ขั้นตอนการลงทะเบียน SEA 2019


SEA ขอแจ้งคุณสมบัติและขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 ดังนี้

คุณสมบัติหลักของนักเรียนที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้

 • เป็นนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่ม 1 และ 2 (2A และ 2B)
 • เป็นนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีบริบูรณ์ถึง 18 ปีครึ่ง เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
 • สัญชาติไทย และสามารถครอบครองหนังสือเดินทางประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศไทย และได้รับสิทธิครอบครองบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง  ประเทศไทยอย่างถูกต้อง
 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 โดยศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในขณะที่สมัครและระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
 • เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง ไม่เคยได้รับเกรด 0 หรือ 1 หรือ 2 (ไม่เกินกว่า 2 ครั้ง ในช่วง 2 หรือ 3 ปีการศึกษาหลังสุด) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม Grade Point Average เกินกว่า 2.80 ขึ้นไป
 • เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี บุคลิกภาพดี สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ดี
 • เป็นนักเรียนที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่อ
 • สามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้
 • ได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้ปกครองในการให้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลงทะเบียน SEA 2019 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • รวบรวมใบแสดงผลการเรียน 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง (เฉพาะนักเรียนที่เลือกประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องไม่เคยได้รับเกรด 0 และ 1 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีการศึกษาหลังสุดนี้ นอกจากนี้ จะต้องเป็นนักเรียนที่ไม่เคยได้รับเกรด 2 หรือ C เกินกว่า 2 ครั้งอีกเช่นกัน ซึ่งค่า GPA ในแต่ละปีต้องมากกว่า 2.80 ขึ้นไป ส่วนประเทศอื่นๆ จะใช้หลักเกณฑ์ใกล้เคียงกัน)
 • ชำระเงินยืนยันการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการจำนวน 50,000 บาท เข้ามาทางบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ด้านล่างใบลงทะเบียน
 • ส่งเอกสารทั้ง 3 รายการ (ใบลงทะเบียน/สำเนาการชำระเงิน/ใบแสดงผลการเรียน) เข้ามาพร้อมกับทั้งทาง Fax/Email และโทรศัพท์เพื่อยืนยันการลงทะเบียนต่อไป
 

 

เอกสารใบลงทะเบียนถือเป็นเอกสารที่มีความสำคัญต่อโครงการมาก ดังนั้น ทางโครงการขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ชัดเจนและถูกต้อง และจัดส่งใบลงทะเบียนและเอกสารประกอบอื่นๆ มาทาง fax หรือ email เท่านั้น  สำหรับนักเรียนที่จะส่งเอกสารมาทาง email ทางโครงการขอให้นักเรียนสแกนเอกสารและงดการถ่ายรูป เพื่อที่ทางโครงการจะได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (ปิดรับการลงทะเบียน 31 ตุลาคม 2561)

หลังจากที่ SEA ได้พิจารณาแบ่งกลุ่มนักเรียนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนตามคุณสมบัติโดยการประกาศรายชื่อนักเรียนทั้งกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 แล้วนั้น หากนักเรียนมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง  นักเรียนและผู้ปกครองสามารถยืนยันการเข้าร่วมโครงการได้โดยการใช้สิทธิลงทะเบียนตามที่ระบุ  โดยการคัดเลือกและตรวจสอบยอดคงเหลือของประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ และกรอกข้อมูลลงในใบลงทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน  50,000 บาท  ทั้งนี้ หลังจากที่ SEA ได้รับการยืนยันทั้งทางเอกสารและค่าลงทะเบียนแล้ว    SEA จะออกเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเพื่อการเข้าร่วมโครงการและจัดส่งชุดเอกสารใบสมัครต่างประเทศ Application Form ให้นักเรียนดำเนินการจัดทำตามลำดับ  ทั้งนี้ SEA ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบรับการเข้าร่วมโครงการในแต่ละประเทศของนักเรียนโดยยึดถือลำดับการลงทะเบียนเป็นสำคัญ

 

ประเทศ จำนวนทุน
ประเทศสหรัฐอเมริกา Visa J1 (GPA 3.00 ขึ้นไป/ไม่เคยได้รับเกรด 0-1-2) 30 ทุน
ประเทศบราซิล 2 ทุน
ประเทศเยอรมนี  (ปฐมนิเทศต้อนรับและการสอนภาษาเยอรมัน 12 วัน) 10 ทุน
ประเทศฝรั่งเศส  (ปฐมนิเทศที่กรุงปารีส 7 วัน) 5 ทุน
ประเทศสวีเดน 2 ทุน
ประเทศฟินแลนด์ 2 ทุน
ประเทศอิตาลี (ปฐมนิเทศที่เมืองมิลาน 2 วัน) 5 ทุน
ประเทศสเปน 5 ทุน
ประเทศโปรตุเกส 2 ทุน
ประเทศญี่ปุ่น  (ปฐมนิเทศที่กรุงโตเกียว 4 วัน/รับสมัครเฉพาะนักเรียนหญิง) 2 ทุน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (หอพักโรงเรียนที่กรุงปักกิ่ง) 2 ทุน
ประเทศอัฟริกาใต้ 5 ทุน

 

ตารางแสดงกำหนดการดำเนินการสอบชิงทุน SEA 2019

วันนี้ – 10 สิงหาคม เปิดรับสมัครสอบชิงทุน
วันพุธที่ 15 สิงหาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบชิงทุนและสนามสอบ   www.seathailand.org
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม วันสอบชิงทุนพร้อมกันทั่วประเทศ (10.00 – 12.00น.)  ณ  ศูนย์สอบทั่วประเทศ
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อการสัมภาษณ์ชิงทุน และรายชื่อผู้สอบผ่านทุนสมทบ
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน ผู้สอบผ่านภาคสมทบสามารถเริ่มต้นการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบ
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน การสอบสัมภาษณ์ชิงทุน (สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 16 ท่าน) ที่กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน SEA 2019   www.seathailand.org
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 (การมอบทุน SEA อย่างเป็นทางการ)
วันพุธที่ 31 ตุลาคม ปิดรับการลงทะเบียน