ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุน SEA 2018


ตามที่ SEA ได้จัดให้มีการสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2018 บัดนี้ คณะกรรมการ SEA ได้พิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนตามหลักเกณฑ์การให้ทุนของโครงการ และสามารถประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุน SEA 2018 ดังต่อไปนี้

ทุนอันดับ ทุน SEA ประเภททุนเต็มจำนวน SEA Full Grant 

น.ส. นพวรรณ คุณสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ทุนอันดับ 2 ทุน SEA ประเภททุนครึ่งจำนวน SEA Half Grant

ด.ญ. รมิดา วิสุทธิ์อัมพร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Anglo Singapore Int’l School

SEA ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนปี 2561/2562 ทุกท่านมา ณ ที่นี้ ขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนยืนยันการรับทุนกลับมาที่ SEA Hotline 089-895-5759 (คุณ ธนเดช โฉมฉาย) โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัวลงทะเบียนเพื่อตอบรับทุน ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560 นี้

สำหรับนักเรียนกลุ่ม 1 ทาง SEA ถือว่า นักเรียนในกลุ่มนี้ยังคงเป็นนักเรียนที่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับ SEA  โดยนักเรียนจะได้รับสิทธิในการเลือกประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการโดยอิสระ และสามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • รายชื่อนักเรียนกลุ่ม 1  Group 1

SEA ได้กำหนดให้วันที่ 30 ตุลาคม ศกนี้เป็นวันสุดท้ายในการพิจารณาตอบรับการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนทุกท่านที่สมัครสอบชิงทุนกับโครงการ

อนึ่ง  SEA ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ ทุนบุตรข้าราชการ 30,000 บาท  ดังนี้

  1. น.ส. กิตติ์ฐิญา จริงจิตร      ชั้น ม.4     โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
  2. น.ส. ฤทัยธรรม แซ่เจ็ง          ชั้น ม.4       โรงเรียนเบญจมราชูทิศุ  ราชบุรี
  3. น.ส. รินรดา  เมธาวิเศษสวัสดิ์  ชั้น ม.4      โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
  4. ด.ช. ก้องภพ กาญจนะวีระ      ชั้น ม.3       โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  5. ด.ญ. อรชพร โภคสวัสดิ์         ชั้น ม.3        โรงเรียนมุกดาหาร
  6. นาย สรวิศ นันสถิตย์              ชั้น ม.4        โรงเรียนสาธิต ม.มหาสารคาม

 

สุดท้ายนี้ SEA ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับทุนลำดับต่างๆ รวมถึงนักเรียนที่สมัครสอบชิงทุน SEA 2018 และท่านผู้สนใจโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2017 เข้าร่วมการปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2018 ที่ทางโครงการจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดี-รังสิต  ซึ่งการปฐมนิเทศดังกล่าวจะประกอบไปด้วยพิธีการมอบทุนโครงการอย่างเป็นทางการให้กับผู้ที่ได้รับทุนลำดับต่างๆ รวมถึงการให้ข้อมูล ความรู้ การแบ่งปันประสบการณ์ จากวิทยากรผู้ทรงความรู้มากมาย โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับและจัดส่งมายัง SEA ตามที่ระบุไว้

SEA ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ให้ความไว้วางใจในการสมัครสอบชิงทุน SEA 2018 ร่วมกับทางโครงการ โดยทางโครงการขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินการพิจารณามอบทุนให้กับนักเรียนผู้มีคุณสมบัติอย่างเหมาะสม ตามขั้นตอนต่างๆ ด้วยความโปร่งใส และจะพยายามให้การบริการด้วยความอบอุ่นและจริงใจต่อไป

SEA Team