Student Exchange Program

Sharing Experiences Altogether

SEA Update

SEA 2023 Student Exchange Program

https://youtu.be/GTdcjE4tuq8 SEA กำลังเปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2023 (รุ่น 16) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี และมีผลการเรียนค่าเฉลี่ยแต่ละปีในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุด 2.50 ขึ้นไป  โดยนักเรียนที่สนใจสมัครสอบสามารถเริ่มสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันนี้ - 15 สิงหาคม ศกนี้ ประเภททุน ทุนสมทบเต็มจำนวน  จำนวนกว่า 60 ทุน 9 ประเทศ ทุน SEA Early Bird  มูลค่าทุนละ 20,000 บาท นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ดังนี้ สมัครสอบออนไลน์  หรือ พิมพ์ใบสมัครจากลิงค์ด้านล่าง กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และจัดส่งใบสมัครมาที่  Fax: 02-907-7768 หรือ Email: info@seathailand.org สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครแต่อย่างใด   ตารางแสดงกำหนดการสอบคัดเลือก SEA 2023 วันนี้ – วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก - ปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม วันพุธที่ 17 สิงหาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทาง  www.seathailand.org วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม วันสอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ (10.00 – 12.00น.)  ผ่านระบบออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก  ผู้สอบผ่านเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบ วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม วันสิ้นสุดการรับทุน SEA Early Bird วันศุกร์ที่ 30 กันยายน ปิดรับการลงทะเบียน วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2023   ชุดข้อสอบ ข้อสอบ SEA ปรนัยภาษาอังกฤษ 100 ข้อ (Grammar 50 ข้อ / Vocab & Reading 50 ข้อ) SEA ขอสงวนสิทธิในการไม่แจ้งผลคะแนนภายหลังการสอบในทุกกรณี  เนื่องจากการสอบนี้ถือเป็นการสอบคัดเลือกภายในของทางโครงการ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติขั้นพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อใช้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของ SEA เท่านั้น กำหนดการสอบ วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.  ผ่านระบบออนไลน์  ประเทศที่รับสมัครเข้าร่วมโครงการ USA France, Germany, Italy, Portugal, Spain, Finland South Africa (Cape Town) Japan (เฉพาะนักเรียนหญิง)

