SEA 2021 Top 3 – USA, France and Germany


 

ยื่นใบสมัครพร้อมผลการเรียน / สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ / ไม่ต้องสอบข้อเขียน

โครงการ SEA 2021 Top 3 เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด และสนใจเข้าร่วมโครงการในประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และเยอรมนี ซึ่งถือเป็นกลุ่มประเทศที่มียอดผู้สนใจในการเข้าร่วมจำนวนมาก  สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทันที ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนตุลาคมศกนี้ นักเรียนสามารถยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมโครงการด้วยการลงทะเบียนภายหลังจากที่นักเรียนยื่นเอกสารการสมัครและสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้อง โดยที่นักเรียนไม่จำเป็นต้องรอขั้นตอนการสอบคัดเลือกทั้งในภาคข้อเขียนหรือสอบชิงทุนอื่นใด

ในแต่ละปีทางโครงการได้รับความสนใจจากนักเรียนผู้สมัครที่จะเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และเยอรมนีเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก 3 ประเทศนี้นับเป็นประเทศที่มีข้อได้เปรียบทั้งในด้านวัฒนธรรม การดำรงชีวิต และความสอดคล้องกับหลักสูตรในเชิงวิชาการกับประเทศไทย นอกจากนี้ ทาง SEA เข้าใจดีกว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการในประเทศเหล่านี้อย่างแน่วแน่ รวมถึงเป็นนักเรียนที่มีความพร้อมในด้านทุนทรัพย์ในการดูแลค่าโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง ดังนั้น ทางโครงการจึงพิจารณาเปิดโอกาสให้กับกลุ่มนักเรียนผู้สนใจได้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ทันที

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย และได้รับสิทธิในการครอบครองหนังสือเดินทางไทย
 2. เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
 3. อายุระหว่าง 15-18 ปีครึ่งในวันเดินทาง (เทียบกับเดือนสิงหาคม 2564)
 4. มีผลการเรียนในระดับ 80 ขึ้นไป และไม่เคยได้รับเกรด 0 หรือ 1 ในช่วง 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา
 5. มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยร้ายแรง เรื้อรัง
 6. มีสุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี ปรับตัวเข้าสังคมได้
 7. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในเกณฑ์ปานกลางขึ้นไป
 8. มีสถานภาพทางเศรษฐกิจมั่นคง
 9. มีความเข้าใจในแนวทางของโครงการ
 10. สามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ

เอกสารประกอบในการสมัคร

 1. ใบสมัคร SEA Top 3 ที่กรอกข้อมูลมาแล้วอย่างถูกต้อง
 2. สำเนาเอกสารรายงานผลการเรียน (ทรานสคริปท์) แสดงผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ชุด
 3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดลงในใบสมัคร)
 4. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท (สำเนาการชำระเงิน)

ขั้นตอนการดำเนินการเบื้องต้น

 1. ผู้สมัคร Download SEA Top3 Application  ที่นี่
 2. ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครโครงการ 200 บาท โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วน สติวเดนท์ เอ็กซ์เชนจ์ แอสโซซิเอชั่น หมายเลขบัญชี 407 907 7347 สาขาเดอะคริสตัลพาร์ค
 3. ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมาทาง fax 02-907-7768 หรือที่อีเมล์ info@seathailand.org  ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563
 4. ผู้สมัครติดต่อ SEA เพื่อการยืนยันการสมัครและนัดหมายกำหนดการสัมภาษณ์และตรวจเอกสารการสมัคร
 5. SEA สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร (ทางโทรศัพท์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตามกำหนดการนัดหมาย
 6. SEA ส่งจดหมายประกาศผลสอบทางอีเมล์ภายใน 3 วันหลังการสอบสัมภาษณ์
 7. ผู้สมัครพิจารณาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (ในกรณีที่สอบสัมภาษณ์ผ่านเกณฑ์) โดยการชำระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน 30,000 บาท
 8. SEA จัดส่งชุดเอกสาร Application Form ให้นักเรียนจัดทำชุดเอกสาร จากนั้นนักเรียนประสาน SEA เพื่อการตรวจสอบชุดเอกสารทั้งชุดสำเนาและตัวจริง

ผู้สมัครเข้าร่วมการปฐมนิเทศทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2021 วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563