Student Exchange Program

Sharing Experiences Altogether

SEA Update

SEA 2023 รอบ 2

ดังที่ SEA ได้จัดให้มีการสมัครสอบคัดเลือกโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2023 พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 และภายหลังจากนั้น ทาง SEA ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกและสามารถเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตอนเอง พร้อมทั้งมอบทุน Early Bird ให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และกำหนดการของโครงการอย่างเรียบร้อยแล้วนั้น อย่างไรก็ดี ทาง SEA ต้องการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมการสอบคัดเลือก และมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมกับโครงการในปีการศึกษา 2566-2567 ได้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ   ดังนั้น  ทาง SEA จึงยินดีเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สนใจ สามารถสมัครสอบเข้าร่วมโครงการในรอบ 2 นี้ด้วยทุนสมทบของตนเอง ซึ่งหมายถึงการที่ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยใช้สิทธิสมทบทุนค่าโครงการเต็มจำนวน   ทางโครงการจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 คุณสมบัติของผู้สมัคร สัญชาติไทย และได้รับสิทธิในการครอบครองหนังสือเดินทางไทย เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ อายุระหว่าง 15-18 ปีครึ่งในวันเดินทาง (เดือนสิงหาคม 2566) มีผลการเรียนในระดับ 2.80 ขึ้นไป และไม่เคยได้รับเกรด 0 หรือ 1 ในช่วง 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี เข้าสังคมได้ มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในเกณฑ์ปานกลางขึ้นไป มีสถานภาพทางเศรษฐกิจมั่นคง มีความเข้าใจในแนวทางของโครงการและสามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ มีความปประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2023 อย่างจริงจัง ขั้นตอนการสมัครรอบ 2 ผู้สมัคร Download ใบสมัคร (ด้านล่าง) และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน (สมัครฟรี) ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมาที่อีเมล์ info@seathailand.org ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ผู้สมัครติดต่อ SEA เพื่อการยืนยันการส่งใบสมัครและนัดหมายกำหนดการสัมภาษณ์ Video Call SEA สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร (เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตามกำหนดการนัดหมาย SEA ประกาศผลสอบทางอีเมล์ภายใน 3 วันทำการ เอกสารในการสมัครเข้าร่วมโครงการ ใบสมัคร SEA 2023 รอบ 2 ที่กรอกข้อมูลมาแล้วอย่างถูกต้อง (สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) สำเนาเอกสารรายงานผลการเรียน (ทรานสคริปท์) แสดงผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ปัจจุบัน จำนวน 1 ชุด รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดลงในใบสมัคร) การสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่าน Video Call ทางโครงการ SEA เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณสมบัติด้านบุคลิกภาพ ทักษะในการสื่อสาร ประกอบกับความสามารถในเชิงวิชาการของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นสำคัญ ตามแนวทางของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโดยทั่วไป นักเรียนที่จะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ดีได้ย่อมต้องมีความสามารถในการสื่อสารและบุคลิกภาพที่ดีในระดับหนึ่ง (ปานกลางขึ้นไป) สำหรับการสัมภาษณ์กับโครงการ SEA ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ทั้ง 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผ่านทาง Video Call ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตอบรับนักเรียนที่มีความเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของ SEA นั้น ทางโครงการพิจารณาจากองค์ประกอบเช่น กริยา มารยาท การตอบคำถามด้วยความเข้าใจ ความชัดเจนและสมเหตุสมผลและ ความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที ในส่วนของโควต้าทุนสมทบในแต่ละประเทศ ทางโครงการขอแนะนำให้นักเรียนติดต่อสอบถามทาง SEA Hotline หมายเลข 089-895-5759 เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่อัพเดทของยอดการสมัครในแต่ละประเทศต่อไป ประเทศ จำนวนทุน ค่าโครงการ ประเทศสหรัฐอเมริกา 10 480,000 บาท ประเทศเยอรมนี (ปฐมนิเทศต้อนรับและการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน 12 วัน) 10 480,000 บาท ประเทศฝรั่งเศส (ปฐมนิเทศที่กรุงปารีส 6 วัน) 5 460,000 บาท ประเทศฟินแลนด์ 2 460,000 บาท ประเทศโปรตุเกส 2 470,000 บาท ประเทศสเปน 2 470,000 บาท ประเทศอิตาลี (ปฐมนิเทศต้อนรับที่เมืองมิลาน 2 วัน) 5 380,000 บาท ค่าโครงการภาคทั่วไปดังที่ระบุด้านบนนี้ได้รวมถึง ค่าวีซ่า ค่าประกันภัย ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ และเป็นจำนวนเท่ากันกับค่าโครงการในรอบแรกที่ผ่านมา SEA ขอขอบคุณนักเรียนและท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเป็นครอบครัว SEA และโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการกับท่านต่อไปในอนาคต SEA Team

