SEA 2020 USA Special


SEA ขอมอบ ทุน USA Special มูลค่า 30,000 บาท ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ภายในวันที่ 30 กันยายนนี้ (เฉพาะนักเรียนกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2)  โดยทุน USA Special นี้จะถือเสมือนเป็นส่วนลดค่าโครงการโดยหักออกจากค่าโครงการเต็มจำนวน 390,000 บาท ซึ่งส่งผลให้ค่าโครงการรวมของประเทศสหรัฐอเมริกาคงเหลือที่ 360,000 บาทเท่านั้น  ทั้งนี้  รวมถึงนักเรียนที่ได้ลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้แล้วเช่นกัน

อย่างไรก็ดี ทางโครงการขอสงวนสิทธิการมอบทุน USA Special ดังกล่าวนี้ ให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนประเภทอื่นๆ โดยนักเรียนจะได้รับทุนประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

ขอขอบพระคุณ

SEA Team