SEA 2019 USA Special


SEA ขอมอบ ทุนพิเศษมูลค่า 30,000 บาท ให้กับนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 20 ท่านแรก ภายในวันที่ 31 ตุลาคม โดยทุน USA Special นี้จะถือเสมือนเป็นส่วนลดค่าโครงการโดย หักออกจากค่าโครงการเต็มจำนวน 420,000 บาท ซึ่งส่งผลให้ค่าโครงการรวมของสหรัฐอเมริกาสำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน USA Special นี้คงเหลือที่จำนวน 390,000 บาทเท่านั้น

โดยตามขั้นตอนการดำเนินการ ในวันที่ 1 กันยายนที่จะถึงนี้  ทาง SEA จะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านเกณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 (2A และ 2B) และหลังจากนั้นหากว่านักเรียนกลุ่ม 2A ท่านใดได้ตัดสินใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1 กันยายนจนถึงวันที่ 31 ตุลาคมศกนี้ ทาง SEA ขอมอบทุน USA Special ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นส่วนลดค่าโครงการ โดยทางโครงการจะนำไปหักลบกับค่าโครงการงวดสุดท้ายของนักเรียนต่อไป

อย่างไรก็ดี ทางโครงการขอสงวนสิทธิการมอบทุน USA Special ดังกล่าวนี้ ให้กับนักเรียนที่มีสิทธิได้รับทุนบุตรข้าราชการมูลค่า 30,000 บาทอีกคำรบหนึ่ง โดยนักเรียนจะได้รับรับทุนมูลค่า 30,000 บาทนี้ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

ขอขอบพระคุณ

SEA Team