SEA 2023 Registration

ภายหลังจากที่ทาง SEA ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกออนไลน์ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา ทาง SEA ขอแนะนำขั้นตอนต่างๆ อันจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ ในกรณีที่นักเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการกับทาง SEA อย่างจริงจัง ทาง SEA ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่านักเรียนและท่านผู้ปกครองควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการในขั้นต้นจากระเบียบการ SEA 2023 โดยสามารถคลิกดาวน์โหลดด้านล่างนี้ จากนั้น  เมื่อนักเรียนได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ของทางโครงการอย่างถี่ถ้วนแล้ว SEA จะประกาศผลสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคมนี้ ซึ่งหากนักเรียนที่สอบผ่านสามารถดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการได้ทันที โดยการกรอกรายละเอียดในใบลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียน  ซึ่งค่าลงทะเบียนจำนวน 30,000 บาทนี้ นับเป็นค่าโครงการงวดที่ 1 ด้วย SEA ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนตามข้อเท็จจริง เนื่องจากใบลงทะเบียน SEA 2023 ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ทางนักเรียนให้ข้อมูลกับทางโครงการเพื่อแสดงเจตจำนงในการยืนยันการเข้าร่วมโครงการกับทาง SEA สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้ นักเรียนเป็นนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 18 ปีครึ่ง  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 นักเรียนกำลังเรียนอยู่ระหว่างชั้น ม. 3-5 นักเรียนมีผลการเรียน GPA ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป นักเรียนที่จะลงทะเบียน USA จะต้องไม่เคยได้รับเกรด 0 และ 1 มาก่อน สำหรับเกรด 2 ถ้าเคยได้รับมาจะต้องไม่เกินกว่า 3 ครั้ง ในระยะเวลา 3 ปีการศึกษาล่าสุด (ถ้าอยู่ชั้นม. 3 โครงการจะพิจารณาผลการเรียนในระดับม.1 และ 2) สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการที่ประเทศ France, and Japan จะต้องมีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสหรือญี่ปุ่น แล้วแต่กรณี เกินกว่า 1 ปีก่อนการเดินทาง นักเรียนชำระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของ SEA ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบลงทะเบียน นักเรียนจัดส่งเอกสารใบลงทะเบียน สำเนาการชำระเงิน และใบแสดงผลการเรียนย้อนหลังมายัง SEA ทาง info@seathailand.org หรือ Fax : 02-9077768 SEA ตรวจสอบเอกสารต่างและยืนยันการลงทะเบียนให้กับนักเรียน นักเรียนเข้าร่วมการปฐมนิเทศ SEA 2023 วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ค่าโครงการแบบ Full Package สำหรับการชำระค่าโครงการในแต่ละประเทศของ SEA นั้น  ได้ถูกจัดสรรแบ่งออกเป็น 4 งวดตามความเหมาะสม   นอกจากนี้  ค่าโครงการนี้  SEA ได้รวมถึงการดำเนินการในทุกกรณีแบบ Full Package ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การให้คำแนะนำในการจัดทำชุด Application Form   การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน การจัดปฐมนิเทศจำนวน 3 ครั้ง  การได้รับของที่ระลึกต่างๆ การออกเอกสารสำคัญต่างๆ จากทางโครงการและต่างประเทศ การบริการจัดทำวีซ่านักเรียน การจัดความคุ้มครองประกันภัยแบบ Full Coverage  ตั๋วเครื่องบินไปและกลับ  การบริการ Check in จัดส่งนักเรียนที่สนามบินสุวรรณภูมิ และที่สำคัญที่สุดคือ การดูแลประสานงานให้กับนักเรียนและท่านผู้ปกครองตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดินทางไปและเดินทางกลับ  ซึ่งค่าโครงการ SEA 2023 นับว่าเป็นค่าโครงการที่ประหยัดเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับการดำเนินการต่างๆ  จากวันเริ่มต้นการเข้าร่วมโครงการของนักเรียน (รายละเอียดต่างๆระบุในระเบียบการ) ทุน SEA Early Bird (หมดเขตการรับทุน) SEA มีความยินดีที่จะมอบทุน SEA Early Bird ให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 25 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม โดยทุนจำนวนดังกล่าวนี้ จะถือเสมือนเป็นส่วนลดค่าโครงการ โดยจะนำไปหักออกในการชำระเงินค่าโครงการในงวดสุดท้าย การปฐมนิเทศ SEA 2023 SEA กำหนดการจัดปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2023 รุ่นที่ 16 ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมาแล้ว รวมถึงนักเรียนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ  ซึ่งในการปฐมนิเทศนี้ จะประกอบไปด้วย การแนะนำโครงการ การให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ   การมอบเอกสารชุด Application Form ให้กับนักเรียน พิธีการมอบทุน SEA Early Bird ไปจนถึงการพบปะกับ SEA Returnee รุ่นพี่ที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการในประเทศต่างๆ มาแล้ว สำหรับสถานที่จัดการปฐมนิเทศดังกล่าวนี้ทาง SEA จะขอยืนยันอีกครั้งหนึ่ง   SEA ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ให้ความไว้วางใจในการสมัครสอบ SEA 2023 ร่วมกับทางโครงการ  ทางโครงการขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติต่างๆให้กับนักเรียนผู้สมัครทุกท่านอย่างเหมาะสม ตามขั้นตอนด้วยความโปร่งใส และจะพยายามให้การบริการด้วยความอบอุ่นและจริงใจต่อไป SEA Team

