SEA 2021 Regulations


ประเภททุน SEA 2021

ทุนอันดับ 1 – SEA Full Grant ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็ม จำนวน จำนวน 1 ทุน
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ได้รับทุนเต็มจำนวน และได้รับสิทธิในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการในประเทศดังนี้ สหรัฐอเมริกา บราซิล เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น จีน และ อัฟริกาใต้ โดย SEA ยินดีมอบทุนในการสนับสนุนทั้งในด้านการจัดทำชุดเอกสาร การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน การปฐมนิเทศ ค่าโครงการทั้งหมด รวมจนถึง ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า และค่าประกันภัย ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

ทุนอันดับ 2 –SEA Half Grantทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนครึ่งจำนวน จำนวน 1 ทุน
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้เป็นอันดับที่ 2 จะได้รับทุนครึ่งจำนวน โดยที่นักเรียนสามารถคัดเลือกประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการตามที่โครงการกำหนดให้ โดยผู้ที่ได้รับทุนนี้จะได้รับทุนสมทบจาก SEA จำนวนกึ่งหนึ่งโดยหักออกจากค่าโครงการของประเทศที่นักเรียนตัดสินใจรับทุน

ทุนสมทบสำหรับบุตรข้าราชการ 30,000 บาท จำนวน 3 ทุน
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและเป็นบุตรข้าราชการ และดำเนินการลงทะเบียนเป็น 3 อันดับแรก ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้ได้รับทุนได้รับสิทธิในการคัดเลือกประเทศได้ตามยอดคงเหลือของแต่ละประเทศตามลำดับ

ทุนสมทบเต็มจำนวน จำนวนกว่า 50 ทุน
ผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในประเทศต่างๆ ด้วยทุนสมทบเต็มจำนวนของตนเอง โดยผู้ได้รับทุนสามารถพิจารณาเข้าร่วมโครงการคัดเลือกประเทศได้ตามจำนวนคงเหลือของแต่ละประเทศตามลำดับก่อนหลัง

ประเทศที่โครงการเปิดรับสมัคร
สหรัฐอเมริกา บราซิล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น จีน และ อัฟริกาใต้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 14 – 17 ปี
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศไทย และได้รับสิทธิครอบครองบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ประเทศไทยอย่างถูกต้อง
 • เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 โดยศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในขณะที่สมัครและระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
 • มีผลการเรียนในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุดอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average) 2.50 ขึ้นไป
 • ไม่เคยได้รับผลการเรียนในระดับคะแนน 0 (F) หรือ 1 (D) ในช่วง 2 ปีการศึกษาหลังสุด
 • เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี บุคลิกภาพดี สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ดี
 • เป็นนักเรียนที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัว โรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่อ
 • สามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้
 • ได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้ปกครองในการให้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

วิธีการสมัคร

 • ผู้สมัครดำเนินการสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.seathailand.org กรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามขั้นตอนในเว็บไซต์
 • ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครสอบชิงทุน SEA 2021 ได้จาก เว็บไซต์ www.seathailand.org หรือร้องขอใบสมัครจากอาจารย์อาสา SEA
 • ผู้สมัครแนบรูปถ่ายนักเรียนตามที่กำหนดและกรอกข้อมูลลงในใบสมัครพร้อมลงลายเซ็นรับรองอย่างถูกต้องสมบูรณ์
 • ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท โดยการโอนเงินมาที่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เดอะคริสตัล พาร์ค ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจากัด สติวเดนท์ เอ็กซ์เชนจ์ แอสโซซิเอชั่น เลขที่ 407 907 7347 หรือทางอาจารย์อาสา SEA
 • ผู้สมัครส่งใบสมัครและสำเนาใบโอนเงินมาที่ SEA ที่ Fax หมายเลข 02 907 7768 หรือที่อีเมล์ info@seathailand.org หรือส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS มาตามที่อยู่ของ SEA หรือส่งมอบเอกสารผ่านทางอาจารย์อาสา SEA
 • ปิดรับสมัครสอบชิงทุน วันที่ 5 สิงหาคม 2563
 • ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสนามสอบบนหน้าเว็บไซต์วันที่ 10 สิงหาคม 2563
 • วันสอบชิงทุนคือวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563

