือเสมือนเป็นส่วนลดค่าโครงการ โดยจะนำไปหักออกในการชำระเงินค่าโครงการในงวดสุดท้าย การปฐมนิเทศทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2022 สุดท้ายนี้ ทาง SEA จะจัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมาแล้ว รวมถึงนักเรียนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายนศกนี้   นักเรียนในระดับ ม.1 และ ม.2 และนักเรียนที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในรายชื่อต่อไปนี้ เป็นนักเรียนที่อยู่ในระดับ ม.1 และ ม. 2 และนักเรียนที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ  แต่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์   ทั้งนี้  นักเรียนกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้    SEA ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในการสมัครสอบ SEA 2022 มา ณ ที่นี้  (คลิกเพื่อดูรายชื่อ)   SEA ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ให้ความไว้วางใจในการสมัครสอบชิงทุน SEA 2022 ร่วมกับทางโครงการ โดยทางโครงการขอให้คำมั่นว่า จะดำเนินการพิจารณามอบทุนให้กับนักเรียนผู้มีคุณสมบัติอย่างเหมาะสม ตามขั้นตอนต่างๆ ด้วยความโปร่งใส และจะพยายามให้การบริการด้วยความอบอุ่นและจริงใจต่อไป SEA Team ดาวน์โหลดเอกสาร ใบลงทะเบียน SEA 2022 ระเบียบการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2022 (รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโครงการฯ)

ขั้นตอนภายหลังการสอบคัดเลือก SEA 2022

ภายหลังจากที่ทาง SEA ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกออนไลน์ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ทาง SEA ขอแนะนำขั้นตอนต่างๆ อันจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ ในกรณีที่นักเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการกับทาง SEA อย่างจริงจัง ทาง SEA ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่านักเรียนและท่านผู้ปกครองควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการในขั้นต้นจากระเบียบการ SEA 2022 โดยสามารถคลิกดาวน์โหลดด้านล่างนี้ ระเบียบการ SEA 2022 จากนั้น  เมื่อนักเรียนได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ของทางโครงการอย่างถี่ถ้วนแล้ว SEA จะประกาศผลสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายนนี้ ซึ่งหากนักเรียนที่สอบผ่านสามารถดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการได้ทันที โดยการกรอกรายละเอียดในใบลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียน  ซึ่งค่าลงทะเบียนจำนวน 30,000 บาทนี้ นับเป็นค่าโครงการงวดที่ 1 ด้วย ใบลงทะเบียน SEA 2022 SEA ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนตามข้อเท็จจริง เพราะใบลงทะเบียน SEA 2022 ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ทางนักเรียนให้ข้อมูลกับทางโครงการเพื่อแสดงเจตจำนงในการยืนยันการเข้าร่วมโครงการกับทาง SEA สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้ นักเรียนเป็นนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 18 ปีครึ่ง  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นักเรียนกำลังเรียนอยู่ระหว่างชั้น ม. 3-5 นักเรียนมีผลการเรียน GPA ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป นักเรียนที่จะลงทะเบียน USA จะต้องไม่เคยได้รับเกรด 0 และ 1 มาก่อน สำหรับเกรด 2 ถ้าเคยได้รับมาจะต้องไม่เกินกว่า 3 ครั้ง ในระยะเวลา 3 ปีการศึกษาล่าสุด (ถ้าอยู่ชั้นม. 3 โครงการจะพิจารณาผลการเรียนในระดับม.1 และ 2) สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการที่ประเทศ France, and Japan จะต้องมีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสหรือญี่ปุ่น แล้วแต่กรณี เกินกว่า 1 ปีก่อนการเดินทาง นักเรียนชำระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของ SEA ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบลงทะเบียน นักเรียนจัดส่งเอกสารใบลงทะเบียน สำเนาการชำระเงิน และใบแสดงผลการเรียนย้อนหลังมายัง SEA ทาง info@seathailand.org หรือ Fax : 02-9077768 SEA ตรวจสอบเอกสารต่างและยืนยันการลงทะเบียนให้กับนักเรียน นักเรียนเข้าร่วมการปฐมนิเทศ SEA 2022 วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ค่าโครงการแบบ Full Package สำหรับการชำระค่าโครงการในแต่ละประเทศของ SEA นั้น  ได้ถูกจัดสรรแบ่งออกเป็น 4 งวดตามความเหมาะสม   นอกจากนี้  ค่าโครงการนี้  SEA ได้รวมถึงการดำเนินการในทุกกรณีแบบ Full Package ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การให้คำแนะนำในการจัดทำชุด Application Form   การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน การจัดปฐมนิเทศจำนวน 3 ครั้ง  การได้รับของที่ระลึกต่างๆ การออกเอกสารสำคัญต่างๆ จากทางโครงการและต่างประเทศ การบริการจัดทำวีซ่านักเรียน การจัดความคุ้มครองประกันภัยแบบ Full Coverage  ตั๋วเครื่องบินไปและกลับ  การบริการ Check in จัดส่งนักเรียนที่สนามบินสุวรรณภูมิ และที่สำคัญที่สุดคือ การดูแลประสานงานให้กับนักเรียนและท่านผู้ปกครองตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดินทางไปและเดินทางกลับ  ซึ่งค่าโครงการ SEA 2022 นับว่าเป็นค่าโครงการที่ประหยัดเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับการดำเนินการต่างๆ  จากวันเริ่มต้นการเข้าร่วมโครงการของนักเรียน (รายละเอียดต่างๆระบุในระเบียบการ) ทุน SEA Early Bird SEA มีความยินดีที่จะมอบทุน SEA Early Bird ให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 2 กันยายน ถึงวันที่ 30 กันยายน โดยทุนจำนวนดังกล่าวนี้ จะถือเสมือนเป็นส่วนลดค่าโครงการ โดยจะนำไปหักออกในการชำระเงินค่าโครงการในงวดสุดท้าย การปฐมนิเทศ SEA 2022 SEA กำหนดการจัดปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2022 รุ่นที่ 15 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมาแล้ว รวมถึงนักเรียนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ  ซึ่งในการปฐมนิเทศนี้ จะประกอบไปด้วย การแนะนำโครงการ การให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ   การมอบเอกสารชุด Application Form ให้กับนักเรียน พิธีการมอบทุน SEA Early Bird ไปจนถึงการพบปะกับ SEA Returnee รุ่นพี่ที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการในประเทศต่างๆ มาแล้ว สำหรับสถานที่จัดการปฐมนิเทศดังกล่าวนี้ทาง SEA จะขอยืนยันอีกครั้งหนึ่ง   SEA ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ให้ความไว้วางใจในการสมัครสอบ SEA 2022 ร่วมกับทางโครงการ  ทางโครงการขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติต่างๆให้กับนักเรียนผู้สมัครทุกท่านอย่างเหมาะสม ตามขั้นตอนด้วยความโปร่งใส และจะพยายามให้การบริการด้วยความอบอุ่นและจริงใจต่อไป SEA Team

