วันปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020


 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562   ทางโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศทุนโครงการ SEA 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกาศมอบทุน SEA 2020 อย่างเป็นทางการให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนรายการต่างๆ อาทิเช่น ทุนอันดับ 1 เต็มจำนวน ทุนอันดับ 2 ครึ่งจำนวน และทุนบุตรข้าราชการ

นอกจากนี้   ทางโครงการมีเป้าหมายที่จะนำเสนอข้อมูล ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันระหว่างการปฐมนิเทศนี้ด้วยเช่นกัน

ทางโครงการขอขอบพระคุณวิทยากรพิเศษทุกท่าน ทั้งอาจารย์ อดีตท่านผู้ปกครอง และ SEA Returnee ท่านต่างๆ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมของ SEA รวมถึงโรงแรม SC Park ที่เอื้อเฟื้อด้านสถานที่จนทำให้การปฐมนิเทศผ่านพ้นไปด้วยดี

ขอขอบพระคุณ
SEA Team