ปฏิทินการสอบชิงทุน SEA 2021

15 มิถุนายน – 5 สิงหาคม การเปิดรับสมัครสอบชิงทุน (นักเรียนต้องส่งใบสมัครถึง SEA ก่อน 5 สิงหาคม)
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบชิงทุนและสนามสอบ บนเว็บไซต์ www.seathailand.org
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม วันสอบชิงทุนพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์สอบทั่วประเทศ
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ชิงทุน (กลุ่ม 1) และผู้สอบผ่านทุนสมทบ (กลุ่ม 2)
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม ผู้สอบผ่านทุนสมทบสามารถเริ่มต้นลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบตนเอง
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม การสอบสัมภาษณ์ชิงทุน (สาหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 16 ท่าน/กลุ่ม 1) ที่กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 2 กันยายน วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบนหน้าเว็บไซต์ www.seathailand.org
วันพุธที่ 30 กันยายน การปิดรับการลงทะเบียน
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2021 (การมอบทุน SEA อย่างเป็นทางการ)

 

หลักเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนักเรียน

โดยหลักการแล้ว ทาง SEA จะพิจารณาการแบ่งกลุ่มนักเรียนจากผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของ SEA ประกอบกับข้อมูลผลการเรียนจากค่าเฉลี่ย Grade Point Average ตามที่นักเรียนแจ้งข้อมูลตามข้อเท็จจริงมาในใบสมัครประกอบกันเป็นสาคัญ โดยนักเรียนในกลุ่ม 1 จะถือเป็นนักเรียนที่ได้คะแนนดีที่สุดจำนวน 16 คนจากทั่วประเทศ ส่วนนักเรียนกลุ่ม 2 เป็นนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และได้รับคะแนนในเกณฑ์ดีจนถึงดีมาก และกลุ่ม 3 เป็นนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และได้รับคะแนนปานกลาง สาหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ทาง SEA จะไม่ประกาศรายชื่อ ทั้งนี้ทางโครงการจะประมวลคะแนนค่าเฉลี่ยกลาง (ค่า Mean) เพื่อเป็นคะแนนกลางในการกำหนดการสอบผ่านก่อนและจัดการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มตามที่ระบุต่อไป

กลุ่ม 1 ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ชิงทุน หมายถึง นักเรียนผู้ที่ได้รับผลคะแนนสูงสุด 16 ลำดับจากผลการประเมินทั่วประเทศ จากชุดข้อสอบ SEA  นักเรียนกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิในการเข้าสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ SEA เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติและองค์ประกอบที่เหมาะสมของนักเรียนแต่ละคนในด้านต่างๆเพิ่มเติม  เพื่อการประเมินผลการจัดลำดับนักเรียนที่สมควรได้รับทุน SEA 2021 ในลำดับต่างๆต่อไป

ภายหลังจากที่ SEA ได้สอบสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มที่ 1 แล้วเสร็จ ทางคณะกรรมการจะประมวลผลคะแนนทั้งหมดของนักเรียนในกลุ่มนี้และพิจารณาประเมินลำดับนักเรียนที่ได้รับทุน SEA 2021 และประกาศรายชื่อตามกำหนดการที่ระบุไว้ต่อไป สำหรับนักเรียนผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 1 แต่ไม่ได้รับการพิจารณารับทุนอันดับที่ 1 และ 2 ย่อมถือว่าเป็นนักเรียนดีเด่นที่สามารถเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA ได้ด้วยทุนสมทบของตนเองต่อไปเช่นกัน และสามารถมีสิทธิในการลงทะเบียนได้ทันทีภายหลังวันประกาศรายชื่อแบ่งกลุ่มก่อนหน้าการสอบสัมภาษณ์ได้

กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วยทุนสมทบ หมายถึง กลุ่มนักเรียนที่สามารถทำคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินจากชุดข้อสอบภาษาอังกฤษของ SEA โดยส่งผลให้นักเรียนในกลุ่มนี้ได้รับสิทธิในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA และสามารถพิจารณาคัดเลือกประเทศในการเข้าร่วมโครงการได้โดยอิสระตามหลักเกณฑ์ของโครงการ นักเรียนในกลุ่มนี้สามารถเริ่มต้นลงทะเบียนเพื่อขอยืนยันการเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตนเองได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคมเป็นต้นไป

