Student Exchange Program

Sharing Experiences Altogether

SEA Update

SEA 2022 Student Exchange Program

SEA กำลังเปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2022 (รุ่น 15) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี และมีผลการเรียนค่าเฉลี่ยแต่ละปีในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุด 2.50 ขึ้นไป  โดยนักเรียนที่สนใจสมัครสอบสามารถเริ่มสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันนี้ - 22 สิงหาคม ศกนี้ ประเภททุน ทุนสมทบเต็มจำนวน  จำนวนกว่า 60 ทุน 9 ประเทศ ทุน SEA Early Bird  มูลค่าทุนละ 20,000 บาท นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ดังนี้ สมัครสอบออนไลน์  คลิก  Apply Now พิมพ์ใบสมัครจากลิงค์ด้านล่าง กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และจัดส่งใบสมัครมาที่  Fax: 02-907-7768 หรือ Email: info@seathailand.org สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครแต่อย่างใด Download ใบสมัครสอบ SEA 2022 ระเบียบการสอบ SEA 2022 (รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทั้งหมด) ตารางแสดงกำหนดการดำเนินการสอบคัดเลือก SEA 2022 วันนี้ – 22 สิงหาคม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก วันอังคารที่ 24 สิงหาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   www.seathailand.org วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม วันสอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ (10.00 – 12.00น.)  ผ่านระบบออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน ผู้สอบผ่านเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบ วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน วันสิ้นสุดการรับทุน SEA Early Bird วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม ปิดรับการลงทะเบียน วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2022   ชุดข้อสอบ ข้อสอบ SEA ปรนัยภาษาอังกฤษ 100 ข้อ (Grammar 50 ข้อ / Vocab & Reading 50 ข้อ) SEA ขอสงวนสิทธิในการไม่แจ้งผลคะแนนภายหลังการสอบในทุกกรณี  เนื่องจากการสอบนี้ถือเป็นการสอบคัดเลือกภายในของทางโครงการ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติขั้นพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อใช้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของ SEA เท่านั้น กำหนดการสอบ วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. - 12.00 น.  ผ่านระบบออนไลน์  ประเทศที่รับสมัครเข้าร่วมโครงการ USA France, Germany, Italy, Portugal, Spain, Finland South Africa (Cape Town) Japan (เฉพาะนักเรียนหญิง)

SEA 2022 Regulations

ระเบียบการสมัครสอบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2022 ฉบับย่อ   ประเภททุน SEA 2022 ทุนสมทบเต็มจำนวน จำนวนกว่า 60 ทุน 9 ประเทศ นักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในประเทศต่างๆ ด้วยทุนสมทบเต็มจำนวนของตนเอง  ซึ่งนักเรียนสามารถพิจารณาเข้าร่วมโครงการด้วยการคัดเลือกประเทศได้โดยอิสระ ตามจำนวนทุนของแต่ละประเทศ ตามลำดับการลงทะเบียนก่อนหลังจากทางฝ่ายนักเรียน ทุน SEA Early Bird มูลค่าทุนละ 20,000 บาท นักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในประเทศต่างๆด้วยทุนสมทบของตนเอง และดำเนินการลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันประกาศผลสอบ ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยลักษณะของทุน SEA Early Bird นี้จะเป็นในรูปแบบส่วนลดของค่าโครงการตามประเทศที่นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและจะถูกนำไปหักในการชำระเงินค่าโครงการในงวดสุดท้าย ประเทศที่โครงการเปิดรับสมัคร สหรัฐอเมริกา  เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น และ อัฟริกาใต้ คุณสมบัติของผู้สมัคร สัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 14 - 17 ปี มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศไทย และได้รับสิทธิครอบครองบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ประเทศไทยอย่างถูกต้อง เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 โดยศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในขณะที่สมัครและระหว่างการเข้าร่วมโครงการ มีผลการเรียนในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุดอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average) 2.50 ขึ้นไป ไม่เคยได้รับผลการเรียนในระดับคะแนน 0 (F) หรือ 1 (D) ในช่วง 2 ปีการศึกษาหลังสุด เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี บุคลิกภาพดี สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ดี เป็นนักเรียนที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่อ สามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ ได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้ปกครองในการให้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จำนวนทุนที่เปิดรับสมัครของแต่ละประเทศ แต่ละองค์กรผู้สนับสนุนการให้ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในแต่ละประเทศ ได้กำหนดจำนวนนักเรียนที่ทางองค์กรจะสามารถตอบรับนักเรียนจากประเทศต่างๆได้  ทั้งนี้ แต่ละองค์กรจะคำนึงถึงความสมดุลของทั้งจำนวนครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวนโรงเรียนในเครือข่าย และนโยบายจากภาครัฐบาลของแต่ละประเทศเป็นสำคัญ โดยแต่ละประเทศ จะกำหนดตามความสมดุลของทั้งจำนวนนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ กับจำนวนผู้รับนักเรียน (ครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน) ให้เท่าเทียมกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้  และยังต้องคำนึงถึงคุณภาพของโครงการและความสะดวกต่อการจัดการในด้านต่างๆ อีกด้วย   ดังนั้น  จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แต่ละประเทศมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการตามเหตุผลข้างต้น ค่าโครงการทุนสมทบของแต่ละประเทศ ในการดำเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนแม้ว่าทางโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลในประเทศต่างๆรวมถึงการจัดให้มีครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ความดูแลของตนตลอดระยะเวลาโครงการ อย่างไรก็ดีกระบวนการดำเนินการโครงการย่อมจะได้รับความสนับสนุนจากปัจจัยซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการโครงการย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ    ซึ่งโดยหลักเกณฑ์แล้ว ค่าโครงการเหล่านี้ ทางองค์กรได้นำไปจัดสรรและกระจายเพื่อการพัฒนาจัดการโครงการตามกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านบุคลากร การอบรม การจัดการบริหารองค์กรผู้จัดการทุนโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร สื่อโครงการ การจัดการะบบข้อมูล ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ SEA และองค์กรเครือข่ายต่างประเทศทั่วโลกต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลก และความสำคัญการศึกษาอย่างที่สุด ดังนั้น โครงการจึงพยายามอย่างยิ่งในการลดค่าใช้จ่ายและพิจารณาค่าโครงการของแต่ละประเทศตามจำนวนนักเรียนที่เปิดรับสมัคร ดังนี้   ประเทศ จำนวนทุน ค่าโครงการ ประเทศสหรัฐอเมริกา 30 420,000 บาท ประเทศเยอรมนี (ปฐมนิเทศต้อนรับและการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน 12 วัน) 10 460,000 บาท ประเทศฝรั่งเศส (ปฐมนิเทศที่กรุงปารีส 6 วัน) 5 440,000 บาท ประเทศฟินแลนด์  5 440,000 บาท ประเทศอิตาลี (ปฐมนิเทศต้อนรับที่เมืองมิลาน 2 วัน) 5 360,000 บาท ประเทศสเปน 2 450,000 บาท ประเทศโปรตุเกส 2 450,000 บาท ประเทศญี่ปุ่น (ปฐมนิเทศที่กรุงโตเกียว 4 วัน / รับสมัครเฉพาะนักเรียนหญิง) 2 420,000 บาท ประเทศอัฟริกาใต้ 5 400,000 บาท   ค่าโครงการตามที่ระบุนี้รวมถึง การจัดการด้านเอกสาร การจัดส่งชุด Application Form ระหว่างประเทศ การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องให้กับนักเรียน การจัดหาโรงเรียนรัฐบาลให้นักเรียนได้เข้าเรียนอย่างถูกต้องตามระเบียบวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน การประสานงานด้านข้อมูล การให้คำปรึกษา การบริการ การให้ความดูแลและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ การจัดปฐมนิเทศต่างๆ การปฐมนิเทศทุนโครงการ กิจกรรม SEA Learning Camp และการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง การให้ความช่วยเหลือและบริการในการสมัครและประสานงานให้นักเรียนได้รับวีซ่านักเรียนเพื่อการเดินทาง ความคุ้มครองประกันภัยนักเรียน (ครอบคลุมเต็มรูปแบบ Full Coverage ทั้งกรณีสุขภาพ/ร่างกาย/อุบัติเหตุ) การบริการจัดส่งนักเรียนและช่วยเหลือ Check in ที่สนามบินสุวรรณภูมิ การจัดการด้านค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนและเปลี่ยน การจัดการด้านตั๋วเครื่องบิน ขาไปและขากลับ การได้รับผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกต่างๆจาก SEA  

