SEA Scholarship

Sharing Experiences Altogether

SEA Update

SEA 2020 ภาคทั่วไป

ดังที่ SEA ได้จัดให้มีการสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 และภายหลังจากนั้นทาง SEA พิจารณามอบทุนประเภทต่างๆ อาทิเช่น ทุนเต็มจำนวน SEA USA Full Grant  ทุนครึ่งจำนวน SEA Germany Half Grant และทุนบุตรข้าราชการ ให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และกำหนดการของโครงการอย่างเรียบร้อยแล้วนั้น อย่างไรก็ดี ทาง SEA เห็นว่ายังมีนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมการสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 และมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในปีการศึกษา  2563-2564 นี้   SEA จึงยินดีเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สนใจได้สมัครเข้าร่วมโครงการกับทางโครงการได้ โดยเข้าร่วมโครงการในภาคทั่วไปด้วยทุนสมทบของตนเอง ซึ่งหมายถึงการที่ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยทุนสมทบค่าโครงการเต็มจำนวนของตนเอง และไม่ได้รับทุนสมทบจากทางโครงการ  ซึ่งทางโครงการจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คุณสมบัติของผู้สมัคร สัญชาติไทย และได้รับสิทธิในการครอบครองหนังสือเดินทางไทย เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ อายุระหว่าง 15-18 ปีครึ่งในวันเดินทาง (เทียบกับเดือนสิงหาคม 2563) มีผลการเรียนในระดับ 80 ขึ้นไป และไม่เคยได้รับเกรด 0 หรือ 1 ในช่วง 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี เข้าสังคมได้ มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในเกณฑ์ปานกลางขึ้นไป มีสถานภาพทางเศรษฐกิจมั่นคง มีความเข้าใจในแนวทางของโครงการและสามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ เพื่อให้การดำเนินการสมัครสอบเข้าร่วมโครงการในภาคทั่วไปนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว SEA ขอแนะนำว่านักเรียนที่สมัครในภาคทั่วไปนี้ควรผ่านการปรึกษา พูดคุย และตัดสินใจร่วมกับกับผู้ปกครองแล้วว่าทางฝ่ายนักเรียนมีความต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 ภาคทั่วไปนี้อย่างจริงจัง สำหรับขั้นตอนของการสมัคร นักเรียนสามารถทำการ Download ใบสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 ภาคทั่วไป (ด้านล่าง) จัดเตรียมใบแสดงผลการเรียน และชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 200 บาท เข้าบัญชีของ SEA ตามที่ระบุในใบสมัคร และจัดส่งเอกสารทั้ง 3 รายการนี้มายัง SEA ทาง Email : info@seathailand.org หรือ Fax : 02-9077768  หลังจากนั้น  ทางโครงการจะติดต่อกลับไปยังนักเรียน  เพื่อการนัดหมายสอบสัมภาษณ์รายบุคคลต่อไป (ไม่มีสอบข้อเขียน) เอกสารในการสมัครเข้าร่วมโครงการ ใบสมัคร SEA 2020 ภาคทั่วไปที่กรอกข้อมูลมาแล้วอย่างถูกต้อง สำเนาเอกสารรายงานผลการเรียน (ทรานสคริปท์) แสดงผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ชุด รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดลงในใบสมัคร) ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท (สำเนาการชำระเงิน) หลังจากที่นักเรียนสอบสัมภาษณ์กับทางโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโครงการจะแจ้งผลสอบทางจดหมายส่งทาง EMS ให้กับนักเรียนภายในระยะเวลา 5 วันทำการ เพื่อให้นักเรียนดำเนินการลงทะเบียน จัดทำชุดเอกสารเพื่อจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และตามขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการอื่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง การเปิดรับสมัครในภาคทั่วไปนี้ จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 63   ในส่วนของโควต้าทุนสมทบในแต่ละประเทศ ทางโครงการขอแนะนำให้นักเรียนติดต่อสอบถามทาง SEA Hotline หมายเลข 089-895-5759 เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่อัพเดทของยอดการสมัครในแต่ละประเทศต่อไป   ประเทศที่เปิดรับสมัครภาคทั่วไป จำนวนทุุน ประเทศสหรัฐอเมริกา 10 ประเทศเยอรมนี 10 ประเทศสเปน 5 ประเทศโปรตุเกส 2 ประเทศฝรั่งเศส (มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส) 5 ประเทศอิตาลี 5 ประเทศจีน (หอพักโรงเรียนที่ปักกิ่ง/ต้องมีพื้นฐานภาษาจีน) 2 ประเทศอัฟริกาใต้ 5   SEA ขอขอบคุณนักเรียนและท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเป็นครอบครัว SEA และโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการกับท่านต่อไปในอนาคต SEA Team

วันปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562   ทางโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศทุนโครงการ SEA 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกาศมอบทุน SEA 2020 อย่างเป็นทางการให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนรายการต่างๆ อาทิเช่น ทุนอันดับ 1 เต็มจำนวน ทุนอันดับ 2 ครึ่งจำนวน และทุนบุตรข้าราชการ นอกจากนี้   ทางโครงการมีเป้าหมายที่จะนำเสนอข้อมูล ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันระหว่างการปฐมนิเทศนี้ด้วยเช่นกัน ทางโครงการขอขอบพระคุณวิทยากรพิเศษทุกท่าน ทั้งอาจารย์ อดีตท่านผู้ปกครอง และ SEA Returnee ท่านต่างๆ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมของ SEA รวมถึงโรงแรม SC Park ที่เอื้อเฟื้อด้านสถานที่จนทำให้การปฐมนิเทศผ่านพ้นไปด้วยดี ขอขอบพระคุณ SEA Team    

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน SEA 2020

ตามที่ SEA ได้จัดให้มีการสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 บัดนี้  คณะกรรมการ SEA ได้พิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนตามหลักเกณฑ์การให้ทุนของโครงการ และสามารถประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุน SEA 2020 ดังต่อไปนี้ ทุนอันดับ 1          ทุน SEA Full Grant  ทุนเต็มจำนวน มูลค่า 500,000 บาท จำนวน 1 ทุน นางสาว เมธิศา  ไม้สนธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา     ทุนอันดับ 2         ทุน SEA Half Grant  ทุนครึ่งจำนวน จำนวน 1 ทุน   ด.ญ. หฤทัยชนก  พงศ์ธนเกียรติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     SEA ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 ทุกท่านมา ณ ที่นี้  นักเรียนกลุ่ม 1 กลุ่มสอบสัมภาษณ์ (คลิกเพื่อดูรายชื่อ) สำหรับนักเรียนกลุ่ม 1 ทาง SEA ถือว่า นักเรียนในกลุ่มนี้ยังคงเป็นนักเรียนที่มีสิทธิจะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับ SEA  และ  SEA  ขอมอบทุนนักเรียนดีเด่น มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 3 ทุน ให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียน 3 อันดับแรก ที่นอกเหนือจากทุนอันดับ 1 และ 2  โดยนักเรียนจะได้รับสิทธิในการเลือกประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการโดยอิสระ และสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นักเรียนกลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3  กลุ่มสอบผ่านเกณฑ์  คือนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาจากทางโครงการให้ถือว่า เป็นนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และมีสิทธิเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง กล่าวคือเป็นกลุ่มนักเรียนที่สามารถทำคะแนนจากชุดข้อสอบ SEA และนักเรียนได้รับคะแนนในระดับที่ดีเพียงพอต่อการที่จะเข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ ทาง SEA ได้คำนึงถึงผลคะแนนประกอบกับคุณสมบัติในเชิงวิชาการที่ดีเพียงพอต่อการเข้าร่วมโครงการของนักเรียนในกลุ่มนี้เป็นหลัก โดยภายหลังจากที่ SEA ประกาศรายชื่อนักเรียนในกลุ่มนี้แล้ว และถ้านักเรียนตัดสินใจที่จะตอบรับเข้าร่วมโครงการกับ SEA  นักเรียนสามารถยืนยันกับทางโครงการด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับ SEA ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคมเป็นต้นไป อย่างไรก็ดี ทางโครงการได้แยกกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ กลุ่ม 2 (All