SEA Scholarship

Sharing Experiences Altogether

SEA Update

SEA 2021 (รุ่น 13)

  SEA กำลังเปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2021 (รุ่น 13) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี และมีผลการเรียนค่าเฉลี่ยแต่ละปีในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุด 2.50 ขึ้นไป  โดยนักเรียนที่สนใจสมัครสอบชิงทุนสามารถเริ่มสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันนี้ - 5 สิงหาคม ศกนี้ ประเภททุน ทุน SEA Full Grant   ทุนเต็มจำนวน จำนวน 1 ทุน ทุน SEA Half Grant  ทุนครึ่งจำนวน จำนวน 1 ทุน ทุนบุตรข้าราชการ 30,000 บาท จำนวน 3 ทุน ทุนสมทบด้วยตนเองอีกกว่า 50 ทุน นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ดังนี้ สมัครสอบออนไลน์  Apply Now   หรือ พิมพ์ใบสมัครจากลิงค์ด้านล่าง และชำระค่าสมัครสอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ จากนั้น จัดส่งใบสมัครและสำเนาใบโอนเงิน ที่ Fax: 02-907-7768 หรือ Email: info@seathailand.org ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท โดยโอนผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเดอะคริสตัลพาร์ค ชื่อบัญชี  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สติวเดนท์ เอ็กซ์เชนจ์ แอสโซซิเอชั่น  บัญชีเลขที่ 407-9-077347 Download ใบสมัครสอบขิงทุน SEA 2021 ระเบียบการสอบชิงทุน SEA 2021 (รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทั้งหมด) ตารางแสดงกำหนดการดำเนินการสอบชิงทุน SEA 2021 วันนี้ – 5 สิงหาคม เปิดรับสมัครสอบชิงทุน วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบชิงทุนและสนามสอบ   www.seathailand.org วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม วันสอบชิงทุนพร้อมกันทั่วประเทศ (10.00 – 12.00น.)  ผ่านระบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อการสัมภาษณ์ชิงทุน และรายชื่อผู้สอบผ่านทุนสมทบ วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม ผู้สอบผ่านทุนสมทบสามารถเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม การสอบสัมภาษณ์ชิงทุน (สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 16 ท่าน) ที่กรุงเทพฯ วันพุธที่ 2 กันยายน วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน SEA 2021   www.seathailand.org วันพุธที่ 30 กันยายน ปิดรับการลงทะเบียน วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2021 (การมอบทุน SEA อย่างเป็นทางการ)   ชุดข้อสอบ ข้อสอบ SEA ปรนัยภาษาอังกฤษ 90 ข้อ (Grammar 50 ข้อ และ Reading 40 ข้อ) กำหนดการสอบ วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. - 12.00 น.  ผ่านระบบออนไลน์  ประเทศที่รับสมัครเข้าร่วมโครงการ USA Brazil France, Germany, Italy, Portugal, Spain, Finland South Africa (Cape Town) Australia, New Zealand Japan (เฉพาะนักเรียนหญิง) China (หอพัก)

SEA 2021 Regulations

ประเภททุน SEA 2021 ทุนอันดับ 1 - SEA Full Grant ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็ม จำนวน จำนวน 1 ทุน ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ได้รับทุนเต็มจำนวน และได้รับสิทธิในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการในประเทศดังนี้ สหรัฐอเมริกา บราซิล เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น จีน และ อัฟริกาใต้ โดย SEA ยินดีมอบทุนในการสนับสนุนทั้งในด้านการจัดทำชุดเอกสาร การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน การปฐมนิเทศ ค่าโครงการทั้งหมด รวมจนถึง ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า และค่าประกันภัย ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ ทุนอันดับ 2 –SEA Half Grantทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนครึ่งจำนวน จำนวน 1 ทุน ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้เป็นอันดับที่ 2 จะได้รับทุนครึ่งจำนวน