SEA 2021 Updates

ในช่วงนี้ทางโครงการได้ดำเนินการจัดการตอบรับจากครอบครัวอุปถัมภ์/โรงเรียน การสมัครวีซ่านักเรียน ประกันภัย การจัดหาตั๋วเครื่องบินไป/กลับ การปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง ให้กับนักเรียนรุ่นที่ 14 ที่กำลังจะเดินทางตามขั้นตอนทุกประการ SEA ขอให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่า ทางโครงการจะดูแล แนะนำ ให้บริการ กับน้องๆทุกท่านอย่างอบอุ่นที่สุด เสมือนดั่งท่านทั้งหลายเป็นครอบครัวเดียวกันกับทางเรา และขอให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 ประเทศ USA, GERMANY, AND FINLAND มีความสบายใจจากการเข้าร่วมโครงการกับทาง SEA ทางโครงการขออวยพรให้นักเรียนทุกท่านที่กำลังจะเดินทางเพื่อเข้าร่วมโครงการในระยะเวลาอันใกล้นี้มีสุขภาพดี ได้รับประสบการณ์ที่ดีงาม ท้าทายจากทางโครงการ มีความสัมพันธ์ที่ดีงามร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ ได้พบเจอเพื่อนใหม่ และเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ระหว่างการเข้าร่วมโครงการด้วยความสำเร็จต่อไป   ขอขอบพระคุณ SEA TEAM

SEA 2020 Returns

SEA มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าขณะนี้นักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020/2021 ได้เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลา 10 เดือน ที่ประเทศต่างๆ อาทิเช่น USA, GERMANY และ FINLAND ได้เดินทางกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัยมาครบทุกท่านแล้ว นักเรียนทุกคนของ SEA ได้รับประสบการณ์ที่ท้าทาย สนุกสนาน พักอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากทางโครงการ เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล พบเจอเพื่อนใหม่ มีโอกาสเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ ที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน แตกต่างไปจากที่ประเทศไทย สิ่งเหล่านี้จะถูกเก็บอยู่ในความทรงจำของนักเรียนทุกท่านตลอดไป ทาง SEA มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของน้องทุกท่านในการเปิดประตู ดูแล และเป็นสะพานเชื่อมต่อให้น้องๆเหล่านี้ได้พบเจอกับสิ่งต่างๆหลากหลายนั้นที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน SEA ขออวยพรให้น้องๆทุกท่านมีอนาคตที่สดใส และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยต่อไป   ขอขอบพระคุณ SEA Team  

SEA Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากล ด้วยความชำนาญ และความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการ พัฒนาตนเองความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น