Countries) (คลิกเพื่อดูรายชื่อ) คือนักเรียนกลุ่มที่สามารถเลือกประเทศในการเข้าร่วมโครงการได้ทุกประเทศ กลุ่ม 3 (Limited Countries) (คลิกเพื่อดูรายชื่อ) คือนักเรียนกลุ่มที่สามารถเลือกประเทศในการเข้าร่วมโครงการได้ทุกประเทศยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ การที่ทาง SEA จัดแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มนี้ (กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3) เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์  ถือเป็นกลุ่มประเทศที่มีนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับประเทศเหล่านี้กำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงวิชาการไว้อย่างชัดเจน ว่านักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการต้องไม่เคยได้รับเกรด 0 และ 1 และ 2 (ไม่เกิน 3 ครั้ง)  จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการใน 3 ประเทศนี้ได้ ดังนั้น ทางโครงการจึงพิจารณาให้มีการจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนให้เป็นไปตามความเหมาะสมดังกล่าว SEA ได้กำหนดหลักเกณฑ์ของนักเรียนที่ต้องการลงทะเบียนประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภท Visa J1 ดังนี้ เป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในกลุ่ม 2 เป็นนักเรียนที่ไม่เคยได้รับเกรด 0, 1 และ 2 (หรือเฉพาะเกรด 2 ไม่เกิน 3 ครั้ง) ในช่วง 3 ปีหลังสุด เป็นนักเรียนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 18 ปีครึ่ง ในเดือนสิงหาคม 2563 (ทุกประเทศ) นักเรียนสามารถส่งใบแจ้งผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปีให้ทาง SEA พิจารณาก่อนการลงทะเบียน การลงทะเบียนของนักเรียนกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 SEA ได้เปิดกว้างด้วยการให้สิทธิสำหรับนักเรียนกลุ่ม 2-3 ในการตัดสินใจคัดเลือกประเทศที่นักเรียนต้องการเข้าร่วมโครงการอย่างอิสระ ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ นักเรียนอาจจะแจ้งข้อมูลประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแตกต่างไปจากช่วงที่นักเรียนลงทะเบียนจริง ทาง SEA เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลนั้นได้ ตราบใดที่นักเรียนได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่ม 2-3 นี้ นักเรียนมีสิทธิในการยืนยันเข้าร่วมโครงการด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับ SEA ต่อไป ทางโครงการขอแจ้งให้ทราบว่า นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการที่ประเทศ ฝรั่งเศส จีน และญี่ปุ่น จะต้องเป็นนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาของประเทศเหล่านี้ด้วย นักเรียนจึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ แต่ในส่วนของประเทศอื่นๆ อย่างเช่น บราซิล เยอรมนี อิตาลี โปรตุเกส ฟินแลนด์ หรืออัฟริกาใต้  นักเรียนสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาของประเทศเหล่านี้ SEA ได้กำหนดให้วันที่ 9 ตุลาคม ศกนี้เป็นวันสุดท้ายในการพิจารณาตอบรับการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนทุกท่านที่สมัครสอบชิงทุนกับโครงการ   ขั้นตอนการลงทะเบียน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลงทะเบียน SEA 2020 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รวบรวมใบแสดงผลการเรียน 2-4 ปีการศึกษาย้อนหลัง (เฉพาะนักเรียนที่เลือกประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องไม่เคยได้รับเกรด 0 และ 1 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีการศึกษาหลังสุดนี้ นอกจากนี้ จะต้องเป็นนักเรียนที่ไม่เคยได้รับเกรด 