SEA 2023 Regulations

ระเบียบการสมัครสอบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2023 ฉบับย่อ   ประเภททุน SEA 2023 ทุนสมทบเต็มจำนวน จำนวนกว่า 60 ทุน 9 ประเทศ นักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในประเทศต่างๆ ด้วยทุนสมทบเต็มจำนวนของตนเอง  ซึ่งนักเรียนสามารถพิจารณาเข้าร่วมโครงการด้วยการคัดเลือกประเทศได้โดยอิสระ ตามจำนวนทุนของแต่ละประเทศ ตามลำดับการลงทะเบียนก่อนหลังจากทางฝ่ายนักเรียน ทุน SEA Early Bird มูลค่าทุนละ 20,000 บาท นักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในประเทศต่างๆด้วยทุนสมทบของตนเอง และดำเนินการลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันประกาศผลสอบ ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น โดยลักษณะของทุน SEA Early Bird นี้จะเป็นในรูปแบบส่วนลดของค่าโครงการตามประเทศที่นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและจะถูกนำไปหักในการชำระเงินค่าโครงการในงวดสุดท้าย ประเทศที่โครงการเปิดรับสมัคร สหรัฐอเมริกา  เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น และ อัฟริกาใต้ คุณสมบัติของผู้สมัคร สัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 14 - 17 ปี มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศไทย และได้รับสิทธิครอบครองบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ประเทศไทยอย่างถูกต้อง เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 โดยศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในขณะที่สมัครและระหว่างการเข้าร่วมโครงการ มีผลการเรียนในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุดอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average) 2.50 ขึ้นไป ไม่เคยได้รับผลการเรียนในระดับคะแนน 0 (F) หรือ 1 (D) ในช่วง 2 ปีหรือ 3 ปีการศึกษาหลังสุด เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี บุคลิกภาพดี สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ดี เป็นนักเรียนที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่อ สามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ ได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้ปกครองในการให้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จำนวนทุนที่เปิดรับสมัครของแต่ละประเทศ แต่ละองค์กรผู้สนับสนุนการให้ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในแต่ละประเทศ ได้กำหนดจำนวนนักเรียนที่ทางองค์กรจะสามารถตอบรับนักเรียนจากประเทศต่างๆได้  ทั้งนี้ แต่ละองค์กรจะคำนึงถึงความสมดุลของทั้งจำนวนครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวนโรงเรียนในเครือข่าย และนโยบายจากภาครัฐบาลของแต่ละประเทศเป็นสำคัญ โดยแต่ละประเทศ จะกำหนดตามความสมดุลของทั้งจำนวนนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ กับจำนวนผู้รับนักเรียน (ครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน) ให้เท่าเทียมกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้  และยังต้องคำนึงถึงคุณภาพของโครงการและความสะดวกต่อการจัดการในด้านต่างๆ อีกด้วย   ดังนั้น  จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แต่ละประเทศมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการตามเหตุผลข้างต้น ค่าโครงการทุนสมทบของแต่ละประเทศ ในการดำเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนแม้ว่าทางโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลในประเทศต่างๆรวมถึงการจัดให้มีครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ความดูแลของตนตลอดระยะเวลาโครงการ อย่างไรก็ดีกระบวนการดำเนินการโครงการย่อมจะได้รับความสนับสนุนจากปัจจัยซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการโครงการย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ    ซึ่งโดยหลักเกณฑ์แล้ว ค่าโครงการเหล่านี้ ทางองค์กรได้นำไปจัดสรรและกระจายเพื่อการพัฒนาจัดการโครงการตามกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านบุคลากร การอบรม การจัดการบริหารองค์กรผู้จัดการทุนโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร สื่อโครงการ การจัดการะบบข้อมูล ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ SEA และองค์กรเครือข่ายต่างประเทศทั่วโลกต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลก และความสำคัญการศึกษาอย่างที่สุด ดังนั้น โครงการจึงพยายามอย่างยิ่งในการลดค่าใช้จ่ายและพิจารณาค่าโครงการของแต่ละประเทศตามจำนวนนักเรียนที่เปิดรับสมัคร ดังนี้   ประเทศ จำนวนทุน ค่าโครงการ ประเทศสหรัฐอเมริกา 20 480,000 บาท ประเทศเยอรมนี (ปฐมนิเทศต้อนรับและการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน 12 วัน) 10 480,000 บาท ประเทศฝรั่งเศส (ปฐมนิเทศที่กรุงปารีส 6 วัน) 5 460,000 บาท ประเทศฟินแลนด์  2 460,000 บาท ประเทศอิตาลี (ปฐมนิเทศต้อนรับที่เมืองมิลาน 2 วัน) 5 380,000 บาท ประเทศสเปน 2 470,000 บาท ประเทศโปรตุเกส 2 470,000 บาท ประเทศญี่ปุ่น (ปฐมนิเทศที่กรุงโตเกียว 4 วัน / รับสมัครเฉพาะนักเรียนหญิง) 2 440,000 บาท ประเทศอัฟริกาใต้ 5 420,000 บาท   ค่าโครงการตามที่ระบุนี้รวมถึง การได้รับผลิตภัณฑ์และสิ่งของที่ระลึกต่างๆจาก SEA การให้คำแนะนำ ให้ข้อมูล คำปรึกษา การช่วยเหลือ ดูแล ในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ การจัดการด้านเอกสาร การจัดส่งชุด Application Form ระหว่างประเทศ การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องให้กับนักเรียน การจัดหาโรงเรียนรัฐบาลให้นักเรียนได้เข้าเรียนอย่างถูกต้องตามระเบียบวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน การจัดปฐมนิเทศต่างๆ การปฐมนิเทศทุนโครงการ กิจกรรม SEA Learning Camp และการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง การให้ความช่วยเหลือและบริการในการสมัครและประสานงานให้นักเรียนได้รับวีซ่านักเรียนเพื่อการเดินทาง การจัดการสมัครวีซ่า และชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนและเปลี่ยน ความคุ้มครองประกันภัยนักเรียน (ครอบคลุมเต็มรูปแบบ Student Insurance Full Coverage สุขภาพ/ร่างกาย/อุบัติเหตุ) การบริการจัดส่งนักเรียนและช่วยเหลือ Check in ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตั๋วเครื่องบิน ขาไปและขากลับ นักเรียนเดินทางตามกำหนดการของทางโครงการ

SEA 2022 Learning Camp

SEA ได้จัดให้มีกิจกรรม SEA Learning Camp ให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นที่ 15 ที่เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศ USA  Finland France และ Germany  ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายนที่ผ่านมา  โดยได้ปฎิบัติตามระเบียบและมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยเป็นอย่างดี  ทีมงานได้จัดให้นักเรียนและทีมงานทุกคน ได้รับการตรวจ ATK  ทุกเช้าของวันที่ 1-3 และได้รับความร่วมมืออย่างดี  จนทำให้กิจกรรมดังกล่าวผ่านพ้นไปด้วยดี SEA มีความยินดีที่ได้สร้างความสุขสนุกสนานพร้อมสาระ ความรู้และความบันเทิงให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นที่ 15 ทุกท่าน แล้วพบกันใหม่นะครับ ขอขอบพระคุณ SEA Team        

