ประกาศผลสอบ SEA 2021


SEA ขอขอบพระคุณท่านผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกท่านที่ได้สมัครสอบชิงทุน SEA 2021  โดยลำดับถัดจากนี้ไปทางโครงการขอชี้แจงรายละเอียดกำหนดการและขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกับ SEA ได้รับทราบและทำความเข้าใจดังต่อไปนี้

22 ส.ค. 63

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่ม 1   กลุ่มนักเรียนที่เข้ารอบสอบสัมภาษณ์เพื่อชิงทุนอันดับ 1 และ 2

กลุ่ม 2  กลุ่มนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกประเทศด้วยทุนสมทบของตนเอง

(เนื่องจากนักเรียนที่สมัครสอบมานั้น มีเกรดเฉลี่ย GPA สูงเกินกว่า 3.00 เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น  SEA จึงได้พิจารณาให้จัดนักเรียนเป็นกลุ่มเดียว คือกลุ่มที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกประเทศ)

22 ส.ค. 63 นักเรียนกลุ่ม 2 ที่สอบผ่านเกณฑ์สามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยทุนสมทบของตนเองและเริ่มต้นลงทะเบียนโดยอิสระ
30 ส.ค. 63 การสอบสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มที่เข้ารอบสอบสัมภาษณ์ (นักเรียนกลุ่ม 1)
2 ก.ย. 63 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน SEA 2021 บนหน้าเว็บไซต์ www.seathailand.org
30 ก.ย. 63 ปิดรับการลงทะเบียน
4 ต.ค. 63 การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2021 (พิธีการมอบทุนอย่างเป็นทางการ)

 

หลังจากที่ทาง SEA ได้จัดการสอบชิงทุนทางระบบออนไลน์ผ่านไปอย่างเรียบร้อย ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินผลจากคะแนนชุดข้อสอบของนักเรียนที่เข้าสอบแต่ละราย และนำมาพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติด้านวิชาการของนักเรียนมาประมวลผลร่วมกัน และใคร่ขอประกาศรายชื่อนักเรียน โดยได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

นักเรียนกลุ่ม 1 กลุ่มสอบสัมภาษณ์ (คลิกเพื่อดูรายชื่อ)

คือนักเรียนที่สามารถทำคะแนนจากชุดข้อสอบชิงทุน SEA 2021 และได้รับคะแนนสูงสุด 16 คน นักเรียนกลุ่มนี้จะถือว่าเป็นกลุ่มนักเรียนดีเด่นที่ได้รับสิทธิในการสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ ซึ่ง SEA จะนำคะแนนจากการสอบสัมภาษณ์มาพิจารณาร่วมกับคะแนนจากชุดข้อสอบและองค์ประกอบอื่น เพื่อการพิจารณามอบทุนอันดับที่ 1 คือ ทุน SEA Full Grant และทุนอันดับ 2  SEA Half Grant

ทาง SEA กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต (แผนที่สถาบัน) ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคมนี้  โดยทางโครงการจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกันบนหน้าเว็บไซต์ ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายนต่อไป

การสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือรอบเช้าและรอบบ่าย การสัมภาษณ์จะใช้เวลาประมาณท่านละ 15-20 นาที โดยจะใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (ภาษาไทยเป็นหลัก)

** สำหรับนักเรียนในกลุ่ม  1 ที่ต้องการจะยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ในประเทศที่ตนต้องการ สามารถลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าก่อนการสัมภาษณ์ และหากนักเรียนเป็นผู้ได้รับทุนอันดับ 1   ทางโครงการฯ ยินดีคืนเงินค่าลงทะเบียนดังกล่าวให้ทันที **

นักเรียนกลุ่ม 2 กลุ่มสอบผ่านเกณฑ์ 

คือนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาจากทางโครงการให้ถือว่า เป็นนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และมีสิทธิเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง กล่าวคือเป็นกลุ่มนักเรียนที่สามารถทำคะแนนจากชุดข้อสอบ SEA และนักเรียนได้รับคะแนนในระดับที่ดีเพียงพอต่อการที่จะเข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ ทาง SEA ได้คำนึงถึงผลคะแนนประกอบกับคุณสมบัติในเชิงวิชาการที่ดีเพียงพอต่อการเข้าร่วมโครงการของนักเรียนในกลุ่มนี้เป็นหลัก โดยภายหลังจากที่ SEA ประกาศรายชื่อนักเรียนในกลุ่มนี้แล้ว และถ้านักเรียนตัดสินใจที่จะตอบรับเข้าร่วมโครงการกับ SEA  นักเรียนสามารถยืนยันกับทางโครงการด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับ SEA ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคมเป็นต้นไป

เนื่องจากนักเรียนที่สมัครสอบมานั้น มีเกรดเฉลี่ย GPA สูงเกินกว่า 3.00 เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น  SEA จึงได้พิจารณาให้จัดนักเรียนเป็นกลุ่มเดียว คือกลุ่มที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกประเทศ

กลุ่ม 2 (All Countries) (คลิกเพื่อดูรายชื่อ) คือนักเรียนกลุ่มที่สามารถเลือกประเทศในการเข้าร่วมโครงการได้ทุกประเทศ

SEA ได้กำหนดหลักเกณฑ์ของนักเรียนที่ต้องการลงทะเบียนเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภท Visa J1 ดังนี้

