SEA 2019 ภาคสมทบ


SEA กำลังเปิดรับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 ภาคสมทบ  ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • อายุระหว่าง 14-17 ปี
  • กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5
  • มีผลการเรียนดี มีค่าเฉลี่ย GPA 2.80 ขึ้นไป และไม่เคยได้รับเกรด 0-1-2 ในช่วง 3 ปีหลังสุด
  • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ปฏิบัติตามระเบียบโครงการ ทักษะการสื่อสารดี
  • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคเรื้อรัง
  • สถานภาพทางเศรษฐกิจที่มั่นคง
  • นักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมโครงการอย่างจริงจัง
  • ผู้ปกครองให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการ

เพื่อให้การดำเนินการสมัครสอบเข้าร่วมโครงการในภาคสมทบนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว SEA ขอแนะนำว่านักเรียนที่สมัครในภาคสมทบนี้ควรผ่านการปรึกษา พูดคุย และตัดสินใจร่วมกับกับผู้ปกครองแล้วว่า ทางฝ่ายนักเรียนมีความต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019  ภาคสมทบนี้อย่างจริงจัง

สำหรับขั้นตอนของการสมัคร นักเรียนสามารถทำได้โดย Download ใบสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 ภาคสมทบ (ด้านล่าง) และชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 200 บาท เข้ามาบัญชีของ SEA ตามที่ระบุในใบสมัครและจัดส่งเอกสารทั้ง 2 รายการนี้มายัง SEA หลังจากนั้น  ทางโครงการจะติดต่อกลับไปยังนักเรียน  เพื่อการนัดหมายสอบสัมภาษณ์รายบุคคลต่อไป

หลังจากที่นักเรียนสอบสัมภาษณ์กับทางโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโครงการจะประกาศผลสอบทางจดหมายส่งทาง EMS ให้กับนักเรียนภายในระยะเวลา 5 วันทำการเพื่อให้นักเรียนดำเนินการลงทะเบียน จัดทำชุดเอกสารเพื่อจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และตามขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการอื่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง

การเปิดรับสมัครในภาคสมทบนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 62   ในส่วนของโควต้าทุนสมทบในแต่ละประเทศ ทางโครงการขอแนะนำให้นักเรียนติดต่อสอบถามทาง SEA Hotline หมายเลข 089-895-5759 เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่อัพเดทของยอดการสมัครในแต่ละประเทศต่อไป

SEA ขอขอบคุณนักเรียนและท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเป็นครอบครัว SEA และโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการกับท่านต่อไปในอนาคต

SEA Team