ขั้นตอนภายหลังการสอบคัดเลือก SEA 2022

ภายหลังจากที่ทาง SEA ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกออนไลน์ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ทาง SEA ขอแนะนำขั้นตอนต่างๆ อันจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ ในกรณีที่นักเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการกับทาง SEA อย่างจริงจัง ทาง SEA ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่านักเรียนและท่านผู้ปกครองควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการในขั้นต้นจากระเบียบการ SEA 2022 โดยสามารถคลิกดาวน์โหลดด้านล่างนี้ ระเบียบการ SEA 2022 จากนั้น  เมื่อนักเรียนได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ของทางโครงการอย่างถี่ถ้วนแล้ว SEA จะประกาศผลสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายนนี้ ซึ่งหากนักเรียนที่สอบผ่านสามารถดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการได้ทันที โดยการกรอกรายละเอียดในใบลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียน  ซึ่งค่าลงทะเบียนจำนวน 30,000 บาทนี้ นับเป็นค่าโครงการงวดที่ 1 ด้วย ใบลงทะเบียน SEA 2022 SEA ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนตามข้อเท็จจริง เพราะใบลงทะเบียน SEA 2022 ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ทางนักเรียนให้ข้อมูลกับทางโครงการเพื่อแสดงเจตจำนงในการยืนยันการเข้าร่วมโครงการกับทาง SEA สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้ นักเรียนเป็นนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 18 ปีครึ่ง  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นักเรียนกำลังเรียนอยู่ระหว่างชั้น ม. 3-5 นักเรียนมีผลการเรียน GPA ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป นักเรียนที่จะลงทะเบียน USA จะต้องไม่เคยได้รับเกรด 0 และ 1 มาก่อน สำหรับเกรด 2 ถ้าเคยได้รับมาจะต้องไม่เกินกว่า 3 ครั้ง ในระยะเวลา 3 ปีการศึกษาล่าสุด (ถ้าอยู่ชั้นม. 3 โครงการจะพิจารณาผลการเรียนในระดับม.1 และ 2) สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการที่ประเทศ France, and Japan จะต้องมีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสหรือญี่ปุ่น แล้วแต่กรณี เกินกว่า 1 ปีก่อนการเดินทาง นักเรียนชำระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของ SEA ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบลงทะเบียน นักเรียนจัดส่งเอกสารใบลงทะเบียน สำเนาการชำระเงิน และใบแสดงผลการเรียนย้อนหลังมายัง SEA ทาง info@seathailand.org หรือ Fax : 02-9077768 SEA ตรวจสอบเอกสารต่างและยืนยันการลงทะเบียนให้กับนักเรียน นักเรียนเข้าร่วมการปฐมนิเทศ SEA 2022 วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ค่าโครงการแบบ Full Package สำหรับการชำระค่าโครงการในแต่ละประเทศของ SEA นั้น  ได้ถูกจัดสรรแบ่งออกเป็น 4 งวดตามความเหมาะสม   นอกจากนี้  ค่าโครงการนี้  SEA ได้รวมถึงการดำเนินการในทุกกรณีแบบ Full Package ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การให้คำแนะนำในการจัดทำชุด Application Form   การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน การจัดปฐมนิเทศจำนวน 3 ครั้ง  การได้รับของที่ระลึกต่างๆ การออกเอกสารสำคัญต่างๆ จากทางโครงการและต่างประเทศ การบริการจัดทำวีซ่านักเรียน การจัดความคุ้มครองประกันภัยแบบ Full Coverage  ตั๋วเครื่องบินไปและกลับ  การบริการ Check in จัดส่งนักเรียนที่สนามบินสุวรรณภูมิ และที่สำคัญที่สุดคือ การดูแลประสานงานให้กับนักเรียนและท่านผู้ปกครองตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดินทางไปและเดินทางกลับ  ซึ่งค่าโครงการ SEA 2022 นับว่าเป็นค่าโครงการที่ประหยัดเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับการดำเนินการต่างๆ  จากวันเริ่มต้นการเข้าร่วมโครงการของนักเรียน (รายละเอียดต่างๆระบุในระเบียบการ) ทุน SEA Early Bird SEA มีความยินดีที่จะมอบทุน SEA Early Bird ให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 2 กันยายน ถึงวันที่ 30 กันยายน โดยทุนจำนวนดังกล่าวนี้ จะถือเสมือนเป็นส่วนลดค่าโครงการ โดยจะนำไปหักออกในการชำระเงินค่าโครงการในงวดสุดท้าย การปฐมนิเทศ SEA 2022 SEA กำหนดการจัดปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2022 รุ่นที่ 15 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมาแล้ว รวมถึงนักเรียนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ  ซึ่งในการปฐมนิเทศนี้ จะประกอบไปด้วย การแนะนำโครงการ การให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ   การมอบเอกสารชุด Application Form ให้กับนักเรียน พิธีการมอบทุน SEA Early Bird ไปจนถึงการพบปะกับ SEA Returnee รุ่นพี่ที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการในประเทศต่างๆ มาแล้ว สำหรับสถานที่จัดการปฐมนิเทศดังกล่าวนี้ทาง SEA จะขอยืนยันอีกครั้งหนึ่ง   SEA ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ให้ความไว้วางใจในการสมัครสอบ SEA 2022 ร่วมกับทางโครงการ  ทางโครงการขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติต่างๆให้กับนักเรียนผู้สมัครทุกท่านอย่างเหมาะสม ตามขั้นตอนด้วยความโปร่งใส และจะพยายามให้การบริการด้วยความอบอุ่นและจริงใจต่อไป SEA Team

SEA Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากล ด้วยความชำนาญ และความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการ พัฒนาตนเองความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น