  • เป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในกลุ่ม 2
  • เป็นนักเรียนที่ไม่เคยได้รับเกรด 0, 1 และ 2 (หรือเฉพาะเกรด 2 ไม่เกิน 3 ครั้ง) ในช่วง 3 ปีหลังสุด
  • เป็นนักเรียนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 18 ปีครึ่ง ในเดือนสิงหาคม 2563 (ทุกประเทศ)
  • นักเรียนสามารถส่งใบแจ้งผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปีให้ทาง SEA พิจารณาก่อนการลงทะเบียน

การลงทะเบียนของนักเรียนกลุ่ม

SEA ได้เปิดกว้างด้วยการให้สิทธิสำหรับนักเรียนกลุ่ม 2 ในการตัดสินใจคัดเลือกประเทศที่นักเรียนต้องการเข้าร่วมโครงการอย่างอิสระ ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ นักเรียนอาจจะแจ้งข้อมูลประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแตกต่างไปจากช่วงที่นักเรียนลงทะเบียนจริง ทาง SEA เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลนั้นได้ ตราบใดที่นักเรียนได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มนี้ นักเรียนมีสิทธิในการยืนยันเข้าร่วมโครงการด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับ SEA ต่อไป

ทางโครงการขอแจ้งให้ทราบว่า นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการที่ประเทศ ฝรั่งเศส จีน และญี่ปุ่น จะต้องเป็นนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาของประเทศเหล่านี้ด้วย นักเรียนจึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ แต่ในส่วนของประเทศอื่นๆ อย่างเช่น บราซิล เยอรมนี อิตาลี โปรตุเกส ฟินแลนด์ หรืออัฟริกาใต้  นักเรียนสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาของประเทศเหล่านี้

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลงทะเบียน SEA 2021 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  • รวบรวมใบแสดงผลการเรียน 2-4 ปีการศึกษาย้อนหลัง (เฉพาะนักเรียนที่เลือกประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องไม่เคยได้รับเกรด 0 และ 1 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีการศึกษาหลังสุดนี้ นอกจากนี้ จะต้องเป็นนักเรียนที่ไม่เคยได้รับเกรด 2 หรือ C เกินกว่า 3 ครั้งอีกเช่นกัน ซึ่งค่า GPA ในแต่ละปีต้องมากกว่า 2.80 ขึ้นไป ส่วนประเทศอื่นๆ จะใช้หลักเกณฑ์ใกล้เคียงกัน)
  • ชำระเงินยืนยันการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการจำนวน 30,000 บาท ผ่านทางบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ด้านล่างใบลงทะเบียน (SEA ขอสงวนสิทธิการคืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี)
  • ส่งเอกสารทั้ง 3 รายการ (ใบลงทะเบียน/สำเนาการชำระเงิน/ใบแสดงผลการเรียน) พร้อมกัน  ทาง Email: info@seathailand.org
 

 

เอกสารใบลงทะเบียนถือเป็นเอกสารที่มีความสำคัญต่อโครงการมาก ดังนั้น ทางโครงการขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ชัดเจนและถูกต้อง และจัดส่งใบลงทะเบียนและเอกสารประกอบอื่นๆ มาทาง email เท่านั้น  สำหรับนักเรียนที่จะส่งเอกสารมาทาง email ทางโครงการขอให้นักเรียนสแกนเอกสารและงดการถ่ายรูป เพื่อที่ทางโครงการจะได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-8915759 และ 089-8955759

ทางโครงการให้สิทธิในการจัดส่งใบแสดงผลการเรียนภายหลังการลงทะเบียนได้ไม่เกิน 7 วันภายหลังการลงทะเบียน และทางโครงการขอให้ผู้ลงทะเบียนเข้าใจด้วยว่า ผลการเรียนของแต่ละวิชาถือเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการพิจารณาตอบรับการลงทะเบียนและคุณสมบัติในเชิงวิชาการ

สำหรับนักเรียนที่ต้องการทราบคะแนนของตนเอง สามารถแจ้งชื่อ-นามสกุลและ email ตามที่ระบุในใบสมัครสอบ มาที่ info@seathailand.org เท่านั้น   SEA ขอไม่แจ้งผลทางโทรศัพท์

ทุนบุตรข้าราชการ

SEA ยินดีที่จะมอบ ทุนบุตรข้าราชการ จำนวน 3 ทุนๆ ละ 30,000 บาท สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และมีผู้ปกครองเป็นข้าราชการ โดยทาง SEA จะมอบทุนดังกล่าวนี้เป็นยอดหักลบออกจากค่าโครงการในงวดสุดท้ายต่อไป

การปฐมนิเทศทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2021

สุดท้ายนี้ ทาง SEA จะจัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมาแล้ว รวมถึงนักเรียนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งพิธีการมอบทุนให้กับนักเรียนที่ได้รับทุน SEA 2021 อย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคมศกนี้  

นักเรียนในระดับ ม.1 และ ม.2 และนักเรียนที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

สำหรับนักเรียนที่อยู่ในรายชื่อต่อไปนี้ เป็นนักเรียนที่อยู่ในระดับ ม.1 และ ม. 2 และนักเรียนที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ  แต่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์   ทั้งนี้  นักเรียนกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้    SEA ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในการสมัครสอบ SEA 2021 มา ณ ที่นี้  (คลิกเพื่อดูรายชื่อ)

SEA ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ให้ความไว้วางใจในการสมัครสอบชิงทุน SEA 2021 ร่วมกับทางโครงการ โดยทางโครงการขอให้คำมั่นว่า จะดำเนินการพิจารณามอบทุนให้กับนักเรียนผู้มีคุณสมบัติอย่างเหมาะสม ตามขั้นตอนต่างๆด้วยความโปร่งใส และจะพยายามให้การบริการด้วยความอบอุ่นและจริงใจต่อไป

SEA Team

ดาวน์โหลดเอกสาร