โดยที่นักเรียนสามารถคัดเลือกประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการตามที่โครงการกำหนดให้ โดยผู้ที่ได้รับทุนนี้จะได้รับทุนสมทบจาก SEA จำนวนกึ่งหนึ่งโดยหักออกจากค่าโครงการของประเทศที่นักเรียนตัดสินใจรับทุน ทุนสมทบสำหรับบุตรข้าราชการ 30,000 บาท จำนวน 3 ทุน ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและเป็นบุตรข้าราชการ และดำเนินการลงทะเบียนเป็น 3 อันดับแรก ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้ได้รับทุนได้รับสิทธิในการคัดเลือกประเทศได้ตามยอดคงเหลือของแต่ละประเทศตามลำดับ ทุนสมทบเต็มจำนวน จำนวนกว่า 50 ทุน ผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในประเทศต่างๆ ด้วยทุนสมทบเต็มจำนวนของตนเอง โดยผู้ได้รับทุนสามารถพิจารณาเข้าร่วมโครงการคัดเลือกประเทศได้ตามจำนวนคงเหลือของแต่ละประเทศตามลำดับก่อนหลัง ประเทศที่โครงการเปิดรับสมัคร สหรัฐอเมริกา บราซิล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น จีน และ อัฟริกาใต้ คุณสมบัติของผู้สมัคร สัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 14 - 17 ปี มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศไทย และได้รับสิทธิครอบครองบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ประเทศไทยอย่างถูกต้อง เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 โดยศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในขณะที่สมัครและระหว่างการเข้าร่วมโครงการ มีผลการเรียนในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุดอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average) 2.50 ขึ้นไป ไม่เคยได้รับผลการเรียนในระดับคะแนน 0 (F) หรือ 1 (D) ในช่วง 2 ปีการศึกษาหลังสุด เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี บุคลิกภาพดี สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ดี เป็นนักเรียนที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัว โรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่อ สามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ ได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้ปกครองในการให้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน วิธีการสมัคร ผู้สมัครดำเนินการสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.seathailand.org กรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามขั้นตอนในเว็บไซต์ ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครสอบชิงทุน SEA 2021 ได้จาก เว็บไซต์ www.seathailand.org หรือร้องขอใบสมัครจากอาจารย์อาสา SEA ผู้สมัครแนบรูปถ่ายนักเรียนตามที่กำหนดและกรอกข้อมูลลงในใบสมัครพร้อมลงลายเซ็นรับรองอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท โดยการโอนเงินมาที่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เดอะคริสตัล พาร์ค ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจากัด สติวเดนท์ เอ็กซ์เชนจ์ แอสโซซิเอชั่น เลขที่ 407 907 7347 หรือทางอาจารย์อาสา SEA ผู้สมัครส่งใบสมัครและสำเนาใบโอนเงินมาที่ SEA ที่ Fax หมายเลข 02 907 7768 หรือที่อีเมล์ info@seathailand.org หรือส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS มาตามที่อยู่ของ SEA หรือส่งมอบเอกสารผ่านทางอาจารย์อาสา SEA ปิดรับสมัครสอบชิงทุน วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสนามสอบบนหน้าเว็บไซต์วันที่ 10 สิงหาคม 2563 วันสอบชิงทุนคือวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ปฏิทินการสอบชิงทุน SEA 2021 15 มิถุนายน – 5 สิงหาคม การเปิดรับสมัครสอบชิงทุน (นักเรียนต้องส่งใบสมัครถึง SEA ก่อน 5 สิงหาคม) วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบชิงทุนและสนามสอบ บนเว็บไซต์ www.seathailand.org วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม วันสอบชิงทุนพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์สอบทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ชิงทุน (กลุ่ม 1) และผู้สอบผ่านทุนสมทบ (กลุ่ม 2) วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม ผู้สอบผ่านทุนสมทบสามารถเริ่มต้นลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบตนเอง วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม การสอบสัมภาษณ์ชิงทุน (สาหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 16 ท่าน/กลุ่ม 1) ที่กรุงเทพฯ วันพุธที่ 2 กันยายน วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบนหน้าเว็บไซต์ www.seathailand.org วันพุธที่ 30 กันยายน การปิดรับการลงทะเบียน วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2021 (การมอบทุน SEA อย่างเป็นทางการ)   หลักเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนักเรียน โดยหลักการแล้ว ทาง SEA จะพิจารณาการแบ่งกลุ่มนักเรียนจากผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของ SEA ประกอบกับข้อมูลผลการเรียนจากค่าเฉลี่ย Grade Point Average ตามที่นักเรียนแจ้งข้อมูลตามข้อเท็จจริงมาในใบสมัครประกอบกันเป็นสาคัญ โดยนักเรียนในกลุ่ม 1 จะถือเป็นนักเรียนที่ได้คะแนนดีที่สุดจำนวน 16 คนจากทั่วประเทศ ส่วนนักเรียนกลุ่ม 2 เป็นนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และได้รับคะแนนในเกณฑ์ดีจนถึงดีมาก และกลุ่ม 3 เป็นนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และได้รับคะแนนปานกลาง สาหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ทาง SEA จะไม่ประกาศรายชื่อ ทั้งนี้ทางโครงการจะประมวลคะแนนค่าเฉลี่ยกลาง (ค่า Mean) เพื่อเป็นคะแนนกลางในการกำหนดการสอบผ่านก่อนและจัดการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มตามที่ระบุต่อไป กลุ่ม 1 ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ชิงทุน หมายถึง นักเรียนผู้ที่ได้รับผลคะแนนสูงสุด 16 ลำดับจากผลการประเมินทั่วประเทศ จากชุดข้อสอบ SEA  นักเรียนกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิในการเข้าสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ SEA เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติและองค์ประกอบที่เหมาะสมของนักเรียนแต่ละคนในด้านต่างๆเพิ่มเติม  เพื่อการประเมินผลการจัดลำดับนักเรียนที่สมควรได้รับทุน SEA 2021 ในลำดับต่างๆต่อไป ภายหลังจากที่ SEA ได้สอบสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มที่ 1 แล้วเสร็จ ทางคณะกรรมการจะประมวลผลคะแนนทั้งหมดของนักเรียนในกลุ่มนี้และพิจารณาประเมินลำดับนักเรียนที่ได้รับทุน SEA 2021 และประกาศรายชื่อตามกำหนดการที่ระบุไว้ต่อไป สำหรับนักเรียนผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 1 แต่ไม่ได้รับการพิจารณารับทุนอันดับที่ 1 และ 2 ย่อมถือว่าเป็นนักเรียนดีเด่นที่สามารถเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA ได้ด้วยทุนสมทบของตนเองต่อไปเช่นกัน และสามารถมีสิทธิในการลงทะเบียนได้ทันทีภายหลังวันประกาศรายชื่อแบ่งกลุ่มก่อนหน้าการสอบสัมภาษณ์ได้ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วยทุนสมทบ หมายถึง กลุ่มนักเรียนที่สามารถทำคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินจากชุดข้อสอบภาษาอังกฤษของ SEA โดยส่งผลให้นักเรียนในกลุ่มนี้ได้รับสิทธิในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA และสามารถพิจารณาคัดเลือกประเทศในการเข้าร่วมโครงการได้โดยอิสระตามหลักเกณฑ์ของโครงการ นักเรียนในกลุ่มนี้สามารถเริ่มต้นลงทะเบียนเพื่อขอยืนยันการเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตนเองได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคมเป็นต้นไป   สำหรับข้อแตกต่างระหว่างนักเรียนในกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ก็คือ นักเรียนในกลุ่ม 2 จะถือว่าเป็นนักเรียนที่ทำคะแนนได้ดีและได้รับสิทธิในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ในทุกประเทศ เช่นเดียวกันกับนักเรียนในกลุ่ม 