ระเบียบการและการลงทะเบียน SEA 2020


SEA ขอแจ้งรายละเอียดพอสังเขป  ของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 ดังนี้

ประเภททุน

 • ทุน SEA Full Grant   ทุนเต็มจำนวน จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนกว่า 500,000 บาท
 • ทุน SEA Half Grant   ทุนครึ่งจำนวน จำนวน 1 ทุน
 • ทุนบุตรข้าราชการ 30,000 บาท จำนวน 6 ทุน
 • ทุนสมทบด้วยตนเองอีกกว่า 50 ทุน

ประเทศที่โครงการเปิดรับสมัคร
สหรัฐอเมริกา บราซิล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส สวีเดน ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น จีน และ อัฟริกาใต้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 14 – 17 ปี
 • มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศไทย และได้รับสิทธิครอบครองบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ประเทศไทยอย่างถูกต้อง
 • เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 โดยศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในขณะที่สมัครและระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
 • มีผลการเรียนในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุดอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average) 2.50 ขึ้นไป
 • ไม่เคยได้รับผลการเรียนในระดับคะแนน 0 (F) หรือ 1 (D) ในช่วง 2 ปีการศึกษาหลังสุด
 • เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี บุคลิกภาพดี สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ดี
 • เป็นนักเรียนที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัว โรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่อ
 • สามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้
 • ได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้ปกครองในการให้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

ค่าโครงการทุนสมทบของแต่ละประเทศ

ประเทศ จำนวนทุน ค่าโครงการ (บาท)
สหรัฐอเมริกา Visa J1 (GPA 2.80 ขึ้นไป / ไม่เคยได้รับเกรด 0-1.5) 30 ทุน 390,000
สหรัฐอเมริกา Visa F1 (GPA 2.50 ขึ้นไป / อายุไม่เกิน 19 ปี) 2 ทุน 590,000
บราซิล 2 ทุน 300,000
ออสเตรเลีย (Classic Program ทั่วประเทศ) 2 ทุน 400,000
ออสเตรเลีย (South Zone) 2 ทุน 700,000
นิวซีแลนด์ 2 ทุน 400,000
เยอรมนี (ปฐมนิเทศต้อนรับและสอนภาษาเยอรมัน 12 วัน) 10 ทุน 420,000
ฝรั่งเศส (ปฐมนิเทศที่กรุงปารีส 7 วัน) 5 ทุน 390,000
สวีเดน 2 ทุน 390,000
ฟินแลนด์ 5 ทุน 390,000
อิตาลี (ปฐมนิเทศที่เมืองมิลาน 2 วัน) 5 ทุน 320,000
สเปน 5 ทุน 400,000
โปรตุเกส 2 ทุน 400,000
ญี่ปุ่น (ปฐมนิเทศที่กรุงโตเกียว 4 วัน / รับเฉพาะนักเรียนหญิง) 4 ทุน 380,000
สาธารณรัฐประชาชนจีน (หอพักโรงเรียนที่กรุงปักกิ่ง) 2 ทุน 380,000
อัฟริกาใต้ 5 ทุน 350,000

 

ค่าโครงการตามที่ระบุนี้รวมถึง

 • การจัดการด้านเอกสาร การจัดส่งชุด Application Form ระหว่างประเทศ
 • การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องให้กับนักเรียน
 • การจัดหาโรงเรียนรัฐบาลให้นักเรียนได้เข้าเรียนอย่างถูกต้องตามระเบียบวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน
 • การประสานงานด้านข้อมูล การให้คาปรึกษา การบริการ การให้ความดูแลและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ
 • การจัดปฐมนิเทศต่างๆ การปฐมนิเทศทุนโครงการ กิจกรรม SEA Learning Camp และการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง
 • การให้ความช่วยเหลือและบริการในการสมัครและประสานงานให้นักเรียนได้รับวีซ่านักเรียนเพื่อการเดินทาง
 • ประกันภัยนักเรียน (ครอบคลุมเต็มรูปแบบ Full Coverage ทั้งกรณีสุขภาพ/ร่างกาย/ทรัพย์สิน/อุบัติเหตุ)
 • การบริการจัดส่งนักเรียนและช่วยเหลือ Check in ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
 • การได้รับผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกต่างๆจาก SEA

