SEA 2021 Regulations


ประเภททุน SEA 2021

ทุนอันดับ 1 – SEA Full Grant ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็ม จำนวน จำนวน 1 ทุน
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ได้รับทุนเต็มจำนวน และได้รับสิทธิในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการในประเทศดังนี้ สหรัฐอเมริกา บราซิล เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น จีน และ อัฟริกาใต้ โดย SEA ยินดีมอบทุนในการสนับสนุนทั้งในด้านการจัดทำชุดเอกสาร การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน การปฐมนิเทศ ค่าโครงการทั้งหมด รวมจนถึง ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า และค่าประกันภัย ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

ทุนอันดับ 2 –SEA Half Grantทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนครึ่งจำนวน จำนวน 1 ทุน
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้เป็นอันดับที่ 2 จะได้รับทุนครึ่งจำนวน โดยที่นักเรียนสามารถคัดเลือกประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการตามที่โครงการกำหนดให้ โดยผู้ที่ได้รับทุนนี้จะได้รับทุนสมทบจาก SEA จำนวนกึ่งหนึ่งโดยหักออกจากค่าโครงการของประเทศที่นักเรียนตัดสินใจรับทุน

ทุนสมทบสำหรับบุตรข้าราชการ 30,000 บาท จำนวน 3 ทุน
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและเป็นบุตรข้าราชการ และดำเนินการลงทะเบียนเป็น 3 อันดับแรก ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้ได้รับทุนได้รับสิทธิในการคัดเลือกประเทศได้ตามยอดคงเหลือของแต่ละประเทศตามลำดับ

ทุนสมทบเต็มจำนวน จำนวนกว่า 50 ทุน
ผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในประเทศต่างๆ ด้วยทุนสมทบเต็มจำนวนของตนเอง โดยผู้ได้รับทุนสามารถพิจารณาเข้าร่วมโครงการคัดเลือกประเทศได้ตามจำนวนคงเหลือของแต่ละประเทศตามลำดับก่อนหลัง

ประเทศที่โครงการเปิดรับสมัคร
สหรัฐอเมริกา บราซิล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น จีน และ อัฟริกาใต้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 14 – 17 ปี
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศไทย และได้รับสิทธิครอบครองบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ประเทศไทยอย่างถูกต้อง
 • เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 โดยศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในขณะที่สมัครและระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
 • มีผลการเรียนในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุดอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average) 2.50 ขึ้นไป
 • ไม่เคยได้รับผลการเรียนในระดับคะแนน 0 (F) หรือ 1 (D) ในช่วง 2 ปีการศึกษาหลังสุด
 • เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี บุคลิกภาพดี สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ดี
 • เป็นนักเรียนที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่อ
 • สามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้
 • ได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้ปกครองในการให้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

จำนวนทุนที่เปิดรับสมัครของแต่ละประเทศ

แต่ละองค์กรผู้สนับสนุนการให้ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในแต่ละประเทศ ได้กำหนดจำนวนนักเรียนที่ทางองค์กรจะสามารถตอบรับนักเรียนจากประเทศต่างๆได้  ทั้งนี้ แต่ละองค์กรจะคำนึงถึงความสมดุลของทั้งจำนวนครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวนโรงเรียนในเครือข่าย และนโยบายจากภาครัฐบาลของแต่ละประเทศเป็นสำคัญ โดยแต่ละประเทศ จะกำหนดตามความสมดุลของทั้งจำนวนนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ กับจำนวนผู้รับนักเรียน (ครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน) ให้เท่าเทียมกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้  และยังต้องคำนึงถึงคุณภาพของโครงการและความสะดวกต่อการจัดการในด้านต่างๆ อีกด้วย   ดังนั้น  จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แต่ละประเทศมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการตามเหตุผลข้างต้น

ทุน SEA 2021 เปิดรับสมัครให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการในประเทศดังนี้ สหรัฐอเมริกา บราซิล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี ฟินแลนด์ สเปน โปรตุเกส ญี่ปุ่น จีน และ อัฟริกาใต้  โดยมีรายละเอียดตามตารางดังที่ระบุต่อไป

 