3 ที่เป็นนักเรียนที่สอบผ่านและสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในทุกประเทศเช่นกัน ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลที่ว่าทางโครงการได้เน้นความสาคัญด้านความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (22 สิงหาคม 2563 – 30 กันยายน 2563) หลังจากที่ SEA ได้พิจารณาแบ่งกลุ่มนักเรียนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนตามคุณสมบัติโดยการประกาศรายชื่อนักเรียนทั้งกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 แล้วนั้น หากนักเรียนมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง นักเรียนและผู้ปกครองสามารถยืนยันการเข้าร่วมโครงการได้โดยการใช้สิทธิลงทะเบียนตามที่ระบุ โดยการคัดเลือกและตรวจสอบยอดคงเหลือของประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการและกรอกข้อมูลลงในใบลงทะเบียนพร้อมชาระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน 30,000 บาท ทั้งนี้ หลังจากที่ SEA ได้รับการยืนยันทั้งทางเอกสารและค่าลงทะเบียนแล้ว SEA จะออกเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเพื่อการเข้าร่วมโครงการและจัดส่งชุดเอกสารใบสมัครต่างประเทศ Application Form ให้นักเรียนดำเนินการจัดทำตามลำดับ ทั้งนี้ SEA ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบรับการเข้าร่วมโครงการในแต่ละประเทศของนักเรียนโดยยึดถือลำดับการลงทะเบียนเป็นสาคัญ และเพื่อความมั่นใจในการที่จะได้เข้าร่วมโครงการในประเทศที่นักเรียนต้องการ ทาง SEA ขอแนะนาให้ติดต่อมายังทีมงาน SEA ที่หมายเลข 02-907-7767 หรือ SEA Hotline 089-895-5759 เพื่อความแน่ใจก่อนการตัดสินใจลงทะเบียน จำนวนทุนที่เปิดรับสมัครของแต่ละประเทศ แต่ละองค์กรผู้สนับสนุนการให้ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในแต่ละประเทศ ได้กำหนดจำนวนนักเรียนที่ทางองค์กรจะสามารถตอบรับนักเรียนจากประเทศต่างๆได้ ทั้งนี้ แต่ละองค์กรจะคานึงถึงความสมดุลของทั้งจำนวนครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวนโรงเรียนในเครือข่าย และนโยบายจากภาครัฐบาลของแต่ละประเทศเป็นสาคัญ โดยแต่ละประเทศ จะกำหนดตามความสมดุลของทั้งจำนวนนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ กับจำนวนผู้รับนักเรียน (ครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน) ให้เท่าเทียมกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และยังต้องคานึงถึงคุณภาพของโครงการและความสะดวกต่อการจัดการในด้านต่างๆ อีกด้วย ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แต่ละประเทศมีความจาเป็นต้องจากัดจำนวนนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการตามเหตุผลข้างต้น ทุน SEA 2021 เปิดรับสมัครให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการในประเทศดังนี้ สหรัฐอเมริกา บราซิล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี ฟินแลนด์ สเปน โปรตุเกส ญี่ปุ่น จีน และ อัฟริกาใต้ โดยมีรายละเอียดตามตารางดังที่ระบุต่อไป ค่าโครงการทุนสมทบของแต่ละประเทศ ในการดำเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนแม้ว่าทางโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลในประเทศต่างๆรวมถึงการจัดให้มีครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ความดูแลของตนตลอดระยะเวลาโครงการ อย่างไรก็ดีกระบวนการดำเนินการโครงการย่อมจะได้รับความสนับสนุนจากปัจจัยซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการโครงการย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ซึ่งโดยหลักเกณฑ์แล้ว ค่าโครงการเหล่านี้ ทางองค์กรได้นาไปจัดสรรและกระจายเพื่อการพัฒนาจัดการโครงการตามกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านบุคลากร การอบรม การจัดการบริหารองค์กรผู้จัดการทุนโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร สื่อโครงการ การจัดการะบบข้อมูล ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ SEA และองค์กรเครือข่ายต่างประเทศทั่วโลกต่างเล็งเห็นถึงความสาคัญของผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลก และความสาคัญการศึกษาอย่างที่สุด ดังนั้น โครงการจึงพยายามอย่างยิ่งในการลดค่าใช้จ่ายและพิจารณาค่าโครงการของแต่ละประเทศตามจำนวนนักเรียนที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ ประเทศ จำนวนทุน ค่าโครงการ (บาท) ประเทศสหรัฐอเมริกา Visa J1 (GPA 2.80 ขึ้นไป/ไม่เคยได้รับเกรด 0-1.5) 30 ทุน 420,000 ประเทศสหรัฐอเมริกา Visa F1 (GPA 2.50 ขึ้นไป/อายุไม่เกิน 19) 2 ทุน 700,000 ประเทศบราซิล 2 ทุน 420,000 ประเทศออสเตรเลีย (Classic Program ทั่วประเทศ) 1 ทุน 460,000 ประเทศนิวซีแลนด์ 1 ทุน 460,000 ประเทศเยอรมนี (ปฐมนิเทศต้อนรับและการสอนภาษาเยอรมัน 12 วัน) 10 ทุน 460,000 ประเทศฝรั่งเศส (ปฐมนิเทศที่กรุงปารีส 7 วัน) 5 ทุน 440,000 ประเทศฟินแลนด์ 5 ทุน 440,000 ประเทศอิตาลี (ปฐมนิเทศที่เมืองมิลาน 2 วัน) 5 ทุน 360,000 ประเทศสเปน 2 ทุน 450,000 ประเทศโปรตุเกส 2 ทุน 450,000 ประเทศญี่ปุ่น (ปฐมนิเทศที่กรุงโตเกียว 4 วัน/รับสมัครเฉพาะนักเรียนหญิง) 3 ทุน 420,000 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (หอพักโรงเรียนที่กรุงปักกิ่ง) 2 ทุน 420,000 ประเทศอัฟริกาใต้ 5 ทุน 400,000   ค่าโครงการตามที่ระบุนี้รวมถึง 1. การจัดการด้านเอกสาร การจัดส่งชุด Application Form ระหว่างประเทศ 2. การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องให้กับนักเรียน 3. การจัดหาโรงเรียนรัฐบาลให้นักเรียนได้เข้าเรียนอย่างถูกต้องตามระเบียบวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน 4. การประสานงานด้านข้อมูล การให้คาปรึกษา การบริการ การให้ความดูแลและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ 5. การจัดปฐมนิเทศต่างๆ การปฐมนิเทศทุนโครงการ กิจกรรม SEA Learning Camp และการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง 6. การให้ความช่วยเหลือและบริการในการสมัครและประสานงานให้นักเรียนได้รับวีซ่านักเรียนเพื่อการเดินทาง 7. ความคุ้มครองประกันภัยนักเรียน (ครอบคลุมเต็มรูปแบบ Full Coverage ทั้งกรณีสุขภาพ/ร่างกาย/อุบัติเหตุ) 8. การบริการจัดส่งนักเรียนและช่วยเหลือ Check in ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 9. การจัดการด้านค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนและเปลี่ยน 10. การจัดการด้านตั๋วเครื่องบิน ขาไปและขากลับ 11. การได้รับผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกต่างๆจาก SEA การชำระเงินค่าโครงการ SEA ได้จัดสรรการชาระเงินค่าโครงการโดยแบ่งออกเป็น 4 งวดตามความเหมาะสมดังนี้  งวด  กำหนดการ การดำเนินการ จำนวนเงิน (บาท)  1  ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 การลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการ (SEA ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินงวดที่ 1 ทุกกรณี)  30,000  2  1 ธันวาคม 2563 การจัดส่งชุดเอกสารต่างประเทศ  120,000  3  1 กุมภาพันธ์ 2564 การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน  150,000  4  1 เมษายน 2564 ค่าโครงการในส่วนที่เหลือ  (แล้วแต่กรณี)   การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA SEA ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศและการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลที่สาคัญต่างๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมการการเดินทางเข้าร่วมโครงการโดยทางโครงการได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศให้กับผู้เข้าร่วมโครงการไว้ดังนี้ การปฐมนิเทศทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน คือการปฐมนิเทศเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นแนวทางโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน การอธิบายและชี้แจงการดำเนินการโครงการ รวมถึงการมอบทุน SEA