SEA 2020 ภาคทั่วไป


ดังที่ SEA ได้จัดให้มีการสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 และภายหลังจากนั้นทาง SEA พิจารณามอบทุนประเภทต่างๆ อาทิเช่น ทุนเต็มจำนวน SEA USA Full Grant  ทุนครึ่งจำนวน SEA Germany Half Grant และทุนบุตรข้าราชการ ให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และกำหนดการของโครงการอย่างเรียบร้อยแล้วนั้น

อย่างไรก็ดี ทาง SEA เห็นว่ายังมีนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมการสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 และมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในปีการศึกษา  2563-2564 นี้   SEA จึงยินดีเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สนใจได้สมัครเข้าร่วมโครงการกับทางโครงการได้ โดยเข้าร่วมโครงการในภาคทั่วไปด้วยทุนสมทบของตนเอง ซึ่งหมายถึงการที่ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยทุนสมทบค่าโครงการเต็มจำนวนของตนเอง และไม่ได้รับทุนสมทบจากทางโครงการ  ซึ่งทางโครงการจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย และได้รับสิทธิในการครอบครองหนังสือเดินทางไทย
 2. เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
 3. อายุระหว่าง 15-18 ปีครึ่งในวันเดินทาง (เทียบกับเดือนสิงหาคม 2563)
 4. มีผลการเรียนในระดับ 80 ขึ้นไป และไม่เคยได้รับเกรด 0 หรือ 1 ในช่วง 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา
 5. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี เข้าสังคมได้
 6. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในเกณฑ์ปานกลางขึ้นไป
 7. มีสถานภาพทางเศรษฐกิจมั่นคง
 8. มีความเข้าใจในแนวทางของโครงการและสามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ

เพื่อให้การดำเนินการสมัครสอบเข้าร่วมโครงการในภาคทั่วไปนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว SEA ขอแนะนำว่านักเรียนที่สมัครในภาคทั่วไปนี้ควรผ่านการปรึกษา พูดคุย และตัดสินใจร่วมกับกับผู้ปกครองแล้วว่าทางฝ่ายนักเรียนมีความต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 ภาคทั่วไปนี้อย่างจริงจัง

สำหรับขั้นตอนของการสมัคร นักเรียนสามารถทำการ Download ใบสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 ภาคทั่วไป (ด้านล่าง) จัดเตรียมใบแสดงผลการเรียน และชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 200 บาท เข้าบัญชีของ SEA ตามที่ระบุในใบสมัคร และจัดส่งเอกสารทั้ง 3 รายการนี้มายัง SEA ทาง Email : info@seathailand.org หรือ Fax : 02-9077768  หลังจากนั้น  ทางโครงการจะติดต่อกลับไปยังนักเรียน  เพื่อการนัดหมายสอบสัมภาษณ์รายบุคคลต่อไป (ไม่มีสอบข้อเขียน)

เอกสารในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ใบสมัคร SEA 2020 ภาคทั่วไปที่กรอกข้อมูลมาแล้วอย่างถูกต้อง
 2. สำเนาเอกสารรายงานผลการเรียน (ทรานสคริปท์) แสดงผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ชุด
 3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดลงในใบสมัคร)
 4. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท (สำเนาการชำระเงิน)

หลังจากที่นักเรียนสอบสัมภาษณ์กับทางโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโครงการจะแจ้งผลสอบทางจดหมายส่งทาง EMS ให้กับนักเรียนภายในระยะเวลา 5 วันทำการ เพื่อให้นักเรียนดำเนินการลงทะเบียน จัดทำชุดเอกสารเพื่อจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และตามขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการอื่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง

การเปิดรับสมัครในภาคทั่วไปนี้ จะเปิดรับเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 63  นี้เท่านั้น  ในส่วนของโควต้าทุนสมทบในแต่ละประเทศ ทางโครงการขอแนะนำให้นักเรียนติดต่อสอบถามทาง SEA Hotline หมายเลข 089-895-5759 เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่อัพเดทของยอดการสมัครในแต่ละประเทศต่อไป

 

ประเทศที่เปิดรับสมัครภาคทั่วไป จำนวนทุุน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 10

 

SEA ขอขอบคุณนักเรียนและท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเป็นครอบครัว SEA และโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการกับท่านต่อไปในอนาคต

SEA Team