2 หรือ C เกินกว่า 3 ครั้งอีกเช่นกัน ซึ่งค่า GPA ในแต่ละปีต้องมากกว่า 2.80 ขึ้นไป ส่วนประเทศอื่นๆ จะใช้หลักเกณฑ์ใกล้เคียงกัน) ชำระเงินยืนยันการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการจำนวน 30,000 บาท ผ่านทางบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ด้านล่างใบลงทะเบียน (SEA ขอสงวนสิทธิการคืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี) ส่งเอกสารทั้ง 3 รายการ (ใบลงทะเบียน/สำเนาการชำระเงิน/ใบแสดงผลการเรียน) พร้อมกัน  ทาง Fax: 02-907-7768 หรือ Email: info@seathailand.org     เอกสารใบลงทะเบียนถือเป็นเอกสารที่มีความสำคัญต่อโครงการมาก ดังนั้น ทางโครงการขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ชัดเจนและถูกต้อง และจัดส่งใบลงทะเบียนและเอกสารประกอบอื่นๆ มาทาง fax หรือ email เท่านั้น  สำหรับนักเรียนที่จะส่งเอกสารมาทาง email ทางโครงการขอให้นักเรียนสแกนเอกสารและงดการถ่ายรูป เพื่อที่ทางโครงการจะได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-9077767,  089-8915759 และ 089-8955759 ทางโครงการให้สิทธิในการจัดส่งใบแสดงผลการเรียนภายหลังการลงทะเบียนได้ไม่เกิน 7 วันภายหลังการลงทะเบียน และทางโครงการขอให้ผู้ลงทะเบียนเข้าใจด้วยว่า ผลการเรียนของแต่ละวิชาถือเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการพิจารณาตอบรับการลงทะเบียนและคุณสมบัติในเชิงวิชาการ สำหรับนักเรียนที่ต้องการทราบคะแนนของตนเอง สามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล มาที่ info@seathailand.org เท่านั้น  SEA ขอไม่แจ้งผลทางโทรศัพท์ ทุนบุตรข้าราชการ SEA ยินดีที่จะมอบ ทุนบุตรข้าราชการ จำนวน 6 ทุนๆ ละ 30,000 บาท สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และมีผู้ปกครองเป็นข้าราชการ โดยทาง SEA จะมอบทุนดังกล่าวนี้เป็นยอดหักลบออกจากค่าโครงการในงวดสุดท้ายต่อไป การปฐมนิเทศทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 สุดท้ายนี้ ทาง SEA จะจัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมาแล้ว รวมถึงนักเรียนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งพิธีการมอบทุนให้กับนักเรียนที่ได้รับทุน SEA 2019 อย่างเป็นทางการ ในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคมศกนี้ ณ โรงแรม SC Park Hotel ถนนประเสริฐมนูกิจ  (แผนที่)  ผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมการปฐมนิเทศสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับฯ ได้ตามลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้ และจัดส่งมาที่ info@seathailand.org หรือ Fax : 02-9077768 นักเรียนในระดับ ม.1 และ ม.2 สำหรับนักเรียนที่อยู่ในรายชื่อต่อไปนี้ เป็นนักเรียนที่อยู่ในระดับ ม.1 และ ม. 2 และได้คะแนนผ่านเกณฑ์ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้  SEA ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในการสมัครสอบ SEA 2020 มา ณ ที่นี้  (คลิกเพื่อดูรายชื่อ) SEA ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ให้ความไว้วางใจในการสมัครสอบชิงทุน SEA 2020 ร่วมกับทางโครงการ โดยทางโครงการขอให้คำมั่นว่า จะดำเนินการพิจารณามอบทุนให้กับนักเรียนผู้มีคุณสมบัติอย่างเหมาะสม ตามขั้นตอนต่างๆด้วยความโปร่งใส และจะพยายามให้การบริการด้วยความอบอุ่นและจริงใจต่อไป SEA Team ดาวน์โหลดเอกสาร ใบลงทะเบียน SEA 2020 ระเบียบการสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 กำหนดการและใบตอบรับเข้าร่วมการปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020  