ค่าโครงการทุนสมทบของแต่ละประเทศ

ในการดำเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนแม้ว่าทางโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลในประเทศต่างๆรวมถึงการจัดให้มีครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ความดูแลของตนตลอดระยะเวลาโครงการ อย่างไรก็ดีกระบวนการดำเนินการโครงการย่อมจะได้รับความสนับสนุนจากปัจจัยซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการโครงการย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ    ซึ่งโดยหลักเกณฑ์แล้ว ค่าโครงการเหล่านี้ ทางองค์กรได้นำไปจัดสรรและกระจายเพื่อการพัฒนาจัดการโครงการตามกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านบุคลากร การอบรม การจัดการบริหารองค์กรผู้จัดการทุนโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร สื่อโครงการ การจัดการะบบข้อมูล ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ SEA และองค์กรเครือข่ายต่างประเทศทั่วโลกต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลก และความสำคัญการศึกษาอย่างที่สุด ดังนั้น โครงการจึงพยายามอย่างยิ่งในการลดค่าใช้จ่ายและพิจารณาค่าโครงการของแต่ละประเทศตามจำนวนนักเรียนที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

 

ประเทศ จำนวนทุน ค่าโครงการ (บาท)
ประเทศสหรัฐอเมริกา Visa J1 (GPA 2.80 ขึ้นไป/ไม่เคยได้รับเกรด 0-1.5) 30 ทุน 420,000
ประเทศสหรัฐอเมริกา Visa F1 (GPA 2.50 ขึ้นไป/อายุไม่เกิน 19) 2 ทุน 700,000
ประเทศบราซิล 2 ทุน 420,000
ประเทศออสเตรเลีย (Classic Program ทั่วประเทศ) 1 ทุน 460,000
ประเทศนิวซีแลนด์ 1 ทุน 460,000
ประเทศเยอรมนี  (ปฐมนิเทศต้อนรับและการสอนภาษาเยอรมัน 12 วัน) 10 ทุน 460,000
ประเทศฝรั่งเศส  (ปฐมนิเทศที่กรุงปารีส 7 วัน) 5 ทุน 440,000
ประเทศฟินแลนด์ 5 ทุน 440,000
ประเทศอิตาลี (ปฐมนิเทศที่เมืองมิลาน 2 วัน) 5 ทุน 360,000
ประเทศสเปน 2 ทุน 450,000
ประเทศโปรตุเกส 2 ทุน 450,000
ประเทศญี่ปุ่น  (ปฐมนิเทศที่กรุงโตเกียว 4 วัน/รับสมัครเฉพาะนักเรียนหญิง) 3 ทุน 420,000
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (หอพักโรงเรียนที่กรุงปักกิ่ง) 2 ทุน 420,000
ประเทศอัฟริกาใต้ 5 ทุน 400,000

 

ค่าโครงการตามที่ระบุนี้รวมถึง

 1. การจัดการด้านเอกสาร การจัดส่งชุด Application Form ระหว่างประเทศ
 2. การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องให้กับนักเรียน
 3. การจัดหาโรงเรียนรัฐบาลให้นักเรียนได้เข้าเรียนอย่างถูกต้องตามระเบียบวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน
 4. การประสานงานด้านข้อมูล การให้คำปรึกษา การบริการ การให้ความดูแลและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ
 5. การจัดปฐมนิเทศต่างๆ การปฐมนิเทศทุนโครงการ กิจกรรม SEA Learning Camp และการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง
 6. การให้ความช่วยเหลือและบริการในการสมัครและประสานงานให้นักเรียนได้รับวีซ่านักเรียนเพื่อการเดินทาง
 7. ความคุ้มครองประกันภัยนักเรียน (ครอบคลุมเต็มรูปแบบ Full Coverage ทั้งกรณีสุขภาพ/ร่างกาย/อุบัติเหตุ)
 8. การบริการจัดส่งนักเรียนและช่วยเหลือ Check in ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
 9. การจัดการด้านค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนและเปลี่ยน
 10. การจัดการด้านตั๋วเครื่องบิน ขาไปและขากลับ
 11. การได้รับผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกต่างๆจาก SEA

 

การชำระเงินค่าโครงการ

SEA ได้จัดสรรการชำระเงินค่าโครงการโดยแบ่งออกเป็น 4 งวดตามความเหมาะสมดังนี้

 

งวด กำหนดการ การดำเนินการ จำนวนเงิน (บาท)
1 ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 การลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการ (SEA ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินงวดที่ 1 ทุกกรณี) 30,000
2 1 ธันวาคม 2563 การจัดส่งชุดเอกสารต่างประเทศ 120,000
3 1 กุมภาพันธ์ 2564 การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน   150,000
4 1 เมษายน 2564 ค่าโครงการในส่วนที่เหลือ (แล้วแต่กรณี)