อย่างเป็นทางการให้กับนักเรียนผู้ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนในลำดับต่างๆ (วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563) กิจกรรม SEA Learning Camp คือกิจกรรมที่ทาง SEA จัดให้เฉพาะสาหรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ที่สาคัญจากผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ SEA Returnee รวมถึงข้อมูล สาระสาคัญจากโครงการ SEA นอกจากนี้ทางโครงการต้องการให้นักเรียนได้มีโอกาสในการทำความรู้จัก สร้างความสามัคคี ระหว่างเครือข่าย SEA เพื่อการปูพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและทางโครงการ (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน/ต่างจังหวัด/กลางมีนาคม 2564) การปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง คือการปฐมนิเทศเพื่อเน้นย้าถึงข้อมูลสาคัญเพื่อการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆก่อนที่นักเรียนจะเดินทางเข้าร่วมโครงการที่ต่างประเทศ รวมถึงการแนะนาแนวทางการเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้อง ระเบียบโครงการ และข้อมูลสาคัญต่างๆ (ระยะเวลา 1 วัน/ปลายเดือนมิถุนายน 2564) กำหนดการเดินทางของแต่ละประเทศ กำหนดการเดินทางของแต่ละประเทศมักจะอ้างอิงกับช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนแรกของแต่ละประเทศ นอกจากนั้น ยังพิจารณาจากกำหนดการของกิจกรรมพิเศษที่อาจจะมีขึ้น เช่น การปฐมนิเทศก่อนการเข้าร่วมโครงการ หรือการจัดการเรียนการสอนภาษาในบางกรณีด้วยเช่นกัน สาหรับช่วงเวลาของการเดินทางกลับ ทางโครงการจะคานึงถึงกำหนดการปิดภาคเรียนของแต่ละประเทศเช่นเดียวกัน โดยปรกติแล้ว นักเรียนแลกเปลี่ยนจะต้องเดินทางกลับภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่โรงเรียนปิดภาคเรียนที่สอง ซึ่งแต่ละประเทศได้กำหนดช่วงเวลาของการเข้าร่วมโครงการไว้ ดังนี้ ประเทศ เดินทางไป เดินทางกลับ สหรัฐอเมริกา/บราซิล/ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์/เยอรมนี/ ฝรั่งเศส/โปรตุเกส/ฟินแลนด์/อัฟริกาใต้/จีน ส.ค. 64 มิ.ย. 65 อิตาลี/สเปน ก.ย. 64 ก.ค. 65 ญี่ปุ่น (มี 2 กลุ่ม) มี.ค. 64 หรือ ส.ค. 64 ม.ค. 65 หรือ มิ.ย. 65   การเดินทางไปและกลับของนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยหลักเกณฑ์สากลของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนักเรียนจะต้องเป็นนักเรียนที่สามารถเดินทางตามลาพังจากประเทศไทยไปจนถึงที่หมายปลายทางได้ด้วยตนเอง ซึ่งการเดินทางนี้ถือเป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานที่นักเรียนแลกเปลี่ยนจะต้องเดินทางได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ดี นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับการอบรม คาแนะนาในการปฏิบัติตนระหว่างการเดินทาง รวมถึงการศึกษาข้อมูลเที่ยวบินของตนเองเป็นอย่างดีก่อนการเดินทางจาก SEA และในบางกรณีนักเรียนอาจจะได้เดินทางแบบกลุ่มร่วมกับนักเรียนแลกเปลี่ยนรายอื่นๆพร้อมกันตามกำหนดการ เช่น ประเทศฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, จีน, ญี่ปุ่น, อัฟริกาใต้ เป็นต้น  

SEA 2021 Top 3 – USA, France and Germany

  ยื่นใบสมัครพร้อมผลการเรียน / สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ / ไม่ต้องสอบข้อเขียน โครงการ SEA 2021 Top 3 เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด และสนใจเข้าร่วมโครงการในประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และเยอรมนี ซึ่งถือเป็นกลุ่มประเทศที่มียอดผู้สนใจในการเข้าร่วมจำนวนมาก  สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทันที ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนตุลาคมศกนี้ นักเรียนสามารถยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมโครงการด้วยการลงทะเบียนภายหลังจากที่นักเรียนยื่นเอกสารการสมัครและสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้อง โดยที่นักเรียนไม่จำเป็นต้องรอขั้นตอนการสอบคัดเลือกทั้งในภาคข้อเขียนหรือสอบชิงทุนอื่นใด