SEA 2021 Updates

ในช่วงนี้ทางโครงการได้ดำเนินการจัดการตอบรับจากครอบครัวอุปถัมภ์/โรงเรียน การสมัครวีซ่านักเรียน ประกันภัย การจัดหาตั๋วเครื่องบินไป/กลับ การปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง ให้กับนักเรียนรุ่นที่ 14 ที่กำลังจะเดินทางตามขั้นตอนทุกประการ SEA ขอให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่า ทางโครงการจะดูแล แนะนำ ให้บริการ กับน้องๆทุกท่านอย่างอบอุ่นที่สุด เสมือนดั่งท่านทั้งหลายเป็นครอบครัวเดียวกันกับทางเรา และขอให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 ประเทศ USA, GERMANY, AND FINLAND มีความสบายใจจากการเข้าร่วมโครงการกับทาง SEA ทางโครงการขออวยพรให้นักเรียนทุกท่านที่กำลังจะเดินทางเพื่อเข้าร่วมโครงการในระยะเวลาอันใกล้นี้มีสุขภาพดี ได้รับประสบการณ์ที่ดีงาม ท้าทายจากทางโครงการ มีความสัมพันธ์ที่ดีงามร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ ได้พบเจอเพื่อนใหม่ และเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ระหว่างการเข้าร่วมโครงการด้วยความสำเร็จต่อไป   ขอขอบพระคุณ SEA TEAM

SEA Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากล ด้วยความชำนาญ และความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการ พัฒนาตนเองความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น