 

สำหรับข้อแตกต่างระหว่างนักเรียนในกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ก็คือ นักเรียนในกลุ่ม 2 จะถือว่าเป็นนักเรียนที่ทำคะแนนได้ดีและได้รับสิทธิในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ในทุกประเทศ เช่นเดียวกันกับนักเรียนในกลุ่ม 3 ที่เป็นนักเรียนที่สอบผ่านและสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในทุกประเทศเช่นกัน ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลที่ว่าทางโครงการได้เน้นความสาคัญด้านความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (22 สิงหาคม 2563 – 30 กันยายน 2563)

หลังจากที่ SEA ได้พิจารณาแบ่งกลุ่มนักเรียนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนตามคุณสมบัติโดยการประกาศรายชื่อนักเรียนทั้งกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 แล้วนั้น หากนักเรียนมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง นักเรียนและผู้ปกครองสามารถยืนยันการเข้าร่วมโครงการได้โดยการใช้สิทธิลงทะเบียนตามที่ระบุ โดยการคัดเลือกและตรวจสอบยอดคงเหลือของประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการและกรอกข้อมูลลงในใบลงทะเบียนพร้อมชาระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน 30,000 บาท ทั้งนี้ หลังจากที่ SEA ได้รับการยืนยันทั้งทางเอกสารและค่าลงทะเบียนแล้ว SEA จะออกเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเพื่อการเข้าร่วมโครงการและจัดส่งชุดเอกสารใบสมัครต่างประเทศ Application Form ให้นักเรียนดำเนินการจัดทำตามลำดับ ทั้งนี้ SEA ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบรับการเข้าร่วมโครงการในแต่ละประเทศของนักเรียนโดยยึดถือลำดับการลงทะเบียนเป็นสาคัญ และเพื่อความมั่นใจในการที่จะได้เข้าร่วมโครงการในประเทศที่นักเรียนต้องการ ทาง SEA ขอแนะนาให้ติดต่อมายังทีมงาน SEA ที่หมายเลข 02-907-7767 หรือ SEA Hotline 089-895-5759 เพื่อความแน่ใจก่อนการตัดสินใจลงทะเบียน

จำนวนทุนที่เปิดรับสมัครของแต่ละประเทศ

แต่ละองค์กรผู้สนับสนุนการให้ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในแต่ละประเทศ ได้กำหนดจำนวนนักเรียนที่ทางองค์กรจะสามารถตอบรับนักเรียนจากประเทศต่างๆได้ ทั้งนี้ แต่ละองค์กรจะคานึงถึงความสมดุลของทั้งจำนวนครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวนโรงเรียนในเครือข่าย และนโยบายจากภาครัฐบาลของแต่ละประเทศเป็นสาคัญ โดยแต่ละประเทศ จะกำหนดตามความสมดุลของทั้งจำนวนนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ กับจำนวนผู้รับนักเรียน (ครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน) ให้เท่าเทียมกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และยังต้องคานึงถึงคุณภาพของโครงการและความสะดวกต่อการจัดการในด้านต่างๆ อีกด้วย ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แต่ละประเทศมีความจาเป็นต้องจากัดจำนวนนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการตามเหตุผลข้างต้น

ทุน SEA 2021 เปิดรับสมัครให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการในประเทศดังนี้ สหรัฐอเมริกา บราซิล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี ฟินแลนด์ สเปน โปรตุเกส ญี่ปุ่น จีน และ อัฟริกาใต้ โดยมีรายละเอียดตามตารางดังที่ระบุต่อไป