ในแต่ละปีทางโครงการได้รับความสนใจจากนักเรียนผู้สมัครที่จะเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และเยอรมนีเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก 3 ประเทศนี้นับเป็นประเทศที่มีข้อได้เปรียบทั้งในด้านวัฒนธรรม การดำรงชีวิต และความสอดคล้องกับหลักสูตรในเชิงวิชาการกับประเทศไทย นอกจากนี้ ทาง SEA เข้าใจดีกว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการในประเทศเหล่านี้อย่างแน่วแน่ รวมถึงเป็นนักเรียนที่มีความพร้อมในด้านทุนทรัพย์ในการดูแลค่าโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง ดังนั้น ทางโครงการจึงพิจารณาเปิดโอกาสให้กับกลุ่มนักเรียนผู้สนใจได้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ทันที คุณสมบัติของผู้สมัคร สัญชาติไทย และได้รับสิทธิในการครอบครองหนังสือเดินทางไทย เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ อายุระหว่าง 15-18 ปีครึ่งในวันเดินทาง (เทียบกับเดือนสิงหาคม 2564) มีผลการเรียนในระดับ 80 ขึ้นไป และไม่เคยได้รับเกรด 0 หรือ 1 ในช่วง 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยร้ายแรง เรื้อรัง มีสุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี ปรับตัวเข้าสังคมได้ มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในเกณฑ์ปานกลางขึ้นไป มีสถานภาพทางเศรษฐกิจมั่นคง มีความเข้าใจในแนวทางของโครงการ สามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ เอกสารประกอบในการสมัคร ใบสมัคร SEA Top 3 ที่กรอกข้อมูลมาแล้วอย่างถูกต้อง สำเนาเอกสารรายงานผลการเรียน (ทรานสคริปท์) แสดงผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ชุด รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดลงในใบสมัคร) ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท (สำเนาการชำระเงิน) ขั้นตอนการดำเนินการเบื้องต้น ผู้สมัคร Download SEA Top3 Application  ที่นี่ ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครโครงการ 200 บาท โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วน สติวเดนท์ เอ็กซ์เชนจ์ แอสโซซิเอชั่น หมายเลขบัญชี 407 907 7347 สาขาเดอะคริสตัลพาร์ค ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมาทาง fax 02-907-7768 หรือที่อีเมล์ info@seathailand.org  ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ผู้สมัครติดต่อ SEA เพื่อการยืนยันการสมัครและนัดหมายกำหนดการสัมภาษณ์และตรวจเอกสารการสมัคร SEA สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร (ทางโทรศัพท์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตามกำหนดการนัดหมาย SEA ส่งจดหมายประกาศผลสอบทางอีเมล์ภายใน 3 วันหลังการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครพิจารณาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (ในกรณีที่สอบสัมภาษณ์ผ่านเกณฑ์) โดยการชำระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน 30,000 บาท SEA จัดส่งชุดเอกสาร Application Form ให้นักเรียนจัดทำชุดเอกสาร จากนั้นนักเรียนประสาน SEA เพื่อการตรวจสอบชุดเอกสารทั้งชุดสำเนาและตัวจริง ผู้สมัครเข้าร่วมการปฐมนิเทศทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2021 วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563  

SEA Update

หลังจากที่ SEA ได้ปิดรับสมัครโครงการปี 2020 ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในส่วนของการดำเนินการขั้นตอนต่อไป จะเป็นการตรวจสอบชุดเอกสารใบสมัครอย่างละเอียดจากทางต่างประเทศ  เพื่อการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนของนักเรียนแต่ละคน และทันทีที่ทาง SEA ได้รับความเคลื่อนไหวของนักเรียนแต่ละท่านจากทางต่างประเทศแล้ว ทางโครงการจะประสานงานแจ้งให้กับนักเรียนทราบเป็นรายบุคคลต่อไป ดังที่ได้เกิดสถานการณ์โรคระบาด Covid 19 ทั่วโลก ในส่วนของทางโครงการนั้น