หมายเหตุ ค่าโครงการดังที่ระบุก่อนหน้านี้ยังไม่รวมถึงค่าตั๋วเครื่องบินและค่าวีซ่า

ตารางแสดงค่าตั๋วเครื่องบินและค่าวีซ่า (โดยประมาณ)

ประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน (บาท) ค่าวีซ่า (บาท)
สหรัฐอเมริกา 55,000-75,000 12,000
บราซิล 100,000 3,000
ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์ 50,000-60,000 3,000
เยอรมนี 55,000 1,300
ฝรั่งเศส 60,000 5,600
อิตาลี / โปรตุเกส / สเปน 55,000 1,500
สวีเดน / ฟินแลนด์ 55,000 5,000
ญี่ปุ่น 35,000 1,500
สาธารณรัฐประชาชนจีน 35,000 2,000
อัฟริกาใต้ 60,000 5,000

 

การชำระเงินค่าโครงการ

SEA ได้จัดสรรการชำระเงินค่าโครงการโดยแบ่งออกเป็น 5 งวดตามความเหมาะสมดังนี้

งวด กำหนดการ การดำเนินการ จำนวนเงิน (บาท)
1 ตั้งแต่ 10 สิงหาคม – 9 ตุลาคม 2562 การลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการ (SEA ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินงวดที่ 1 ทุกกรณี) 30,000
2 1 ธันวาคม 2562 การจัดส่งชุดเอกสารต่างประเทศ 120,000
3 1 กุมภาพันธ์ 2563 การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน 150,000
4 1 เมษายน 2563 ค่าโครงการส่วนที่เหลือ (แล้วแต่กรณี)
5 ต้นเดือนสิงหาคม หรือ 7 วันก่อนวันเดินทาง ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าวีซ่า (แล้วแต่กรณี)

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

คุณสมบัติหลักของนักเรียนที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้

 1. เป็นนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3
 2. เป็นนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีบริบูรณ์ถึง 18 ปีครึ่ง ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
 3. มีสัญชาติไทย และครอบครองหนังสือเดินทางประเทศไทยอย่างถูกต้อง
 4. เป็นนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ
 5. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง ไม่เคยได้รับเกรด 0 หรือ 1 หรือ 2 (ไม่เกินกว่า 3 ครั้ง ในช่วง 3 ปีการศึกษาหลังสุด) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม Grade Point Average เกินกว่า 2.80 ขึ้นไป
 6. เป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุนตามที่ระบุมาก่อนหน้านี้

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (ปิดรับการลงทะเบียน 9 ตุลาคม 2562)

หลังจากที่ SEA ได้พิจารณาแบ่งกลุ่มนักเรียนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนตามคุณสมบัติโดยการประกาศรายชื่อนักเรียนทั้ง 3 กลุ่มแล้วนั้น หากนักเรียนมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง  นักเรียนและผู้ปกครองสามารถยืนยันการเข้าร่วมโครงการได้โดยการใช้สิทธิลงทะเบียนตามที่ระบุ  โดยการเลือกประเทศและตรวจสอบยอดคงเหลือของประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ และกรอกข้อมูลลงในใบลงทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน  30,000 บาท  ทั้งนี้ หลังจากที่ SEA ได้รับการยืนยันทั้งทางเอกสารและค่าลงทะเบียนแล้ว    SEA จะออกเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเพื่อการเข้าร่วมโครงการและจัดส่งชุดเอกสารใบสมัครต่างประเทศ Application Form ให้นักเรียนดำเนินการจัดทำตามลำดับ

SEA ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบรับการเข้าร่วมโครงการในแต่ละประเทศของนักเรียนโดยยึดถือลำดับการลงทะเบียนเป็นสำคัญ