SEA 2023 Regulations

ระเบียบการสมัครสอบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2023 ฉบับย่อ ประเภททุน SEA 2023 ทุนสมทบเต็มจำนวน จำนวนกว่า 40 ทุน 7 ประเทศ นักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในประเทศต่างๆ ด้วยทุนสมทบเต็มจำนวนของตนเอง  ซึ่งนักเรียนสามารถพิจารณาเข้าร่วมโครงการด้วยการคัดเลือกประเทศได้โดยอิสระ ตามจำนวนทุนของแต่ละประเทศ ตามลำดับการลงทะเบียนก่อนหลังจากทางฝ่ายนักเรียน ทุน SEA Early Bird มูลค่าทุนละ 20,000 บาท (หมดเขตการรับทุน) นักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในประเทศต่างๆด้วยทุนสมทบของตนเอง และดำเนินการลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันประกาศผลสอบ ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น โดยลักษณะของทุน SEA Early Bird นี้จะเป็นในรูปแบบส่วนลดของค่าโครงการตามประเทศที่นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและจะถูกนำไปหักในการชำระเงินค่าโครงการในงวดสุดท้าย ประเทศที่โครงการเปิดรับสมัคร สหรัฐอเมริกา  เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส ฟินแลนด์ คุณสมบัติของผู้สมัคร สัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 14 - 17 ปี มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศไทย และได้รับสิทธิครอบครองบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ประเทศไทยอย่างถูกต้อง เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 โดยศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในขณะที่สมัครและระหว่างการเข้าร่วมโครงการ มีผลการเรียนในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุดอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average) 2.50 ขึ้นไป ไม่เคยได้รับผลการเรียนในระดับคะแนน 0 (F) หรือ 1 (D) ในช่วง 2 ปีหรือ 3 ปีการศึกษาหลังสุด เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี บุคลิกภาพดี สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ดี เป็นนักเรียนที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่อ สามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ ได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้ปกครองในการให้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จำนวนทุนที่เปิดรับสมัครของแต่ละประเทศ แต่ละองค์กรผู้สนับสนุนการให้ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในแต่ละประเทศ ได้กำหนดจำนวนนักเรียนที่ทางองค์กรจะสามารถตอบรับนักเรียนจากประเทศต่างๆได้  ทั้งนี้ แต่ละองค์กรจะคำนึงถึงความสมดุลของทั้งจำนวนครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวนโรงเรียนในเครือข่าย และนโยบายจากภาครัฐบาลของแต่ละประเทศเป็นสำคัญ โดยแต่ละประเทศ จะกำหนดตามความสมดุลของทั้งจำนวนนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ กับจำนวนผู้รับนักเรียน (ครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน) ให้เท่าเทียมกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้  และยังต้องคำนึงถึงคุณภาพของโครงการและความสะดวกต่อการจัดการในด้านต่างๆ อีกด้วย   ดังนั้น  จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แต่ละประเทศมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการตามเหตุผลข้างต้น ค่าโครงการทุนสมทบของแต่ละประเทศ ในการดำเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนแม้ว่าทางโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลในประเทศต่างๆรวมถึงการจัดให้มีครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ความดูแลของตนตลอดระยะเวลาโครงการ อย่างไรก็ดีกระบวนการดำเนินการโครงการย่อมจะได้รับความสนับสนุนจากปัจจัยซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการโครงการย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ    ซึ่งโดยหลักเกณฑ์แล้ว ค่าโครงการเหล่านี้ ทางองค์กรได้นำไปจัดสรรและกระจายเพื่อการพัฒนาจัดการโครงการตามกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านบุคลากร การอบรม การจัดการบริหารองค์กรผู้จัดการทุนโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร สื่อโครงการ การจัดการะบบข้อมูล ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ SEA และองค์กรเครือข่ายต่างประเทศทั่วโลกต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลก และความสำคัญการศึกษาอย่างที่สุด ดังนั้น โครงการจึงพยายามอย่างยิ่งในการลดค่าใช้จ่ายและพิจารณาค่าโครงการของแต่ละประเทศตามจำนวนนักเรียนที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ ประเทศ จำนวนทุน ค่าโครงการ ประเทศสหรัฐอเมริกา 10 480,000 บาท ประเทศเยอรมนี (ปฐมนิเทศต้อนรับและการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน 12 วัน) 10 480,000 บาท ประเทศฝรั่งเศส (ปฐมนิเทศที่กรุงปารีส 6 วัน) 5 460,000 บาท ประเทศฟินแลนด์ 2 460,000 บาท ประเทศโปรตุเกส 2 470,000 บาท ประเทศสเปน 2 470,000 บาท ประเทศอิตาลี (ปฐมนิเทศต้อนรับที่เมืองมิลาน 2 วัน) 5 380,000 บาท   ค่าโครงการตามที่ระบุนี้รวมถึง การได้รับผลิตภัณฑ์และสิ่งของที่ระลึกต่างๆจาก SEA การให้คำแนะนำ ให้ข้อมูล คำปรึกษา การช่วยเหลือ ดูแล ในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ การจัดการด้านเอกสาร การจัดส่งชุด Application Form ระหว่างประเทศ การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องให้กับนักเรียน การจัดหาโรงเรียนรัฐบาลให้นักเรียนได้เข้าเรียนอย่างถูกต้องตามระเบียบวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน การจัดปฐมนิเทศต่างๆ การปฐมนิเทศทุนโครงการ กิจกรรม SEA Learning Camp และการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง การให้ความช่วยเหลือและบริการในการสมัครและประสานงานให้นักเรียนได้รับวีซ่านักเรียนเพื่อการเดินทาง การจัดการสมัครวีซ่า และชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนและเปลี่ยน ความคุ้มครองประกันภัยนักเรียน (ครอบคลุมเต็มรูปแบบ Student Insurance Full Coverage สุขภาพ/ร่างกาย/อุบัติเหตุ) การบริการจัดส่งนักเรียนและช่วยเหลือ Check in ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตั๋วเครื่องบิน ขาไปและขากลับ นักเรียนเดินทางตามกำหนดการของทางโครงการ