ระเบียบการและการลงทะเบียน SEA 2020

SEA ขอแจ้งรายละเอียดพอสังเขป  ของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 ดังนี้ ประเภททุน ทุน SEA Full Grant   ทุนเต็มจำนวน จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนกว่า 500,000 บาท ทุน SEA Half Grant   ทุนครึ่งจำนวน จำนวน 1 ทุน ทุนบุตรข้าราชการ 30,000 บาท จำนวน 6 ทุน ทุนสมทบด้วยตนเองอีกกว่า 50 ทุน ประเทศที่โครงการเปิดรับสมัคร สหรัฐอเมริกา บราซิล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส สวีเดน ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น จีน และ อัฟริกาใต้ คุณสมบัติของผู้สมัคร สัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 14 - 17 ปี มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศไทย และได้รับสิทธิครอบครองบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ประเทศไทยอย่างถูกต้อง เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 โดยศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในขณะที่สมัครและระหว่างการเข้าร่วมโครงการ มีผลการเรียนในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุดอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average) 2.50 ขึ้นไป ไม่เคยได้รับผลการเรียนในระดับคะแนน 0 (F) หรือ 1 (D) ในช่วง 2 ปีการศึกษาหลังสุด เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี บุคลิกภาพดี สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ดี เป็นนักเรียนที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัว โรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่อ สามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ ได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้ปกครองในการให้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ค่าโครงการทุนสมทบของแต่ละประเทศ ประเทศ จำนวนทุน ค่าโครงการ (บาท) สหรัฐอเมริกา Visa J1 (GPA 2.80 ขึ้นไป / ไม่เคยได้รับเกรด 0-1.5) 30 ทุน 390,000 สหรัฐอเมริกา Visa F1 (GPA 2.50 ขึ้นไป / อายุไม่เกิน 19 ปี) 2 ทุน 590,000 บราซิล 2 ทุน 300,000 ออสเตรเลีย (Classic Program ทั่วประเทศ) 2 ทุน 400,000 ออสเตรเลีย (South Zone) 2 ทุน 700,000 นิวซีแลนด์ 2 ทุน 400,000 เยอรมนี (ปฐมนิเทศต้อนรับและสอนภาษาเยอรมัน 12 วัน) 10 ทุน 420,000 ฝรั่งเศส (ปฐมนิเทศที่กรุงปารีส 7 วัน) 5 ทุน 390,000 สวีเดน 2 ทุน 390,000 ฟินแลนด์ 5 ทุน 390,000 อิตาลี (ปฐมนิเทศที่เมืองมิลาน 2 วัน) 5 ทุน 320,000 สเปน 5 ทุน 400,000 โปรตุเกส 2 ทุน 400,000 ญี่ปุ่น (ปฐมนิเทศที่กรุงโตเกียว 4 วัน / รับเฉพาะนักเรียนหญิง) 4 ทุน 380,000 สาธารณรัฐประชาชนจีน (หอพักโรงเรียนที่กรุงปักกิ่ง) 2 ทุน 380,000 อัฟริกาใต้ 5 ทุน 350,000   ค่าโครงการตามที่ระบุนี้รวมถึง การจัดการด้านเอกสาร การจัดส่งชุด Application Form ระหว่างประเทศ การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องให้กับนักเรียน การจัดหาโรงเรียนรัฐบาลให้นักเรียนได้เข้าเรียนอย่างถูกต้องตามระเบียบวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน การประสานงานด้านข้อมูล การให้คาปรึกษา การบริการ การให้ความดูแลและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ การจัดปฐมนิเทศต่างๆ การปฐมนิเทศทุนโครงการ กิจกรรม SEA Learning Camp และการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง การให้ความช่วยเหลือและบริการในการสมัครและประสานงานให้นักเรียนได้รับวีซ่านักเรียนเพื่อการเดินทาง ประกันภัยนักเรียน (ครอบคลุมเต็มรูปแบบ Full Coverage ทั้งกรณีสุขภาพ/ร่างกาย/ทรัพย์สิน/อุบัติเหตุ) การบริการจัดส่งนักเรียนและช่วยเหลือ Check