SEA 2023 Student Exchange Program


SEA กำลังเปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2023 (รุ่น 16) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี และมีผลการเรียนค่าเฉลี่ยแต่ละปีในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุด 2.50 ขึ้นไป  โดยนักเรียนที่สนใจสมัครสอบสามารถเริ่มสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม ศกนี้

ประเภททุน

 • ทุนสมทบเต็มจำนวน  จำนวนกว่า 60 ทุน 9 ประเทศ
 • ทุน SEA Early Bird  มูลค่าทุนละ 20,000 บาท

นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ดังนี้

 • สมัครสอบออนไลน์  หรือ
 • พิมพ์ใบสมัครจากลิงค์ด้านล่าง กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และจัดส่งใบสมัครมาที่  Fax: 02-907-7768 หรือ Email: info@seathailand.org
 • สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครแต่อย่างใด

 

ตารางแสดงกำหนดการสอบคัดเลือก SEA 2023

วันนี้ – วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก – ปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม
วันพุธที่ 17 สิงหาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทาง  www.seathailand.org
วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม วันสอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ (10.00 – 12.00น.)  ผ่านระบบออนไลน์
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก 

ผู้สอบผ่านเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบ

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม วันสิ้นสุดการรับทุน SEA Early Bird
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน ปิดรับการลงทะเบียน
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2023

 

ชุดข้อสอบ

 • ข้อสอบ SEA ปรนัยภาษาอังกฤษ 100 ข้อ (Grammar 50 ข้อ / Vocab & Reading 50 ข้อ)
 • SEA ขอสงวนสิทธิในการไม่แจ้งผลคะแนนภายหลังการสอบในทุกกรณี  เนื่องจากการสอบนี้ถือเป็นการสอบคัดเลือกภายในของทางโครงการ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติขั้นพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อใช้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของ SEA เท่านั้น

กำหนดการสอบ

 • วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.  ผ่านระบบออนไลน์ 

ประเทศที่รับสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • USA
 • France, Germany, Italy, Portugal, Spain, Finland
 • South Africa (Cape Town)
 • Japan (เฉพาะนักเรียนหญิง)