SEA 2022 Departures

SEA 2022 USA SEA ขอแสดงความยินดีกับน้องพลอย น้องจูจู น้องโมชิ และน้องใหม่ ที่ได้ Placement อย่างครบถ้วน และได้เดินทางไปพบกับ Host Family ของน้องๆที่ USA ตามมลรัฐต่างๆ อาทิเช่น Colorado, Indiana, Illinois, Kentucky, and Michigan อย่างราบรื่นเรียบร้อยดีแล้วทุกท่านนะครับ ส่วนน้องฮัสซากำลังรอเดินทางในสุดสัปดาห์นี้ไปลงที่ Detroit, Michigan ปิดท้าย SEA USA 2022 ในรอบปีนี้นะครับ SEA 2022 FINLAND พี่โต้งขอแสดงความยินดีกับน้องลี้ด Finland ที่ได้รับการตอบรับจากครอบครัวอุปถัมภ์และ Residence Card นักเรียน และได้เดินทางไปพบกับครอบครัวอุปถัมภ์เรียบร้อยแล้ว น้องลี้ดเป็นนักเรียนที่เก่งมาก ความสามารถรอบตัว มีความเป็นผู้ใหญ่ และ friendly มากๆ พี่โต้งกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าน้องลี้ดมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกอย่างในการที่จะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ดีและบุคคลคุณภาพของสังคมในอนาคตต่อไป SEA 2022 France น้องออมได้ Host Family และวีซ่านักเรียนประเทศฝรั่งเศสเรียบร้อย และได้เดินทางไปเข้าร่วมการปฐมนิเทศ Language Camp ที่กรุงปารีส เรียบร้อยแล้ว เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา จากนั้นน้องออมจะได้เดินทางต่อในวันเสาร์ไปพบกับ Host Family ที่เมืองชายทะเล Sallertaine เพื่อพักอาศัยอยู่กับครอบครัวนี้ตลอดระยะเวลาโครงการ 10 เดือน ขอให้น้องๆทุกคน Enjoy the experiences over there นะครับ Once with SEA, always with SEA นะครับ Take care นะครับทุกคน พี่โต้ง SEA

Once in a Lifetime with SEA

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

Log in as an administrator and view the Instagram Feed settings page for more details.

SEA Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากล ด้วยความชำนาญ และความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการ พัฒนาตนเองความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น