in ที่สนามบินสุวรรณภูมิ การได้รับผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกต่างๆจาก SEA หมายเหตุ ค่าโครงการดังที่ระบุก่อนหน้านี้ยังไม่รวมถึงค่าตั๋วเครื่องบินและค่าวีซ่า ตารางแสดงค่าตั๋วเครื่องบินและค่าวีซ่า (โดยประมาณ) ประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน (บาท) ค่าวีซ่า (บาท) สหรัฐอเมริกา 55,000-75,000 12,000 บราซิล 100,000 3,000 ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์ 50,000-60,000 3,000 เยอรมนี 55,000 1,300 ฝรั่งเศส 60,000 5,600 อิตาลี / โปรตุเกส / สเปน 55,000 1,500 สวีเดน / ฟินแลนด์ 55,000 5,000 ญี่ปุ่น 35,000 1,500 สาธารณรัฐประชาชนจีน 35,000 2,000 อัฟริกาใต้ 60,000 5,000   การชำระเงินค่าโครงการ SEA ได้จัดสรรการชำระเงินค่าโครงการโดยแบ่งออกเป็น 5 งวดตามความเหมาะสมดังนี้ งวด กำหนดการ การดำเนินการ จำนวนเงิน (บาท) 1 ตั้งแต่ 10 สิงหาคม - 9 ตุลาคม 2562 การลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการ (SEA ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินงวดที่ 1 ทุกกรณี) 30,000 2 1 ธันวาคม 2562 การจัดส่งชุดเอกสารต่างประเทศ 120,000 3 1 กุมภาพันธ์ 2563 การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน 150,000 4 1 เมษายน 2563 ค่าโครงการส่วนที่เหลือ (แล้วแต่กรณี) 5 ต้นเดือนสิงหาคม หรือ 7 วันก่อนวันเดินทาง ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าวีซ่า (แล้วแต่กรณี)   ขั้นตอนการลงทะเบียน คุณสมบัติหลักของนักเรียนที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ เป็นนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 เป็นนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีบริบูรณ์ถึง 18 ปีครึ่ง ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 มีสัญชาติไทย และครอบครองหนังสือเดินทางประเทศไทยอย่างถูกต้อง เป็นนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง ไม่เคยได้รับเกรด 0 หรือ 1 หรือ 2 (ไม่เกินกว่า 3 ครั้ง ในช่วง 3 ปีการศึกษาหลังสุด) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม Grade Point Average เกินกว่า 2.80 ขึ้นไป เป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุนตามที่ระบุมาก่อนหน้านี้ การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (ปิดรับการลงทะเบียน 9 ตุลาคม 2562) หลังจากที่ SEA ได้พิจารณาแบ่งกลุ่มนักเรียนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนตามคุณสมบัติโดยการประกาศรายชื่อนักเรียนทั้ง 3 กลุ่มแล้วนั้น หากนักเรียนมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง  นักเรียนและผู้ปกครองสามารถยืนยันการเข้าร่วมโครงการได้โดยการใช้สิทธิลงทะเบียนตามที่ระบุ  โดยการเลือกประเทศและตรวจสอบยอดคงเหลือของประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ และกรอกข้อมูลลงในใบลงทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน  30,000 บาท  ทั้งนี้ หลังจากที่ SEA ได้รับการยืนยันทั้งทางเอกสารและค่าลงทะเบียนแล้ว    SEA จะออกเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเพื่อการเข้าร่วมโครงการและจัดส่งชุดเอกสารใบสมัครต่างประเทศ Application Form ให้นักเรียนดำเนินการจัดทำตามลำดับ SEA ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบรับการเข้าร่วมโครงการในแต่ละประเทศของนักเรียนโดยยึดถือลำดับการลงทะเบียนเป็นสำคัญ

Once in a Lifetime with SEA

SEA Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากล ด้วยความชำนาญ และความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการ พัฒนาตนเองความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น