ค่าโครงการทุนสมทบของแต่ละประเทศ

ในการดำเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนแม้ว่าทางโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลในประเทศต่างๆรวมถึงการจัดให้มีครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ความดูแลของตนตลอดระยะเวลาโครงการ อย่างไรก็ดีกระบวนการดำเนินการโครงการย่อมจะได้รับความสนับสนุนจากปัจจัยซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการโครงการย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ซึ่งโดยหลักเกณฑ์แล้ว ค่าโครงการเหล่านี้ ทางองค์กรได้นาไปจัดสรรและกระจายเพื่อการพัฒนาจัดการโครงการตามกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านบุคลากร การอบรม การจัดการบริหารองค์กรผู้จัดการทุนโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร สื่อโครงการ การจัดการะบบข้อมูล ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ SEA และองค์กรเครือข่ายต่างประเทศทั่วโลกต่างเล็งเห็นถึงความสาคัญของผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลก และความสาคัญการศึกษาอย่างที่สุด ดังนั้น โครงการจึงพยายามอย่างยิ่งในการลดค่าใช้จ่ายและพิจารณาค่าโครงการของแต่ละประเทศตามจำนวนนักเรียนที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

ประเทศ จำนวนทุน ค่าโครงการ (บาท)
ประเทศสหรัฐอเมริกา Visa J1 (GPA 2.80 ขึ้นไป/ไม่เคยได้รับเกรด 0-1.5) 30 ทุน 420,000
ประเทศสหรัฐอเมริกา Visa F1 (GPA 2.50 ขึ้นไป/อายุไม่เกิน 19) 2 ทุน 700,000
ประเทศบราซิล 2 ทุน 420,000
ประเทศออสเตรเลีย (Classic Program ทั่วประเทศ) 1 ทุน 460,000
ประเทศนิวซีแลนด์ 1 ทุน 460,000
ประเทศเยอรมนี (ปฐมนิเทศต้อนรับและการสอนภาษาเยอรมัน 12 วัน) 10 ทุน 460,000
ประเทศฝรั่งเศส (ปฐมนิเทศที่กรุงปารีส 7 วัน) 5 ทุน 440,000
ประเทศฟินแลนด์ 5 ทุน 440,000
ประเทศอิตาลี (ปฐมนิเทศที่เมืองมิลาน 2 วัน) 5 ทุน 360,000
ประเทศสเปน 2 ทุน 450,000
ประเทศโปรตุเกส 2 ทุน 450,000
ประเทศญี่ปุ่น (ปฐมนิเทศที่กรุงโตเกียว 4 วัน/รับสมัครเฉพาะนักเรียนหญิง) 3 ทุน 420,000
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (หอพักโรงเรียนที่กรุงปักกิ่ง) 2 ทุน 420,000
ประเทศอัฟริกาใต้ 5 ทุน 400,000

 

ค่าโครงการตามที่ระบุนี้รวมถึง

1. การจัดการด้านเอกสาร การจัดส่งชุด Application Form ระหว่างประเทศ
2. การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องให้กับนักเรียน
3. การจัดหาโรงเรียนรัฐบาลให้นักเรียนได้เข้าเรียนอย่างถูกต้องตามระเบียบวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน
4. การประสานงานด้านข้อมูล การให้คาปรึกษา การบริการ การให้ความดูแลและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ
5. การจัดปฐมนิเทศต่างๆ การปฐมนิเทศทุนโครงการ กิจกรรม SEA Learning Camp และการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง
6. การให้ความช่วยเหลือและบริการในการสมัครและประสานงานให้นักเรียนได้รับวีซ่านักเรียนเพื่อการเดินทาง
7. ความคุ้มครองประกันภัยนักเรียน (ครอบคลุมเต็มรูปแบบ Full Coverage ทั้งกรณีสุขภาพ/ร่างกาย/อุบัติเหตุ)
8. การบริการจัดส่งนักเรียนและช่วยเหลือ Check in ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
9. การจัดการด้านค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนและเปลี่ยน
10. การจัดการด้านตั๋วเครื่องบิน ขาไปและขากลับ
11. การได้รับผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกต่างๆจาก SEA

การชำระเงินค่าโครงการ

SEA ได้จัดสรรการชาระเงินค่าโครงการโดยแบ่งออกเป็น 4 งวดตามความเหมาะสมดังนี้

 งวด  กำหนดการ การดำเนินการ จำนวนเงิน (บาท)
 1  ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 การลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
(SEA ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินงวดที่ 1 ทุกกรณี)
 30,000
 2  1 ธันวาคม 2563 การจัดส่งชุดเอกสารต่างประเทศ  120,000
 3  1 กุมภาพันธ์ 2564 การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน  150,000
 4  1 เมษายน 2564 ค่าโครงการในส่วนที่เหลือ  (แล้วแต่กรณี)

