SEA 2023 รอบ 2


ดังที่ SEA ได้จัดให้มีการสมัครสอบคัดเลือกโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2023 พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 และภายหลังจากนั้น ทาง SEA ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกและสามารถเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตอนเอง พร้อมทั้งมอบทุน Early Bird ให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และกำหนดการของโครงการอย่างเรียบร้อยแล้วนั้น

อย่างไรก็ดี ทาง SEA ต้องการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมการสอบคัดเลือก และมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมกับโครงการในปีการศึกษา 2566-2567 ได้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ   ดังนั้น  ทาง SEA จึงยินดีเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สนใจ สามารถสมัครสอบเข้าร่วมโครงการในรอบ 2 นี้ด้วยทุนสมทบของตนเอง ซึ่งหมายถึงการที่ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยใช้สิทธิสมทบทุนค่าโครงการเต็มจำนวน   ทางโครงการจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย และได้รับสิทธิในการครอบครองหนังสือเดินทางไทย
 2. เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
 3. อายุระหว่าง 15-18 ปีครึ่งในวันเดินทาง (เดือนสิงหาคม 2566)
 4. มีผลการเรียนในระดับ 2.80 ขึ้นไป และไม่เคยได้รับเกรด 0 หรือ 1 ในช่วง 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา
 5. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี เข้าสังคมได้
 6. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในเกณฑ์ปานกลางขึ้นไป
 7. มีสถานภาพทางเศรษฐกิจมั่นคง
 8. มีความเข้าใจในแนวทางของโครงการและสามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ
 9. มีความปประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2023 อย่างจริงจัง

ขั้นตอนการสมัครรอบ 2

 1. ผู้สมัคร Download ใบสมัคร (ด้านล่าง) และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน (สมัครฟรี)
 2. ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมาที่อีเมล์ info@seathailand.org ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566
 3. ผู้สมัครติดต่อ SEA เพื่อการยืนยันการส่งใบสมัครและนัดหมายกำหนดการสัมภาษณ์ Video Call
 4. SEA สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร (เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตามกำหนดการนัดหมาย
 5. SEA ประกาศผลสอบทางอีเมล์ภายใน 3 วันทำการ

เอกสารในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ใบสมัคร SEA 2023 รอบ 2 ที่กรอกข้อมูลมาแล้วอย่างถูกต้อง (สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 2. สำเนาเอกสารรายงานผลการเรียน (ทรานสคริปท์) แสดงผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ปัจจุบัน จำนวน 1 ชุด
 3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดลงในใบสมัคร)

การสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่าน Video Call

ทางโครงการ SEA เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณสมบัติด้านบุคลิกภาพ ทักษะในการสื่อสาร ประกอบกับความสามารถในเชิงวิชาการของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นสำคัญ ตามแนวทางของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโดยทั่วไป นักเรียนที่จะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ดีได้ย่อมต้องมีความสามารถในการสื่อสารและบุคลิกภาพที่ดีในระดับหนึ่ง (ปานกลางขึ้นไป) สำหรับการสัมภาษณ์กับโครงการ SEA ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ทั้ง 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผ่านทาง Video Call ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตอบรับนักเรียนที่มีความเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของ SEA นั้น ทางโครงการพิจารณาจากองค์ประกอบเช่น กริยา มารยาท การตอบคำถามด้วยความเข้าใจ ความชัดเจนและสมเหตุสมผลและ ความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที

ในส่วนของโควต้าทุนสมทบในแต่ละประเทศ ทางโครงการขอแนะนำให้นักเรียนติดต่อสอบถามทาง SEA Hotline หมายเลข 089-895-5759 เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่อัพเดทของยอดการสมัครในแต่ละประเทศต่อไป

ประเทศ จำนวนทุน ค่าโครงการ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 10 480,000 บาท
ประเทศเยอรมนี (ปฐมนิเทศต้อนรับและการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน 12 วัน) 10 480,000 บาท
ประเทศฝรั่งเศส (ปฐมนิเทศที่กรุงปารีส 6 วัน) 5 460,000 บาท
ประเทศฟินแลนด์ 2 460,000 บาท
ประเทศโปรตุเกส 2 470,000 บาท
ประเทศสเปน 2 470,000 บาท
ประเทศอิตาลี (ปฐมนิเทศต้อนรับที่เมืองมิลาน 2 วัน) 5 380,000 บาท

ค่าโครงการภาคทั่วไปดังที่ระบุด้านบนนี้ได้รวมถึง ค่าวีซ่า ค่าประกันภัย ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ และเป็นจำนวนเท่ากันกับค่าโครงการในรอบแรกที่ผ่านมา

SEA ขอขอบคุณนักเรียนและท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเป็นครอบครัว SEA และโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการกับท่านต่อไปในอนาคต

SEA Team