ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน SEA 2019


ตามที่ SEA ได้จัดให้มีการสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 บัดนี้  คณะกรรมการ SEA ได้พิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนตามหลักเกณฑ์การให้ทุนของโครงการ และสามารถประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุน SEA 2019 ดังต่อไปนี้

ทุนอันดับ 1          ทุน SEA Full Grant  ทุนเต็มจำนวน มูลค่า 500,000 บาท จำนวน 1 ทุน
นางสาว มารีน กรีทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

 

ทุนอันดับ 2         ทุน SEA Half Grant  ทุนครึ่งจำนวน จำนวน 1 ทุน  
นางสาว ธนารีย์  ชัยเกษม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชินีบน

 

SEA ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนปี 2562/2563 ทุกท่านมา ณ ที่นี้ ขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนยืนยันการรับทุนกลับมาที่ SEA Hotline หมายเลข 089-895-5759 (คุณ ธนเดช โฉมฉาย)  และปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัวลงทะเบียนเพื่อตอบรับทุน ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 นี้

ทั้งนี้  หาก SEA ไม่ได้รับการยืนยันการตอบรับทุนภายในกำหนดการดังกล่าว SEA จะถือว่า นักเรียนขอสละสิทธิ์การรับทุน และทาง SEA จะพิจารณาให้นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในลำดับถัดไป ได้รับทุนแทนที่นักเรียนที่สละสิทธิ์ทันที และ SEA จะเป็นฝายประสานงานไปยังนักเรียนที่มีลำดับสูงสุดถัดมาต่อไป

นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาอันดับที่ 3-5  (สำรองลำดับ 2)
3.  นางสาว นภกมล ชู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4.  นางสาว จิรัชญา อังกูรดีพานิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
5.  นาย เหนือ  สันติวานิชกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 

นักเรียนกลุ่ม 1 กลุ่มสอบสัมภาษณ์ (คลิกเพื่อดูรายชื่อ)

สำหรับนักเรียนกลุ่ม 1 ทาง SEA ถือว่า นักเรียนในกลุ่มนี้ยังคงเป็นนักเรียนที่มีสิทธิจะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับ SEA  และ   SEA  ขอมอบทุนนักเรียนดีเด่น มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 3 ทุนให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียน 3 อันดับแรก ที่นอกเหนือจากทุนอันดับ 1 และ 2  โดยนักเรียนจะได้รับสิทธิในการเลือกประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการโดยอิสระ และสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นักเรียนกลุ่ม 2 กลุ่มสอบผ่านเกณฑ์

คือนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาจากทางโครงการให้ถือว่า เป็นนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และมีสิทธิเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง กล่าวคือเป็นกลุ่มนักเรียนที่สามารถทำคะแนนจากชุดข้อสอบ SEA และนักเรียนได้รับคะแนนในระดับที่ดีเพียงพอต่อการที่จะเข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ ทาง SEA ได้คำนึงถึงผลคะแนนประกอบกับคุณสมบัติในเชิงวิชาการที่ดีเพียงพอต่อการเข้าร่วมโครงการของนักเรียนในกลุ่มนี้เป็นหลัก โดยภายหลังจากที่ SEA ประกาศรายชื่อนักเรียนในกลุ่มนี้แล้ว และถ้านักเรียนตัดสินใจที่จะตอบรับเข้าร่วมโครงการกับ SEA นักเรียนสามารถยืนยันกับทางโครงการด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับ SEA ได้นับตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 กันยายนเป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี ทางโครงการได้แยกกลุ่มนักเรียนในกลุ่มนี้ออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่ม 2A (All Countries) (คลิกเพื่อดูรายชื่อ) คือนักเรียนกลุ่มที่สามารถเลือกประเทศในการเข้าร่วมโครงการได้ทุกประเทศ

กลุ่ม 2B (Non-USA) (คลิกเพื่อดูรายชื่อ) คือนักเรียนกลุ่มที่สามารถเลือกประเทศในการเข้าร่วมโครงการได้ทุกประเทศยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา

การที่ทาง SEA จัดแบ่งนักเรียนกลุ่ม 2 ออกเป็น 2 กลุ่ม เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเป็นประเทศที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงวิชาการไว้อย่างชัดเจน ด้วยนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการในประเทศนี้ต้องไม่เคยได้รับเกรด 0 และ 1 และ 2 (ไม่เกิน 2 ครั้ง)  จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการที่ USA ได้ ดังนั้น ทางโครงการจึงพิจารณาให้มีการจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนให้เป็นไปตามความเหมาะสมดังกล่าว

และเพื่อความชัดเจน SEA ได้กำหนดหลักเกณฑ์ของนักเรียนที่ต้องการลงทะเบียนประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเภท Visa J1 ดังนี้

  • เป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในกลุ่ม 2A
  • เป็นนักเรียนที่ไม่เคยได้รับเกรด 0 และ 1 และ 2 (หรือเฉพาะเกรด 2 ไม่เกิน 2 วิชามาก่อน) ในช่วง 3 ปีหลังสุด
  • เป็นนักเรียนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 18 ปีครึ่ง ในเดือนสิงหาคม 2562 (ทุกประเทศ)

การลงทะเบียน  

SEA ได้เปิดกว้างด้วยการให้สิทธิสำหรับนักเรียนกลุ่ม 2 ในการตัดสินใจคัดเลือกประเทศที่นักเรียนต้องการเข้าร่วมโครงการอย่างอิสระ ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ นักเรียนอาจจะแจ้งข้อมูลประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแตกต่างไปจากช่วงที่นักเรียนลงทะเบียนจริง ทาง SEA เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลนั้นได้ ตราบใดที่นักเรียนได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่ม 2 นี้ นักเรียนมีสิทธิอย่างถูกต้องในการยืนยันเข้าร่วมโครงการด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับ SEA ต่อไป

ทางโครงการขอแจ้งให้ทราบว่า นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการที่ประเทศ ฝรั่งเศส เยอรมนี จีน และญี่ปุ่น จะต้องเป็นนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาของประเทศเหล่านี้ด้วย นักเรียนจึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ แต่ในส่วนของประเทศอื่นๆ อย่างเช่น บราซิล อิตาลี โปรตุเกส ฟินแลนด์ หรืออัฟริกาใต้  นักเรียนสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาของประเทศเหล่านี้

SEA ได้กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม ศกนี้เป็นวันสุดท้ายในการพิจารณาตอบรับการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนทุกท่านที่สมัครสอบชิงทุนกับโครงการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ทุนบุตรข้าราชการ

SEA ยินดีที่จะมอบ ทุนบุตรข้าราชการ จำนวน 6 ทุนๆ ละ 30,000 บาท สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และมีผู้ปกครองเป็นข้าราชการ โดยทาง SEA จะมอบทุนดังกล่าวนี้เป็นยอดหักลบออกจากค่าโครงการในงวดสุดท้ายต่อไป ซึ่งจากข้อมูลล่าสุด SEA ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน ดังนี้

1.  นางสาว ปณิชา  เมฆสิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
2. นางสาว ญาณภัทร แสนประสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเลยพิทยาคม
3. นางสาว จุฑาทิพย์  จารุพิจารณา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
4. นางสาว ศิริพร  ขอมอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุง

 

การปฐมนิเทศทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019

สุดท้ายนี้ ทาง SEA จะจัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมาแล้ว รวมถึงนักเรียนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งพิธีการมอบทุนให้กับนักเรียนที่ได้รับทุน SEA 2019 อย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคมศกนี้ ณ โรงแรม Miracle Grand ถนนวิภาวดีรังสิต (แผนที่) ผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมการปฐมนิเทศสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับฯ ได้ตามลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้

SEA ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ให้ความไว้วางใจในการสมัครสอบชิงทุน SEA 2019 ร่วมกับทางโครงการ โดยทางโครงการขอให้คำมั่นว่า จะดำเนินการพิจารณามอบทุนให้กับนักเรียนผู้มีคุณสมบัติอย่างเหมาะสม ตามขั้นตอนต่างๆด้วยความโปร่งใส และจะพยายามให้การบริการด้วยความอบอุ่นและจริงใจต่อไป

SEA Team

ดาวน์โหลดเอกสาร