 

การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA

SEA ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศและการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลที่สาคัญต่างๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมการการเดินทางเข้าร่วมโครงการโดยทางโครงการได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศให้กับผู้เข้าร่วมโครงการไว้ดังนี้

 • การปฐมนิเทศทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน คือการปฐมนิเทศเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นแนวทางโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน การอธิบายและชี้แจงการดำเนินการโครงการ รวมถึงการมอบทุน SEA อย่างเป็นทางการให้กับนักเรียนผู้ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนในลำดับต่างๆ (วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563)
 • กิจกรรม SEA Learning Camp คือกิจกรรมที่ทาง SEA จัดให้เฉพาะสาหรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ที่สาคัญจากผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ SEA Returnee รวมถึงข้อมูล สาระสาคัญจากโครงการ SEA นอกจากนี้ทางโครงการต้องการให้นักเรียนได้มีโอกาสในการทำความรู้จัก สร้างความสามัคคี ระหว่างเครือข่าย SEA เพื่อการปูพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและทางโครงการ (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน/ต่างจังหวัด/กลางมีนาคม 2564)
 • การปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง คือการปฐมนิเทศเพื่อเน้นย้าถึงข้อมูลสาคัญเพื่อการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆก่อนที่นักเรียนจะเดินทางเข้าร่วมโครงการที่ต่างประเทศ รวมถึงการแนะนาแนวทางการเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้อง ระเบียบโครงการ และข้อมูลสาคัญต่างๆ (ระยะเวลา 1 วัน/ปลายเดือนมิถุนายน 2564)

กำหนดการเดินทางของแต่ละประเทศ

กำหนดการเดินทางของแต่ละประเทศมักจะอ้างอิงกับช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนแรกของแต่ละประเทศ นอกจากนั้น ยังพิจารณาจากกำหนดการของกิจกรรมพิเศษที่อาจจะมีขึ้น เช่น การปฐมนิเทศก่อนการเข้าร่วมโครงการ หรือการจัดการเรียนการสอนภาษาในบางกรณีด้วยเช่นกัน สาหรับช่วงเวลาของการเดินทางกลับ ทางโครงการจะคานึงถึงกำหนดการปิดภาคเรียนของแต่ละประเทศเช่นเดียวกัน โดยปรกติแล้ว นักเรียนแลกเปลี่ยนจะต้องเดินทางกลับภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่โรงเรียนปิดภาคเรียนที่สอง ซึ่งแต่ละประเทศได้กำหนดช่วงเวลาของการเข้าร่วมโครงการไว้ ดังนี้

ประเทศ เดินทางไป เดินทางกลับ
สหรัฐอเมริกา/บราซิล/ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์/เยอรมนี/
ฝรั่งเศส/โปรตุเกส/ฟินแลนด์/อัฟริกาใต้/จีน
ส.ค. 64 มิ.ย. 65
อิตาลี/สเปน ก.ย. 64 ก.ค. 65
ญี่ปุ่น (มี 2 กลุ่ม) มี.ค. 64 หรือ ส.ค. 64 ม.ค. 65 หรือ มิ.ย. 65

 

การเดินทางไปและกลับของนักเรียนแลกเปลี่ยน

โดยหลักเกณฑ์สากลของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนักเรียนจะต้องเป็นนักเรียนที่สามารถเดินทางตามลาพังจากประเทศไทยไปจนถึงที่หมายปลายทางได้ด้วยตนเอง ซึ่งการเดินทางนี้ถือเป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานที่นักเรียนแลกเปลี่ยนจะต้องเดินทางได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ดี นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับการอบรม คาแนะนาในการปฏิบัติตนระหว่างการเดินทาง รวมถึงการศึกษาข้อมูลเที่ยวบินของตนเองเป็นอย่างดีก่อนการเดินทางจาก SEA และในบางกรณีนักเรียนอาจจะได้เดินทางแบบกลุ่มร่วมกับนักเรียนแลกเปลี่ยนรายอื่นๆพร้อมกันตามกำหนดการ เช่น ประเทศฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, จีน, ญี่ปุ่น, อัฟริกาใต้ เป็นต้น