ได้พยายามติดตามข่าวสารจากทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะทางสำนักข่าวต่างๆ หรือจากทางองค์กรต่างประเทศต่างๆ ที่ SEA ร่วมงานด้วย   ซึ่งในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานับเป็นสิ่งที่น่ากังวลสำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 เป็นอย่างมาก  สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยนับเป็นข่าวดีที่จำนวนผู้ได้รับเชื้อไวรัสดังกล่าวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำ แตกต่างจากจำนวนตัวเลขในบางประเทศที่สถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่น่ากังวล  อย่างไรก็ดี ทางโครงการหวังว่า การแพร่ระบาดจะลดลงในทุกพื้นที่ในอนาคตอันใกล้ สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปี 2019/2020  ทาง SEA ได้ดำเนินการจัดการให้นักเรียนได้เดินทางกลับตั้งแต่ในช่วงที่ได้เกิดการแพร่ระบาด ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม จนขณะนี้ SEA ได้ดำเนินการให้นักเรียนได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยได้ทั้งหมดแล้ว ในส่วนของการทำงานระหว่างประเทศ  การติดต่อสื่อสารและประสานงานต่างๆ   ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทางองค์กรต่างประเทศมีความมั่นใจในการดำเนินการโครงการของปี 2020/2021 โดยในแต่ละประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ ก็ยังคงดำเนินโครงการไปตามขั้นตอนตามปรกติ  ถึงแม้ว่าในบางประเทศอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปบ้าง  แต่ในส่วนของเนื้องานแล้ว การทำงานทุกอย่างยังคงเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง  ดังที่จะเห็นได้ว่า ทางต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ได้ดำเนินการจัดการตอบรับจากครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนให้กับนักเรียนปี 2020/2021 มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับขั้นตอนในการทำงานถัดไป ดังที่ทางประเทศไทยได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆมาบ้างแล้ว ทางโครงการจึงได้กำหนดที่จะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกเดินทางให้กับนักเรียนและท่านผู้ปกครองเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ โดยทางโครงการได้แบ่งการปฐมนิเทศออกเป็น 2 ครั้งคือ ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายนที่จะถึงนี้ กับ วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ตามลำดับ ในส่วนของขั้นตอนถัดไปไม่ว่าจะเป็นการสมัครวีซ่านักเรียน การจัดการเดินทางออกตั๋วเครื่องบิน ทางโครงการจะพยายามจัดการให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมโครงการอย่างปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อไป  และเช่นเดียวกับที่ผ่านมาทางโครงการขอยืนยันว่า นักเรียน SEA ทุกคนจะได้รับการตอบรับจากครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน ได้รับวีซ่านักเรียน และเดินทางเข้าร่วมโครงการที่ต่างประเทศตามกำหนดการโครงการดังที่เกิดขึ้นในทุกๆปีตามลำดับทุกรายไป นอกจากนี้สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการในปี 2021 ในอนาคต ทาง SEA ได้เปิดรับสมัครสอบชิงทุน SEA 2021 อย่างเป็นทางการแล้ว โดยนักเรียนสามารถดำเนินการสมัครสอบออนไลน์ หรือสมัครตรงกับทาง SEA ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคมที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ทางโครงการได้ชี้แจงข้อมูลให้อย่างครบถ้วนบนหน้าเว็บไซต์นี้แล้วเช่นกัน ท้ายนี้ SEA ขอขอบพระคุณท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA และเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ขอขอบพระคุณ SEA Team

Once in a Lifetime with SEA

SEA Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากล ด้วยความชำนาญ และความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการ พัฒนาตนเองความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น